Εμφάνιση Χάρακα, Γραμμών Πλέγματος, Οδηγών και Σημειώσεων Στο PowerPoint 13

Show Ruler, Gridlines, Guides and Notes in PowerPoint 13

Στο PowerPoint 13, μπορούμε να εμφανίσουμε τον Χάρακα (Ruler) για να μετρήσουμε το μέγεθος των αντικειμένων στην διαφάνειά μας. Μπορούμε να εμφανίσουμε Γραμμές Πλέγματος (Gridlines) για να βρούμε που βρίσκεται το κέντρο της διαφάνειας ή ακόμα και να εμφανίσουμε Οδηγούς (Guides) για να στοιχίσουμε αντικείμενα και σχήματα με απόλυτη ακρίβεια στη διαφάνεια. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε Σημειώσεις (Notes) για να προσθέσουμε μία σημείωση απλά και γρήγορα έτσι ώστε να θυμηθούμε να αναφερθούμε σε κάτι κατά την διάρκεια της Παρουσίασης (Presentation). Για να μπορέσουμε να τα εμφανίσουμε θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Εμφάνιση (Show) όπως βλέπουμε και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτήν την περιοχή έχουμε τις εξής επιλογές στη διάθεσή μας για να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε:

View - Show

Χάρακας (Ruler): Εάν ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής, ο Χάρακας (Ruler) θα εμφανιστεί δίπλα στην παρουσίασή μας. Ενεργοποιώντας την εντολή, μπορούμε να δούμε και να ορίσουμε στηλοθέτες, να μετακινήσουμε περιγράμματα πινάκων, καθώς και να ευθυγραμμίσουμε αντικείμενα στη διαφάνεια.

Γραμμές Πλέγματος (Gridlines): Εάν ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής, Γραμμές Πλέγματος (Gridlines) θα εμφανιστούν στο φόντο της διαφάνειας έτσι ώστε να μπορούμε να τοποθετήσουμε αντικείμενα με ακρίβεια.

Οδηγοί (Guides): Εάν ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής, θα εμφανιστούν ρυθμιζόμενοι οδηγοί σχεδίου όπου θα μπορούμε να στοιχίσουμε τα αντικείμενα στη διαφάνειά μας.

Σημειώσεις (Notes): Εάν πατήσουμε στο κουμπί Σημειώσεις (Notes), το Παράθυρο Σημειώσεων (Notes Pane) θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της διαφάνειας όπου μπορούμε να προσθέσουμε σημειώσεις για γρήγορη αναφορά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Το Παράθυρο Σημειώσεων (Notes Pane) εμφανίζεται στο κάτω μέρος της διαφάνειας σε Κανονική (Normal) και στη Προβολή Διάρθρωσης (Outline View), και δίπλα στη διαφάνεια στην Προβολή Παρουσιαστή (Presenter View).

Εάν επιλέξουμε το κάτω δεξιό βέλος της περιοχής Εμφάνιση (Show) θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα και Οδηγοί (Grid and Guide) όπου μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις για το πλέγμα και τους οδηγούς στοίχισης στην παρουσίασή μας.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ενεργοποιήσει τον Χάρακα (Ruler), όπου αμέσως εμφανίζεται στο πάνω και δεξιό μέρος της διαφάνειάς μας.

Ruler

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ενεργοποιήσει τις Γραμμές Πλέγματος (Gridlines), όπου παρατηρούμε τις Γραμμές Πλέγματος (Gridlines) να εμφανίζονται στην διαφάνειά μας.

Gridlines

Στην παρακάτω εικόνα έχω ενεργοποιήσει την εντολή Οδηγοί (Guides), όπου και παρατηρούμε τους Οδηγούς (Guides) να εμφανίζονται στην διαφάνειά μας.

Guides

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το κουμπί Σημειώσεις (Notes), όπου και παρατηρούμε το Παράθυρο Σημειώσεων (Notes Pane) να εμφανίζεται στο κάτω μέρος της διαφάνειας.

Notes

Στην περιοχή Εμφάνιση (Show) εάν επιλέξουμε το κάτω δεξιό βέλος, το παράθυρο διαλόγου Πλέγμα Και Οδηγοί (Grids And Guides) εμφανίζεται, όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να τοποθετήσουμε αντικείμενα ή σχήματα με περισσότερη ακρίβεια στο Πλέγμα (Grid). Κάτω από την περιοχή Συγκράτηση (Snap To) μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το κουτί ελέγχου δίπλα στην εντολή Συγκράτηση Στο Πλέγμα (Snap Objects To Grid). Κάτω από την περιοχή Ρυθμίσεις Πλέγματος (Grid Settings) μπορούμε να καθορίσουμε τις Αποστάσεις (Spacing) του Πλέγματος (Grid) με τη χρήση των μονάδων μέτρησης από δίπλα. Εάν θέλουμε να δούμε τις Γραμμές Πλέγματος (Grid) στην οθόνη μας, κάτω από τις Ρυθμίσεις Πλέγματος (Grid Settings) μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου Εμφάνιση Πλέγματος Στην Οθόνη.

Κάτω από την περιοχή Ρυθμίσεις Οδηγού (Guide Settings) μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις εξής εντολές:

Εμφάνιση Οδηγών Σχεδίασης Στην Οθόνη (Display Drawing Guides On Screen) – Εάν θέλουμε να βλέπουμε τους Οδηγούς Σχεδίασης (Drawing Guides) στην οθόνη μας, απλώς ενεργοποιούμε την εντολή.

Εμφάνιση Έξυπνων Οδηγών Όταν Ευθυγραμμίζονται Τα Σχήματα (Display Smart Guides When Shapes Are Aligned) – Όταν ευθυγραμμίζονται αντικείμενα, έξυπνοι οδηγοί θα εμφανίζονται στην οθόνη μας.

Αφού έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε, μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Ορισμός Ως Προεπιλογής (Set As Default) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου και όλες οι ρυθμίσεις που κάναμε θα εφαρμοστούν ως προεπιλογή. Μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ, έτσι ώστε οι τρέχουσες ρυθμίσεις να εφαρμοστούν μόνο για την τρέχουσα παρουσίαση ή μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Άκυρο (Cancel) για να μην εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Grid And Guides

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την περιοχή Εμφάνιση (Show) στο PowerPoint 13.

Εμφάνιση Χάρακα, Γραμμών Πλέγματος, Οδηγών και Σημειώσεων Στο PowerPoint 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on August 26, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εμφάνιση Χάρακα, Γραμμών Πλέγματος, Οδηγών και Σημειώσεων Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.