Monthly Archives: February 2015

Απόκρυψη – Επανεμφάνιση Γραμμών και Στηλών Στο Excel 13

Hide – Unhide Rows & Columns in Excel 13

Πολλές φορές όταν δουλεύουμε στο Excel, βρισκόμαστε στο σημείο το οποίο θέλουμε να Αποκρύψουμε (Hide) μία Στήλη (Column) ή μία Γραμμή (Row) για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα δεδομένα που βρίσκονται στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Πολλές φορές ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που περιέχει πολλά δεδομένα και είναι δυσνόητα στην ανάγνωση, μας οδηγεί στο κάνουμε το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) λιγότερο «στενάχωρο», όχι όμως με τη διαγραφή δεδομένων. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πως μπορούμε να Αποκρύψουμε (Hide) και να Επανεμφανίσουμε (Unhide) Γραμμές (Rows) και Στήλες (Columns).

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε έναν πίνακα με όλα τα απαραίτητα δεδομένα σε αυτό. Τώρα υποτίθεται ότι θέλουμε να Αποκρύψουμε (Hide) τις Στήλες (Columns) B, C, D και Ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στα υπόλοιπα δεδομένα. Τι κάνουμε;

List Of Names

Read the rest of this entry

Hide – Unhide Rows & Columns in Excel 13

I believe when working in Excel, we come to the point where we want to Hide a Column or a Row, in order to understand the data in the Worksheet. Sometimes a Worksheet that contains many data is confusing to read and time consuming, so we find ourselves wanting to make our Worksheet less crowdie, but not by deleting the data but hiding some. In this post I will describe how to Hide or Unhide Columns and Rows. All we have to do is to follow the steps below.

In the image below, we can see a table that is created with all the necessary information in it. Now, we assume that we want to hide the Columns B, C, D and E, in order to focus on the rest of the data. What do we do?

List Of Names

Read the rest of this entry

Εμφάνιση Τυχαίου Ονόματος Στο Excel 13

How To Display A Random Name in Excel 13

Θέλουμε να κάνουμε μία κλήρωση σε έναν τυχερό σε μία εκδήλωση που έχουμε διοργανώσει. Πώς το κάνουμε; Γράφουμε τα ονόματα σε χαρτάκια και τα βάζουμε σε ένα κουτί, και φωνάζουμε κάποιον να τραβήξει το τυχερό χαρτάκι; Ξεπερασμένη τεχνική!!!

Καταχωρούμε τη λίστα με τα ονόματα στο Excel και δημιουργούμε τον κατάλληλο Τύπο (Function) που όταν πατάμε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή και το αφήνουμε, εμφανίζεται το όνομα του τυχερού. Τόσο απλό. Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα που περιγράφει πώς δημιουργούμε τον Τύπο (Function).

Στην παρακάτω εικόνα έχω πληκτρολογήσει μία λίστα από ονόματα στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν Συνάρτηση (Formula), που θα επιλέγει τυχαία ένα όνομα κάθε φορά, απλώς με το πάτημα ενός συγκεκριμένου πλήκτρου.

List Of Names

Read the rest of this entry

How To Display A Random Name in Excel

Say that we have organized an event, and we want to draw a prize that we have, to a lucky person. How do we do it? Do we write the names on pieces of papers, put them in a carton box, and call someone to pick the lucky one? Old fashioned technique!!!

So how do we do it?

We type the list of names in Excel and we create the right Function, where when we press a certain key on our keyboard and release, the lucky one names appears, and we have a winner. So simple! Just follow the steps below in order to find out how we create the Function.

In the image below, Ι have typed a list of names in our Worksheet. What we want now is to create a Formula, which will randomly pick a name every time, only by pressing a certain key on our keyboard.

List Of Names

Read the rest of this entry

Ταξινόμηση Λίστας Αλφαβητικά Στο Word 13

Sort A List Alphabetically in Word 13

Είναι εύκολο να ταξινομήσουμε λίστες στο Excel, αλλά τι συμβαίνει όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε λίστες στο Word; Τι γίνεται όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε είτε αλφαβητικά, αριθμητικά ή ακόμα βάση ημερομηνιών; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το χαρακτηριστικό Ταξινόμηση (Sort). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε μία λίστα με ονόματα τα οποία δεν είναι ταξινομημένα. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε τη λίστα με τα ονόματα όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Selected Text

Read the rest of this entry

Sort A List Alphabetically in Word 13

It is easy to sort lists in Excel, but what happens when we want to sort lists in a Word document? What happens when we want to sort it either alphabetically, numerically or even by dates? This is where the Sort feature comes up! All we need to do is to follow the steps below:

In the image below, we can see list of names that are unsorted. The first step is to select the list of names as shown.

Selected Text

Read the rest of this entry

Διατήρηση Της Πιστότητας Κατά Την Κοινή Χρήση Εγγράφου στο Word 13

Preserve Fidelity When Sharing This Document in Word 13

Πολλές φορές δημιουργούμε έγγραφα στο Word με διαφορετικές γραμματοσειρές που έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να μοιραστούμε αυτά τα έγγραφα με άλλους που δεν έχουν εγκαταστημένες τις γραμματοσειρές στον υπολογιστή τους; Το αποτέλεσμα είναι ότι πιθανόν αυτοί οι άνθρωποι που λαβαίνουν αυτά τα έγγραφα, να μην βγάζουν άκρη και νόημα όταν τα ανοίγουν. Αυτό το μικρό πρόβλημα μπορεί να λυθεί απλά και γρήγορα. Πριν μοιραστούμε αυτά τα έγγραφα με άλλους, θα πρέπει να ενσωματώσουμε αυτές τις γραμματοσειρές μέσα στο έγγραφο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού έχουμε μεταφερθεί σε προβολή backstage, επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα δεξιά του μενού.

File Options

Read the rest of this entry

Preserve Fidelity When Sharing A Document in Word 13

Many times, we create Word documents with different fonts that we have installed on our PC. What happens though when we want to share these documents with others that do not have the same fonts installed on their PC? The result is that, maybe the people that receive these documents, may not make sense of it when they open it and read it. This minor problem though can be solved very easily. Before we share documents with fonts that others may not have, we have to embed all the fonts right in the document. All we have to do is to follow the steps below.

First, we must select the File tab in order to move to backstage view as shown in the image below. Once in backstage view, we select the category Options from the left of the menu.

File Options

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: