Απόκρυψη – Επανεμφάνιση Γραμμών και Στηλών Στο Excel 13

Hide – Unhide Rows & Columns in Excel 13

Πολλές φορές όταν δουλεύουμε στο Excel, βρισκόμαστε στο σημείο το οποίο θέλουμε να Αποκρύψουμε (Hide) μία Στήλη (Column) ή μία Γραμμή (Row) για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα δεδομένα που βρίσκονται στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Πολλές φορές ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που περιέχει πολλά δεδομένα και είναι δυσνόητα στην ανάγνωση, μας οδηγεί στο κάνουμε το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) λιγότερο «στενάχωρο», όχι όμως με τη διαγραφή δεδομένων. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πως μπορούμε να Αποκρύψουμε (Hide) και να Επανεμφανίσουμε (Unhide) Γραμμές (Rows) και Στήλες (Columns).

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε έναν πίνακα με όλα τα απαραίτητα δεδομένα σε αυτό. Τώρα υποτίθεται ότι θέλουμε να Αποκρύψουμε (Hide) τις Στήλες (Columns) B, C, D και Ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στα υπόλοιπα δεδομένα. Τι κάνουμε;

List Of Names

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε τις Στήλες (Columns) B, C, D και Ε, και έπειτα να κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας. Αμέσως εμφανίζεται το μενού συντόμευσης, όπου επιλέγουμε την εντολή Απόκρυψη (Hide) από το κάτω μέρος του μενού συντόμευσης όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Shortcut Menu - Hide

Απευθείας, οι επιλεγμένες Στήλες (Columns) έχουν κρυφτεί όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Βλέπουμε ότι οι μόνες ορατές Στήλες (Columns) είναι οι A, F, G, H κτλ. Οι μη ορατές Στήλες (Columns) είναι αυτές που είχαμε επιλέξει πιο μπροστά και είναι οι B, C, D και Ε.

Hidden Columns

Ωραία, τώρα που έχουμε κάνει Απόκρυψη (Hidden) τις Στήλες (Columns) πώς τις κάνουμε ξανά ορατές; Για να ξανά επανεμφανίσουμε τις Στήλες (Columns) θα πρέπει να επιλέξουμε τις δύο Στήλες (Columns) που περιέχουν ενδιάμεσα τις κρυμμένες Στήλες (Columns). Σε αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να επιλέξουμε τις Στήλες (Columns) Α και F, επειδή περιέχουν τις Στήλες (Columns) Β, C, D και Ε ενδιάμεσα. Αφού επιλεγούν κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας και πάλι, και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Επανεμφάνιση (Unhide) από το κάτω μέρος του μενού και απευθείας οι κρυμμένες Στήλες (Columns) έχουν επανεμφανιστεί.

Shortcut Menu - Unhide

Με την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για να Αποκρύψουμε (Hide) Γραμμές (Rows). Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει τις Γραμμές (Rows) 2, 3, και 4, όπου αφού επιλεγούν κάνουμε και πάλι ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας πάνω στις επιλεγμένες Γραμμές (Rows). Το μενού συντόμευσης εμφανίζεται και πάλι όπου από το κάτω μέρος επιλέγουμε την εντολή Απόκρυψη (Hide), όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Hide Rows

Απευθείας οι επιλεγμένες Γραμμές (Rows) έχουν κρυφτεί. Μπορούμε να δούμε παρακάτω ότι οι ορατές Γραμμές (Rows) είναι οι 2, 6, 7, 8 κτλ. Οι Γραμμές (Rows) που δεν είναι ορατές είναι αυτές που είχαμε επιλέξει πιο μπροστά και είναι οι 3,4 και 5.

Hide Rows

Τώρα που αποκρύψαμε τις Γραμμές (Rows), πώς τις ξανακάνουμε ορατές και πάλι; Για να τις κάνουμε ορατές θα πρέπει να επιλέξουμε τις δύο Γραμμές (Rows) που περιέχουν ενδιάμεσα τις κρυμμένες. Σε αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να επιλέξουμε τις Γραμμές (Rows) 2 και 6, γιατί οι Γραμμές (Rows) 3, 4, και 5 βρίσκονται ενδιάμεσα. Αφού επιλεγούν, κάνουμε και πάλι ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας, και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Επανεμφάνιση (Unhide) από το κάτω μέρος του μενού και απευθείας οι κρυμμένες Γραμμές (Rows) επανεμφανίζονται.

Unhide Rows

Άλλος τρόπος για να Αποκρύψουμε (Hide) Στήλες (Columns) και Γραμμές (Rows) και για Επανεμφανίζουμε (Unhide) Στήλες (Columns) και Γραμμές (Rows) θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε επιλέξει τις σωστές Στήλες (Columns) και Γραμμές (Rows) πρώτα. Έπειτα από το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) να επιλέξουμε την εντολή Μορφοποίηση (Format). Αμέσως εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου πλοηγούμαστε στην περιοχή που αναγράφει Αναγνωσιμότητα (Visibility) και από την περιοχή Απόκρυψη και Επανεμφάνιση (Hide & Unhide), από δίπλα εμφανίζεται ένα άλλο μενού με τις εξής εντολές: Απόκρυψη Γραμμών (Hide Rows), Απόκρυψη Στηλών (Hide Columns), Επανεμφάνιση Γραμμών (Unhide Rows) και Επανεμφάνιση Στηλών (Unhide Columns) όπου επιλέγουμε αυτό που θέλουμε.

Visibility

Σε επόμενη ανάρτησή μου θα περιγράψω τη διαδικασία για το πώς θα Αποκρύψουμε (Hide) και να Επανεμφανίσουμε (Unhide) Φύλλα Εργασίας (Worksheets) στο Excel 13.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το σχετικό video που περιγράφει τη διαδικασία Απόκρυψης (Hide) και Επανεμφάνισης (Unhide) Στήλες (Columns) και Γραμμές (Rows) στο Excel 13.

Hide – Unhide Rows & Columns in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 24, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Απόκρυψη – Επανεμφάνιση Γραμμών και Στηλών Στο Excel 13.

Comments are closed.