Εκτύπωση Τίτλων Στο Excel 13

Print Titles in Excel 13

Στο Excel έχουμε τη δυνατότητα για την Εκτύπωση Τίτλων (Print Titles). Τι σημαίνει αυτό; Μπορούμε να δώσουμε την εντολή να εκτυπώσουμε μία συγκεκριμένη Επικεφαλίδα Γραμμών και Επικεφαλίδα Στηλών σε κάνε σελίδα της αναφοράς. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι αρκετά χρήσιμο, γιατί η Εκτύπωση Τίτλων (Print Titles) είναι πολύ εύχρηστο σε αναφορές που αποτελούνται από πολλές σελίδες, γιατί η Εκτύπωση Τίτλων (Print Titles) εμφανίζεται σε κάθε σελίδα της αναφοράς. Οι Γραμμές (Rows) εμφανίζονται στο πάνω μέρος της κάθε σελίδας, και οι Στήλες (Columns) εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της κάθε σελίδας. Αυτό το χαρακτηριστικό θα περιγραφεί σε αυτήν την ανάρτηση μαζί με κάποια άλλα χαρακτηριστικά.

Πρώτα, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) επιλέγουμε την εντολή Εκτύπωση Τίτλων (Print Title) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Page Layout - Print Tiles

Αφού επιλεγεί η εντολή Εκτύπωση Τίτλων (Print Titles), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) με το tab Φύλλο (Sheet) ενεργοποιημένο.

Στο πάνω μέρος του tab Φύλλο (Sheet) βρίσκεται η εντολή Εκτύπωση Τίτλων (Print Area), όπου μπορούμε να κάνουμε το εξής:

Μπορούμε να καθορίσουμε οποιαδήποτε περιοχή κελιών στο Φύλλο Εργασίας ως Περιοχή Εκτύπωσης (Print Area). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πληκτρολογήσουμε την περιοχή που θέλουμε να καθορίσουμε ως Περιοχή Εκτύπωσης (Print Area), ή να επιλέξουμε το κουμπί Σύμπτυξης/Ανάπτυξης (Collapse/Expand) που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής Περιοχή Εκτύπωσης (Print Area). Αφού επιλεγεί το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) συμπτύσσεται και το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) γίνεται ενεργό. Τότε θα πρέπει με το ποντίκι μας να επιλέξουμε την περιοχή κελιών που θέλουμε να καθορίσουμε ως Περιοχή Εκτύπωσης (Print Area). Αφού καθορίσουμε την περιοχή επιλέγουμε και πάλι το κουμπί Σύμπτυξης/Ανάπτυξης (Collapse/Expand), όπου και επιστρέφουμε στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) και τότε παρατηρούμε την περιοχή κελιών που καθορίσαμε στο πλαίσιο κειμένου.

Page Setup - Print Area

Αφού καθορίσαμε την Περιοχή Εκτύπωσης (Print Area), το Excel θα εκτυπώνει την περιοχή κελιών που καθορίσαμε κάθε φορά που αποφασίζουμε να εκτυπώσουμε το Φύλλο Εργασίας (Worksheet).

Κάτω από την Περιοχή Εκτύπωσης (Print Area), βρίσκεται η περιοχή Εκτύπωση Τίτλων (Print Titles) όπου μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

 • Επανάληψη Γραμμών Στην Κορυφή (Rows To Repeat At Top): Μπορούμε να καθορίσουμε τις Γραμμές (Rows) που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στο πάνω μέρος της κάθε σελίδας της αναφοράς, απλώς πληκτρολογώντας στο πλαίσιο κειμένου τις Γραμμές (Rows). Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε το κουμπί Σύμπτυξης/Ανάπτυξης (Collapse/Expand) στα δεξιά της εντολής. Αφού επιλεγεί το κουμπί, το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) συμπτύσσεται και το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) γίνεται ενεργό. Τότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε με το ποντίκι μας τις Γραμμές (Rows) που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στην κορυφή, και έπειτα πάλι να επιλέξουμε το κουμπί Σύμπτυξης/Ανάπτυξης (Collapse/Expand) για να επιστρέψουμε στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), όπου και παρατηρούμε τις Γραμμές (Rows) στο πλαίσιο κειμένου.
 • Επανάληψη Στηλών Στα Αριστερά (Columns To Repeat At Left): Μπορούμε να καθορίσουμε τις Στήλες (Columns) που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στο αρισερό μέρος της κάθε σελίδας της αναφοράς, απλώς πληκτρολογώντας στο πλαίσιο κειμένου τις Στήλες (Columns). Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε το κουμπί Σύμπτυξης/Ανάπτυξης (Collapse/Expand) στα δεξιά της εντολής. Αφού επιλεγεί το κουμπί, το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) συμπτύσσεται και το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) γίνεται ενεργό. Τότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε με το ποντίκι μας τις Στήλες (Columns) που θέλουμε να επαναλαμβάνονται στα αριστερά, και έπειτα πάλι να επιλέξουμε το κουμπί Σύμπτυξης/Ανάπτυξης (Collapse/Expand) για να επιστρέψουμε στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), όπου και παρατηρούμε τις Στήλες (Columns) στο πλαίσιο κειμένου.

