Monthly Archives: January 2013

Λειτουργία Ανάγνωσης στο Word 13

Read Mode in Word 13

Αντιμετωπίζεται πρόβλημα διαβάζοντας μεγάλα έγγραφα στο Word; Δεν είστε ικανοποιημένοι με τις προβολές Διάταξη Εκτύπωσης (Page Layout), Ανάγνωση Πλήρους Οθόνης (Full Screening), Διάταξη Web (Web Layout), Διάρθρωση (Outline) και Πρόχειρη (Draft);

Τώρα με το Word 13 έχουμε μια νέα προβολή στη διάθεσή μας, η οποία ονομάζεται Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης ).

Σε τι διαφέρει η προβολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης);

Εργαλεία όπως η γραμμή εργασιών, η κορδέλα και η γραμμή κύλισης εξαφανίζονται από την προβολή. Με τον τρόπο αυτό έχουμε μια καθαρή οθόνη όπου το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στην ανάγνωση του κειμένου. Η οθόνη γεμίζει με κείμενο οριζοντίως, τα περιθώρια φτάνουν σχεδόν στα άκρα της οθόνης, γεγονός που κάνει το κείμενό μας εντελώς ευανάγνωστο.

Για να χρησιμοποιήσουμε την νέα αυτή προβολή θα πρέπει να επιλέξουμε το tab View (Προβολή) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Views (Προβολές Εγγράφου) να επιλέξουμε την εντολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

View tab - Views

Απευθείας μεταφερόμαστε σε προβολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης).

Read Mode

Read the rest of this entry

Read Mode in Word 13

Having trouble reading your long documents in Word? Not satisfied with all the available Views such as Page Layout, Full Screening, Web Layout, Outline and Draft?

Now in Word 13 a new view is available which is named Read Mode.

What’s so different with Read Mode?

Utilities such as the toolbar, the ribbon and the scrollbar disappears from view unless we need them. This way we have a clean screen where we just focus on the reading of our document. The screen fills in with text horizontally, the margins are widen, which nearly reach at both sides of our screen.

In order to use this new view we must select the View tab and then from the area of the ribbon named Views we select the command Read Mode as shown in the image below.

View tab - Views

Straight away we are in Read Mode as we can see below:

Read Mode

Read the rest of this entry

Αναδιάταξη Φακέλων Στο Outlook 13

Reorder Folders in Outlook

Σε αρκετούς χρήστες του Outlook τους αρέσει οι Φάκελοι (Folders) που έχουν δημιουργήσει στα Εισερχόμενά (Inbox) τους να μην είναι σε μία αλφαβητική σειρά. Έτσι μπορούνε να έχουνε τους σημαντικούς ή πιο χρησιμοποιημένους φακέλους στο πάνω μέρος και αυτούς που δεν χρησιμοποιούνε αρκετά ή λιγότερους σημαντικούς φακέλους στο κάτω μέρος. Στο Outlook 2010 η αναδιάταξη των φακέλων δεν ήταν δυνατή με εύκολο τρόπο. Τώρα όμως με το Outlook 13, απλώς μεταφέρουμε το φάκελο στη νέα του θέση, οπουδήποτε θέλουμε.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το Φάκελο (Folder), και να το σύρουμε στη νέα του θέση όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε μία λεπτή μαύρη γραμμή, όπου σημαίνει ότι ο φάκελος θα τοποθετηθεί στο σημείο αυτό.

Drag and Drop Folders In Outlook

Πώς όμως μπορούμε να τοποθετήσουμε και πάλι τους φακέλους μας σε μία αλφαβητική σειρά; Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την διεύθυνση του λογαριασμού μας και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του. Από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Ταξινόμηση Φακέλων Από Το Α Προς Το Ω (Sort Subfolders A to Z) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Read the rest of this entry

Reorder Folders in Outlook

A lot of Outlook users like their folders in Outlook in a non-alphabetical order. This way we have our important or frequent ones at the top, and the ones that we don’t use that much at the bottom. In Outlook 2010 it was a bit of a hassle to rearrange the structure of our folders, because it was by default that all the folders to be shown in an alphabetical order. Now, though in Outlook 13 we can just drag the folders wherever we want.

