Επαναφορά Εικόνας & Μεγέθους Στο PowerPoint 13

Reset Picture In PowerPoint 13

Τι συμβαίνει όταν έχουμε εισάγει μία εικόνα στο PowerPoint και την έχουμε μορφοποιήσει και έχουμε αλλάξει το μέγεθος της εικόνας, μέχρι που συνειδητοποιούμε ότι οι αλλαγές που έχουμε κάνει δεν είναι επιθυμητές; Τι κάνουμε; Πατάμε στο κουμπί Αναίρεση (Undo) μέχρι που να αναιρεθούν όλες οι αλλαγές;

Οπωσδήποτε όχι. Εδώ κάνουν την εμφάνισή τους οι εντολές Επαναφορά Εικόνας (Reset Picture) και Επαναφορά Εικόνας & Μέγεθος (Reset Picture & Size) στο PowerPoint 13.

H Επαναφορά Εικόνας (Reset Picture) απορρίπτει όλες τις μορφοποιήσεις που έχουμε εφαρμόσει σε μία εικόνα και η εντολή Επαναφορά Εικόνας & Μέγεθος (Reset Picture & Size) απορρίπτει όλες τις μορφοποιήσεις και αλλαγές στο μέγεθος της εικόνας. Στο παρακάτω post θα περιγραφούν και οι δύο αυτές εντολές. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εικόνα.

Αφού επιλεγεί η εικόνα, ενεργοποιείται το κυρίως tab που ονομάζεται Εργαλεία Εικόνας (Picture Tools) όπου βεβαιωνόμαστε ότι είναι επιλεγμένο το tab Μορφοποίηση (Format) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Τότε εντοπίζουμε την περιοχή Προσαρμογή (Adjust) και έπειτα επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται δεξιά της εντολή Επαναφοράς Εικόνας (Reset Picture) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Τότε από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Επαναφορά Εικόνας (Reset Picture).

Reset in PowerPoint

Απευθείας όλες οι αλλαγές μορφοποίησης που είχαμε εφαρμόσει στην εικόνα απορρίπτονται και η εικόνα επανέρχεται στην αρχική της μορφή όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Reset Picture

Εάν θέλουμε να απορρίψουμε όλες τις αλλαγές μορφοποίησης που είχαμε εφαρμόσει στην εικόνα καθώς και το μέγεθος που μπορεί να είχαμε αλλάξει, θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε την εικόνα και έπειτα να επιλέξουμε το tab Μορφοποίηση (Format) και τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Επαναφορά Εικόνας και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Επαναφορά Εικόνας & Μεγέθους (Reset Picture & Size) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Reset Picture & Size

Απευθείας όλες οι μορφοποιήσεις που είχαμε εφαρμόσει στην εικόνα έχουν απορριφθεί και το ίδιο συμβαίνει και με το μέγεθος της εικόνας που έχει επανέλθει στις αρχικές της διαστάσεις.

Reset Picture & Size

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την διαδικασία Επαναφοράς (Reset) και Επαναφορά Εικόνας & Μεγέθους (Reset Picture & Size) στο PowerPoint 13.

Reset Picture & Size in PowerPoint 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 25, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Επαναφορά Εικόνας & Μεγέθους Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.