Page Setup - Sheet - Print Titles

Στο tab Φύλλο (Sheet) του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) βρίσκεται η περιοχή Εκτύπωση (Print) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτήν την περιοχή μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

 • Γραμμές Πλέγματος (Gridlines): Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου έτσι ώστε να εκτυπώσουμε ή όχι τις Γραμμές Πλέγματος (Gridlines) του Φύλλου Εργασίας (Worksheet).
 • Ασπρόμαυρη (Black and White): Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου έτσι ώστε να εκτυπώσουμε ή όχι Ασπρόμαυρα (Black And White).
 • Πρόχειρη Ποιότητα Εκτύπωσης (Draft Quality): Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου έτσι ώστε να εκτυπώσουμε ή όχι με Πρόχειρη Ποιότητα Εκτύπωσης (Draft Quality).
 • Επικεφαλίδες Γραμμών Και Στηλών (Row And Column Headings): Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου έτσι ώστε να εκτυπώσουμε ή όχι τις Επικεφαλίδες Γραμμών και Στηλών (Row And Column Headings), δηλαδή A, B, C, D, κτλ. and 1, 2, 3, 4, κτλ.
 • Σχόλια (Comments): Μπορούμε να επιλέξουμε να εκτυπώσουμε τα Σχόλια (Comments) στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) από Κανένα (None), Στο Τέλος Του Φύλλου (At The End Of The Sheet) και Όπως Εμφανίζονται Στο Φύλλο (Displayed On Sheet).
 • Σφάλματα Κελιών (Cell Errors As): Μπορούμε να επιλέξουμε να εκτυπώσουμε τα Σφάλματα Κελιών (Cell Errors As) επιλέγοντας ένα από τα εξής, Όπως Εμφανίζονται (Displayed), <Κενό> (<Blank>), και #Δ/Υ (#Ν/Α).

Page Setup - Print

Στο tab Φύλλο (Sheet) του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) βρίσκεται η περιοχή Διάταξη Σελίδων (Page Order) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτήν περιοχή μπορούμε να ενεργοποιήσουμε είτε να εκτυπώσουμε Κάτω και Κατόπιν Κατά Πλάτος (Down, Then Over) είτε Κατά Πλάτος και Κατόπιν Κάτω (Over, Then Down).

Page Order

Στο κάτω δεξιό μέρος του tab Φύλλο (Sheet) του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), μπορούμε να επιλέξουμε τα εξής κουμπιά:

 • Εκτύπωση (Print): Αφού επιλεγεί μεταφερόμαστε σε προβολή Backstage για να μπορέσουμε να εκτυπώσουμε το Φύλλο Εργασίας μας (Worksheet).
 • Προεπισκόπηση Εκτύπωσης (Print Preview): Αφού επιλεγεί μεταφερόμαστε σε προβολή Backstage για να μπορέσουμε να προ-επισκοπήσουμε το Φύλλο Εργασίας μας (Worksheet).
 • Επιλογές (Options): Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Εκτύπωσης (Print Options) για να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε.

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κάνουμε στο tab Φύλλο (Sheet) του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει όλα τις διαθέσιμες εντολές που βρίσκονται στο tab Φύλλο (Sheet) του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) στο Excel 13.

Print Titles in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on May 5, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εκτύπωση Τίτλων Στο Excel 13.

Comments are closed.