Περιοχή Στοίχισης στο Excel

Alignment Area in Excel

Πώς μπορούμε να στοιχίσουμε τα δεδομένα μας σε ένα κελί ενός υπολογιστικού φύλλου στο Excel; Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον προσανατολισμό των δεδομένων ή να εφαρμόσουμε αναδίπλωση στο κείμενο ή ακόμα να συγχωνεύσουμε και να στοιχίσουμε τα δεδομένα μας σε μία περιοχή κελιών. Πώς μπορεί να γίνει; 

Στο Excel έχουμε την περιοχή Στοίχιση (Alignment) που βρίσκεται στο tab Κεντρική (Home) και που αποτελείται από διάφορα τμήματα, όπου μπορούμε να στοιχίσουμε τα δεδομένα που καταχωρούμε με διάφορους τρόπους.

Alignment Area

Για να δούμε αυτές τις περιοχές ξεχωριστά.

Έχουμε την περιοχή της Στοίχισης (Alignment) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα:

Alignment

 • Το πρώτο εικονίδιο πάνω αριστερά στοιχίζει του κειμένου στο επάνω μέρος του κελιού.
 • Το μεσαίο εικονίδιο επάνω στοιχίζει το κείμενο ώστε να είναι στο κέντρο μεταξύ του επάνω και κάτω μέρος του κελιού.
 • Το τρίτο εικονίδιο πάνω δεξιά στοιχίζει το κείμενο στο κάτω μέρος του κελιού.
 • Το κάτω αριστερό εικονίδιο στοιχίζει το κείμενο αριστερά.
 • Το κάτω μεσαίο εικονίδιο στοιχίζει το κείμενο στο κέντρο..
 • Το κάτω δεξιό εικονίδιο στοιχίζει το κείμενο δεξιά.

Εάν επιλέξουμε το βέλος δεξιά της εντολής Προσανατολισμός (Orientation) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις παρακάτω εντολές:

Orientation

 • Γωνία Προς Τα Αριστερά (Angle Counterclockwise): Περιστρέφει το κείμενο από κάτω προς τα επάνω σε γωνία 45ο.
 • Γωνία Προς Τα Δεξιά (Angle Clockwise): Περιστρέφει το κείμενο από πάνω προς τα κάτω σε γωνία 45ο.
 • Κατακόρυφο Κείμενο (Vertical Text): Το κείμενο έχει διάταξη από επάνω προς τα κάτω.
 • Περιστροφή Κειμένου Προς Τα Επάνω (Rotate Text Up): Το κείμενο έχει διάταξη από επάνω προς τα κάτω αλλά το δεδομένα είναι πλάγια.
 • Περιστροφή Κειμένου Προς Τα Κάτω (Rotate Text Down): Το κείμενο έχει διάταξη από κάτω προς τα επάνω αλλά τα δεδομένο είναι πλάγια.
 • Μορφοποίηση Στοίχισης Κελιού (Format Cell Alignment): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίησης Κελιού (Format Cell).

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την περιοχή της Εσοχής (Indent), όπου το πρώτο εικονίδιο από αριστερά είναι η Μείωση Εσοχής (Decrease Indent) όπου μπορούμε να μετακινήσουμε τα περιεχόμενα του κελιού πιο κοντά στο περιθώριο του κελιού. Το δεύτερο εικονίδιο είναι η Αύξηση Εσοχής (Increase Indent) όπου μπορούμε να μετακινήσουμε τα περιεχόμενα του κελιού πιο μακριά από το περιθώριο του κελιού.

Indent

Με την Αναδίπλωση Κειμένου (Wrap Text) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να αναδιπλώσουμε μεγάλο κείμενο σε πολλαπλές γραμμές γραμμές έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε όλο το κείμενο.

Wrap Text

Εάν επιλέξουμε το βέλος δεξιά εντολής Συγχώνευση & Στοίχιση Στο Κέντρο (Merge & Center) έχουμε τις εξής διαθέσιμες εντολές στη διάθεσή μας από το πτυσσόμενο μενού.

 • Συγχώνευση & Στοίχιση Στο Κέντρο (Merge & Center)
 • Συγχώνευση Κατά Πλάτος (Merge Across)
 • Συγχώνευση Κελιών (Merge Cells)
 • Κατάργηση Συγχώνευση Κελιών (Unmerge Cells)

Με αυτές τις εντολές μπορούμε να συγχωνεύσουμε και να στοιχίσουμε τα περιεχόμενα των κελιών σε ένα νέο μεγάλο κελί. Είναι ένας καλός τρόπος για να δημιουργήσουμε ετικέτες για πολλαπλές στήλες. Όπως αναφέρθηκα και πιο πάνω για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εντολές θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε τα κελιά τα οποία επιθυμούμε να συγχωνεύσουμε.

Merge And Center

Εάν επιλέξουμε το βέλος στο κάτω δεξιό μέρος της περιοχής Στοίχιση (Alignment), όπου ονομάζεται Μορφοποίηση Κελιών: Στοίχιση (Alignment Settings) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση Κελιών (Format Cells) όπου μπορούμε να κάνουμε τις περισσότερες εντολές όπως και στην περιοχή Στοίχιση (Alignment).

Format Cells

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κάνουμε θα πρέπει στο τέλος να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ για να εφαρμοστούν και για να επιστρέψουμε στο φύλλο εργασίας μας.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την περιοχή της Στοίχισης (Alignment) στο Excel.

Alignment Area in Excel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 9, 2013, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Περιοχή Στοίχισης στο Excel.

Comments are closed.