Ταξινόμηση Λίστας Αλφαβητικά Στο Word 13

Sort A List Alphabetically in Word 13

Είναι εύκολο να ταξινομήσουμε λίστες στο Excel, αλλά τι συμβαίνει όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε λίστες στο Word; Τι γίνεται όταν θέλουμε να ταξινομήσουμε είτε αλφαβητικά, αριθμητικά ή ακόμα βάση ημερομηνιών; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το χαρακτηριστικό Ταξινόμηση (Sort). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε μία λίστα με ονόματα τα οποία δεν είναι ταξινομημένα. Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε τη λίστα με τα ονόματα όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Selected Text

Αφού επιλεγεί η λίστα με τα ονόματα, βεβαιωνόμαστε ότι είναι επιλεγμένο το tab Κεντρική (Home), και τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράγραφος (Paragraph) επιλέγουμε την εντολή Ταξινόμηση (Sort) όπως φαίνεται και παρακάτω. Με την εντολή αυτή μπορούμε να ταξινομήσουμε τη λίστα είτε αλφαβητικά ή με αριθμητική σειρά.

Sort

Αφού επιλεγεί η εντολή Ταξινόμηση (Sort), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση Κειμένου (Sort Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Sort Text

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να ταξινομήσουμε τη λίστα μας με βάση:

  • Παράγραφοι (Paragraphs)
  • Επικεφαλίδες (Headings)
  • Πεδίο 1 (Field 1)

Αφού επιλέξουμε τι θέλουμε να ταξινομήσουμε, στα δεξιά μπορούμε να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού είτε:

  • Κείμενο (Text)
  • Αριθμός (Number)
  • Ημερομηνία (Date)

Έπειτα έχουμε την επιλογή να ταξινομήσουμε τη λίστα μας είτε Αύξουσα (Ascending) είτε Φθίνουσα (Descending).

Μπορούμε να ταξινομήσουμε τη λίστα μας με τρία διαφορετικά κριτήρια. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τα αντίστοιχα πεδία.

Sort Text By

Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Ταξινόμηση Κειμένου (Sort Text), μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα από τα δύο κουμπιά ελέγχου ανάλογα με το τι έχουμε.

  • Υπάρχει Γραμμή Κεφαλίδων (Header Row)
  • Δεν Υπάρχει Γραμμή Κεφαλίδων (No Header Row)

Εάν θέλουμε να ταξινομήσουμε τη λίστα μας με περισσότερες επιλογές, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου Επιλογές (Options) που βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση Κειμένου (Sort Text) και βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος. Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Ταξινόμησης (Sort Options). Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κάνουμε, πατάμε στο κουμπί ΟΚ και στα δύο παράθυρα για να επιστρέψουμε στο έγγραφό μας και για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Sort Options

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε πώς έχει ταξινομηθεί η λίστα αλφαβητικά.

Sorted

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την εντολή Ταξινόμηση (Sort) στο Word 13.

Sort A List Alphabetically in Word 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 10, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ταξινόμηση Λίστας Αλφαβητικά Στο Word 13.

Comments are closed.