Σύγκριση Δύο Παρουσιάσεων

How To Compare Two Presentations

Ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό που είναι διαθέσιμο στο PowerPoint 2010 και 13 είναι η Σύγκριση (Compare). Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το χαρακτηριστικό; Πολύ απλά να συγκρίνουμε δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας παρουσίασης με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Μας επιτρέπει να αποδεχτούμε αλλαγές και ακόμα να συγχωνεύσουμε αναθεωρήσεις στη στιγμή.

Η παρακάτω περιγραφή έχει γίνει με τη χρήση του PowerPoint 13, αλλά η ίδια διαδικασία ισχύει και για το PowerPoint 2010.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ανοίξουμε τη μία εκδοχή της παρουσίασης. Αφού το έχουμε κάνει αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Σύγκριση (Compare) να επιλέξουμε την εντολή Σύγκριση (Compare) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Review Compare

Αφού επιλέξουμε την εντολή Σύγκριση (Compare) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Αρχείου Για Συγχώνευση Με Την Τρέχουσα Παρουσίαση (Choose File To Merge with Current Presentation). Σε αυτό το παράθυρο θα πρέπει να πλοηγηθούμε ώστε να εντοπίσουμε την παρουσίαση που θέλουμε να κάνουμε τη σύγκριση και να το επιλέξουμε. Εφόσον επιλεγεί η παρουσίαση ενεργοποιείται το κουμπί Συγχώνευση (Merge) στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, όπου θα πρέπει να το επιλέξουμε έτσι ώστε οι δύο παρουσιάσεις να συγχωνευθούν.

 

Merge Presentations

Αμέσως το παράθυρο εργασιών με την ονομασία Αναθεωρήσεις (Revisions) στα δεξιά της παρουσίασης όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Revisions

Αυτό το παράθυρο εργασιών χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα ονομάζεται Λεπτομέρειες (Details) και το άλλο Διαφάνειες (Slides). Στην παρακάτω εικόνα είναι επιλεγμένο το τμήμα Λεπτομέρειες (Details), όπου και αυτό είναι χωρισμένο σε δύο περιοχές τα οποία ονομάζονται Αλλαγές Διαφάνειας (Slide Changes) και Αλλαγές Παρουσίασης (Presentation Changes) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Slide Changes

Κάτω από την περιοχή Αλλαγές Διαφάνειας (Slide Changes), αναγράφονται όλες οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει. Εάν επιλέξουμε μία αλλαγή, θα εμφανιστεί μία περιγραφή της αλλαγής που έχει γίνει. Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει από την περιοχή Αλλαγές Διαφάνειας (Slide Changes) το Picture 3 και απευθείας εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με την περιγραφή της αλλαγής που έχει γίνει όπως μπορούμε να δούμε στην παρακάτω εικόνα.

Revisions Details

Όπως μπορούμε να δούμε στην παρακάτω εικόνα μία σύντομη περιγραφή μας αναφέρει ότι μία εικόνα έχει εισαχθεί σε αυτό το σημείο καθώς και το όνομα του Συντάκτη (Author).

Inserted Picture

Εάν ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά του αναδυόμενου παραθύρου όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω η εικόνα που έχει εισαχθεί θα εμφανιστεί στην παρουσίαση.

Inserted Picture

Στην παρακάτω εικόνα έχει επιλεγεί από την περιοχή Αλλαγές Διαφάνειας (Slide Change) το Title 1 Smart Office όπου αμέσως εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο με την περιγραφή της αλλαγής στο κυρίως παράθυρο όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Η περιγραφή αναφέρει ότι έχει γίνει αλλαγή στο Μέγεθος (Size) και Θέση (Position) στον κυρίως τίτλο της διαφάνειας.

Revisions Details

Εάν ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα δεξιά της περιγραφής το μέγεθος και η θέση του κυρίως τίτλου θα αλλάξει όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Revisions Details

Οποιαδήποτε αλλαγή αποδεχθούμε ενεργοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου, ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται στα αναδυόμενα παράθυρα, όπως επίσης και στο παράθυρο εργασιών Αναθεωρήσεις (Revisions) και κάτω από την περιοχή Αλλαγές Διαφάνειας (Slide Changes). Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποδεχθεί τις αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά μπορούμε ανά πάσα στιγμή να από-επιλέξουμε τα σημάδια ελέγχου κάνοντας απλώς ένα κλικ πάνω τους.

Στην περιοχή Αλλαγές Παρουσίασης (Presentation Changes) που βρίσκεται κάτω από το τμήμα Λεπτομέρειες (Details) του παραθύρου εργασιών Αναθεωρήσεις (Revisions), που βρίσκεται κάτω από την περιοχή Αλλαγές Διαφάνειας (Slide Changes) αναγράφονται όλες οι αλλαγές που επηρεάζουν ολόκληρη την παρουσίαση όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Presentation Changes

Από τη στιγμή που επιλεγεί μία αλλαγή ένα αναδυόμενο παράθυρο εμφανίζεται με μία σύντομη περιγραφή της αλλαγές που έχει γίνει στο Θέμα (Theme) καθώς και τον συντάκτη της αλλαγής. Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, πληροφορούμαστε ότι το Θέμα (Theme) έχει τροποποιηθεί και εάν το επιλέξουμε θα επηρεάσει τις διαφάνειες 1 έως 4.

Theme Check Box

Στην παρακάτω εικόνα έχει επιλεγεί το κουμπί ελέγχου για να προ-επισκοπήσουμε την αλλαγή που έχει γίνει. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, εάν δεν συμφωνούμε με την αλλαγή απλώς από-επιλέγουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της περιγραφής.

Theme Changed

Στο παράθυρο εργασιών Αναθεωρήσεις (Revisions), εάν επιλέξουμε το τμήμα Διαφάνειες (Slides) μπορούμε να δούμε τις παρουσιάσεις δίπλα, δίπλα έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μία καλύτερη άποψη για τη σύγκριση των δύο παρουσιάσεων.

Revisions Slides

Εάν επιθυμούμε να επιλέξουμε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει για την τρέχουσα διαφάνεια, από το παράθυρο εργασιών Αναθεωρήσεις (Revision) επιλέγουμε το τμήμα Διαφάνειες (Slides), και απλώς επιλέγουμε το σημάδι ελέγχου στο πάνω αριστερό μέρος από την μικρογραφία της διαφάνειας. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε το κουμπί βέλος στα δεξιά της μικρογραφίας, όπου εμφανίζεται ένα πτυσσόμενο μενού στο κάτω μέρος της μικρογραφίας με τις εξής επιλογές:

  • Αποδοχή Αλλαγών Από Αυτόν Τον Αναθεωρητή (Accept Changes by this Reviewer)
  • Απόρριψη Αλλαγών Από Αυτόν Τον Αναθεωρητή (Reject Changes by the Reviewer)
  • Προεπισκόπηση Κίνησης (Preview Animation)

Reject Changes by this Reviewer

Μπορούμε να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες διαφάνειες εάν το επιθυμούμε.

Ένας άλλος τρόπος για να αποδεχτούμε τις αλλαγές, είναι να ενεργοποιήσουμε το tab Αναθεωρήσεις (Review) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Σύγκριση (Compare) να επιλέξουμε την εντολή Αποδοχή (Accept). Αφού επιλέξουμε την εντολή Αποδοχή (Accept) ένα πτυσσόμενο μενού εμφανίζεται με τις εξής διαθέσιμες επιλογές:

  • Αποδοχή Αλλαγής (Accept Change)
  • Αποδοχή Όλων των Αλλαγών Στην Τρέχουσα Διαφάνεια (Accept All Changes to the Current Slide)
  • Αποδοχή Όλων των Αλλαγών Στην Παρουσίαση (Accept All Changes to the Presentation)

Accept

Αφού έχουμε αποδεχτεί κάποιες αλλαγές, ενεργοποιείται η εντολή Απόρριψη (Reject) στα δεξιά της εντολής Αποδοχή (Accept) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα με τις εξής επιλογές:

  • Απόρριψη Αλλαγής (Reject Change)
  • Απόρριψη Όλων των Αλλαγών Στην Τρέχουσα Διαφάνεια (Reject All Changes to the Current Slide)
  • Απόρριψη Όλων των Αλλαγών Στην Παρουσίαση (Reject All Changes to the Presentation)

Reject

Αφού έχουμε τελειώσει τη σύγκριση των δύο παρουσιάσεων, τη στιγμή που θα κλείσουμε την παρουσίαση ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, όπου είναι στην κρίση μας να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε.

Warning Dialog Box

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για το πώς μπορούμε να Συγκρίνουμε (Compare) δύο (2) Παρουσιάσεις.

Compare Two Presentations

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 2, 2013, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Σύγκριση Δύο Παρουσιάσεων.

Comments are closed.