All we have to do is to select the folder that we want to move, and then drag it to the position that we want as shown in the image below. We can see in the image below a thin black line, which means that the folder will be moved there.

Drag and Drop Folders In Outlook

How can we arrange our folders in a alphabetical order though? All we have to do is to select our address account and do a right click on it. From the shortcut menu that appears we select the command Sort Subfolders A to Z as we can see in the image below.

Read the rest of this entry

Welcome to Smart Office

Want to Know How To Work Around The Microsoft Office System? This Is The Place!!!

Γρήγορη Απάντηση στο Outlook 13

Quick Response in Outlook 13

Θέλετε να απαντήσετε ή να προωθήσετε ένα μήνυμα χωρίς να χρειαστεί να φύγετε από το φάκελο των Εισερχομένων (Inbox); Ενοχλείστε από όλα τα ανοιχτά παράθυρα είτε της απάντησης είτε της προώθησης που καταλαμβάνουν αρκετό χώρο στην αρχική οθόνη του Outlook; Κυρίως όμως το γεγονός ότι πρέπει να τα κλείνουμε ένα προς ένα όλα τα ανοιχτά παράθυρα έτσι ώστε να επιστρέψουμε στο Outlook.

Τώρα με το Outlook 13 μπορούμε να απαντήσουμε άμεσα στα μηνύματά μας απευθείας από τον φάκελο των Εισερχομένων (Inbox), χωρίς την ανάγκη να ανοίξουμε ένα νέο παράθυρο για να απαντήσουμε ή να προωθήσουμε ένα μήνυμα.

Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε;

Απλώς κάνουμε ένα κλικ πάνω στο μήνυμα που θέλουμε να απαντήσουμε ή να προωθήσουμε και στα δεξιά της οθόνης του Outlook εμφανίζεται το Παράθυρο Ανάγνωσης (Reading Pane) με μία προεπισκόπηση του μηνύματος όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε είτε Απάντηση (Reply), Απάντηση Σε Όλους (Reply All) είτε Προώθηση (Forward) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω από την περιοχή της προεπισκόπησης.

Reply - Reply All - Forward

Αφού έχουμε επιλέξει μία από τις προαναφερόμενες αποκρίσεις με τη χρήση της Γρήγορης Απάντησης (Quick Response), το Παράθυρο Ανάγνωσης (Reading Pane) αντικαθίσταται από την περιοχή ώστε να συντάξουμε το μήνυμά μας και να το αποστείλουμε όπως βλέπουμε παρακάτω. Όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες ενεργοποιούνται όταν κάνουμε χρήση της λειτουργία Γρήγορη Απάντηση (Quick Response), που σημαίνει ότι μπορούμε να μορφοποιήσουμε, να κάνουμε εισαγωγή συνημμένου και να χρησιμοποιήσουμε όλες τις υπόλοιπες διαθέσιμες λειτουργίες.

Read the rest of this entry

Quick Responses in Outlook 13

Do you want to reply or forward a message without leaving your inbox? You are annoyed by all the open reply windows which take a lot of space in your Outlook screen? And most of all the fact that we have to close all the open windows one by one, in order to return to Outlook.

Now with Outlook 13 we can reply directly to our messages from our inbox, without the need to open a new window in order to reply or forward.

How do we do it?

Simply click on the message that we want to reply to and straight away on the right side of Outlook on the Reading Pane the preview of the message will appear as we can see in the image below. All we have to do now is click on either Reply, Reply All, Forward as shown below.

Reply - Reply All - Forward

Once we have clicked on one of the above using the Quick Response feature, the Reading Pane is replaced by the area in order to compose our message in order to be sent as we can see below. All the features are activated when we use the Quick Response feature, meaning that we can format, insert an attachment and use all the other features available.

Read the rest of this entry

Σύγκριση Δύο Παρουσιάσεων

How To Compare Two Presentations

Ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό που είναι διαθέσιμο στο PowerPoint 2010 και 13 είναι η Σύγκριση (Compare). Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το χαρακτηριστικό; Πολύ απλά να συγκρίνουμε δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας παρουσίασης με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Μας επιτρέπει να αποδεχτούμε αλλαγές και ακόμα να συγχωνεύσουμε αναθεωρήσεις στη στιγμή.

Η παρακάτω περιγραφή έχει γίνει με τη χρήση του PowerPoint 13, αλλά η ίδια διαδικασία ισχύει και για το PowerPoint 2010.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ανοίξουμε τη μία εκδοχή της παρουσίασης. Αφού το έχουμε κάνει αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Σύγκριση (Compare) να επιλέξουμε την εντολή Σύγκριση (Compare) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Review Compare

Αφού επιλέξουμε την εντολή Σύγκριση (Compare) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Αρχείου Για Συγχώνευση Με Την Τρέχουσα Παρουσίαση (Choose File To Merge with Current Presentation). Σε αυτό το παράθυρο θα πρέπει να πλοηγηθούμε ώστε να εντοπίσουμε την παρουσίαση που θέλουμε να κάνουμε τη σύγκριση και να το επιλέξουμε. Εφόσον επιλεγεί η παρουσίαση ενεργοποιείται το κουμπί Συγχώνευση (Merge) στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, όπου θα πρέπει να το επιλέξουμε έτσι ώστε οι δύο παρουσιάσεις να συγχωνευθούν.

Read the rest of this entry

How To Compare Two Presentations

A very useful feature that is available in PowerPoint both 2010 and 13 is the Compare feature. What can we do with this feature? Easily Compare two different versions of the same presentation in a very efficient way. It allows us to insert changes and even merge revisions straight away.

The description below has been done with the PowerPoint 13 version but the same procedure is followed for PowerPoint 2010.

First of all we must open the one version of our presentation. Once we have done that we must select the tab Review and then from the area of the ribbon named Compare we select the Compare button as shown in the image below.

Review Compare

Once the Compare command is selected the Choose File To Merge with Current Presentation window appears. In this window we must navigate in order to locate the presentation that we want to compare with and then select it. Once the presentation is selected the Merge button appears at the bottom right corner of the window as shown below, where we have to select it in order for the presentations to be merged.

Read the rest of this entry

2013 Βραβείο MVP

MVP Logo

2013, το τέλος του κόσμου δεν έχει έρθει σύμφωνα με την πρόβλεψη των Μάγια!!!

Το 2013 ήρθε όμως και μακάρι να φέρει σε όλους αυτό που επιθυμούν, μα πάνω από όλα υγεία και ευτυχία.

Χρόνια Πολλά λοιπόν σε όλους! Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το Νέο Έτος.

Να είμαστε εφοδιασμένοι όλοι με κουράγιο, υπομονή, αισιοδοξία και πάνω από όλα με ένα μεγάλο χαμόγελο.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μου απενεμήθη ο τίτλος του Microsoft® MVP Award για το Office System για το έτος 2013. Ευχαριστώ λοιπόν όλα τα μέλη της μεγάλης αυτής κοινότητας που ονομάζεται Autoexec.gr που μου έδωσαν αυτήν την ευκαιρία έτσι ώστε να διακριθώ στον τομέα αυτό, παρόλο που δεν μπόρεσα να συμμετάσχω αρκετά στις διάφορες διοργανώσεις του Autoexec όπως ήθελα.  Ελπίζω να τα καταφέρω φέτος.

Συγχαρητήρια και σε όλους τους υπόλοιπους MVPs’  που τους απονεμήθηκε ο τίτλος για το 2013.

Keep On Smiling

Smiley

%d bloggers like this: