Προσαρμογή Γραμμής Κατάστασης Στο Excel 13

Customize Status Bar in Excel 13

Σε όλα τα προγράμματα του Microsoft Office βρίσκεται η Γραμμή Κατάστασης (Status Bar) που βρίσκεται στο κάθε μέρος του παραθύρου. Στη Γραμμή Κατάστασης (Status Bar) βρίσκονται αρκετές επιλογές οι οποίες είναι ενεργοποιημένες εξ ‘ορισμού, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε εντολές ανάλογα με την ανάγκη μας. Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε τη Γραμμή Κατάστασης του Excel (Excel Status Bar), με εντολές όπως Μέσος Όρος (Average), Πλήθος (Count) και Άθροισμα (Sum) ενεργοποιημένες.

Status Bar

Για να προσαρμόσουμε τη Γραμμή Κατάστασης (Status Bar), το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι ένα δεξί κλικ πάνω της και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε τη θέλουμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε. Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τη Γραμμή Κατάστασης (Status Bar).

Customize Status Bar

Οι εντολές που είναι διαθέσιμες για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση στο Excel 13 είναι οι παρακάτω όπως αναγράφονται στον πίνακα:

Κατάσταση Λειτουργίας Κελιού (Cell Mode): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία επεξεργασίας του κελιού στα αριστερά της γραμμής κατάστασης. Εμφανίζεται μία από τις παρακάτω λειτουργίες.

  • Έτοιμο για να υποδηλώσει μια γενική κατάσταση.
  • Εισαγωγή για να υποδηλώσει τη λειτουργία εισαγωγής περιεχομένου. Εμφανίζεται όταν επιλέγετε ένα κελί και αρχίζετε να πληκτρολογείτε ή όταν πατάτε το πλήκτρο F2 δύο φορές.
  • Επεξεργασία για να υποδηλώσει τη λειτουργία επεξεργασίας μέσα στο κελί. Εμφανίζεται όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί ή όταν πατάτε F2 ώστε να καταχωρήσετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε ένα κελί.
  • Σημείο για να υποδηλώσει τη λειτουργία επιλογής τύπου στο κελί. Εμφανίζεται όταν ξεκινήσετε έναν τύπο και όταν κάνετε κλικ στα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον τύπο.
Γρήγορη Συμπλήρωση Κενών Κελιών (Flash Fill Blank Cells): Εμφανίζει τον αριθμό κελιών που έχουν παραλειφθεί (κενά) μετά από την λειτουργία της Γρήγορη Συμπλήρωσης.
Γρήγορη Συμπλήρωση Τροποποιημένων Κελιών (Flash Fill Changed Cells): Εμφανίζει τον αριθμό των κελιών που έχουν τροποποιηθεί μετά από την λειτουργία της Γρήγορης Συμπλήρωσης.
Υπογραφές (Signatures): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή υποδηλώνει ότι το ενεργό βιβλίο εργασίας έχει υπογραφεί ψηφιακά.
Πολιτική Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management Policy): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή υποδηλώνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί η Διαχείριση Δικαιωμάτων Πληροφοριών (IRM) για τον περιορισμό των δικαιωμάτων στο περιεχόμενο του ενεργού βιβλίο εργασίας.
Δικαιώματα (Permissions): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει ένα εικονίδιο δίπλα από το δείκτη λειτουργίας κελιού, στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για προβολή των τρέχοντων δικαιωμάτων ανάγνωσης και επεξεργασίας. Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν η πρόσβαση στο έγγραφο είναι περιορισμένη (Κουμπί του Microsoft Office ,Προετοιμασία, Περιορισμένο δικαίωμα, Περιορισμένη πρόσβαση).
Κλείδωμα Κεφαλαίων (Caps Lock): Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται η ένδειξη Caps Lock για να δηλώσει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία CAPS LOCK ώστε να είναι δυνατή η πληκτρολόγηση με κεφαλαίους χαρακτήρες. Αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Κλείδωμα Αριθμών (Num Lock): Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται η ένδειξη Num Lock που δηλώνει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία NUM LOCK που επιτρέπει τη χρήση των πλήκτρων του αριθμητικού πληκτρολογίου για την πληκτρολόγηση αριθμών στο φύλλο εργασίας. Αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Κλείδωμα Κύλισης (Scroll Lock): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει την ένδειξη Scroll Lock για να υποδηλώσει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία SCROLL LOCK, επιτρέποντας την κύλιση στο φύλλο εργασίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.
Σταθερή Θέση Υποδιαστολής (Fixed Decimal): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει την ένδειξη Σταθερά δεκαδικά για να υποδηλώσει ότι όλες οι αριθμητικές τιμές που πληκτρολογήσατε στο φύλλο εργασίας θα εμφανίζονται με σταθερά δεκαδικά. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη όταν επιλέγετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εισαγωγή δεκαδικού σημείου στην περιοχή Επιλογές επεξεργασίας στην καρτέλα Για προχωρημένους από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Κουμπί του Microsoft Office , Επιλογές του Excel, Για προχωρημένους).
Λειτουργία Αντικατάστασης Κειμένου (Overtype Mode): Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται η ένδειξη Αντικατάσταση για να υποδηλώσει ότι πατήθηκε το πλήκτρο INSERT για ενεργοποίηση της λειτουργίας αντικατάστασης κατά την επεξεργασία των περιεχομένων του κελιού σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού (κάντε διπλό κλικ στο κελί ή πατήστε το πλήκτρο F2). Αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Λειτουργία Τερματισμού (End Mode): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει την ένδειξη Λειτουργία τερματισμού για να υποδηλώσει ότι πατήθηκε το πλήκτρο END για ενεργοποίηση της λειτουργίας τερματισμού. Εάν πατήσετε το πλήκτρο END και έπειτα ένα πλήκτρο βέλους, επιλογή μετακινείται προς την κατεύθυνση του πλήκτρου βέλους, σταματώντας στην αρχή και το τέλος των δεδομένων, και έπειτα στην αρχή και το τέλος του φύλλου εργασίας.
Καταγραφή Μακροεντολής (Macro Recording): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει ένα κουμπί δίπλα στο δείκτη λειτουργίας κελιού στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να αρχίσει η καταγραφή μιας μακροεντολής.
Κατάσταση Λειτουργίας Επιλογής (Selection Mode): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει μία από τις παρακάτω λειτουργίες επιλογής κελιού.

Επέκταση επιλογής όταν πατήσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή κελιού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Προσθήκη σε επιλογή όταν πατάτε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8 για προσθήκη μη γειτονικού κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Αριθμός Σελίδας (Page Number): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει τον αριθμό σελίδων της επιλεγμένης σελίδας του φύλλου εργασίας και τον αριθμό σελίδων στο φύλλο εργασίας όταν εργάζεστε σε προβολή διάταξης σελίδας ή προεπισκόπησης εκτύπωσης.
Μέσος Όρος (Average): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει τον μέσο όρο που υπολογίζεται από τα επιλεγμένα κελιά που περιέχουν αριθμητικές τιμές.
Πλήθος (Count): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει το πλήθος των επιλεγμένων κελιών.
Πλήθος Αριθμών (Numerical Count): Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται το πλήθος των επιλεγμένων κελιών που περιέχουν αριθμητικές τιμές. Αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Ελάχιστο (Minimum): Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται η ελάχιστη αριθμητική τιμή στα επιλεγμένα κελιά. Αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Μέγιστο (Maximum): Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται η μέγιστη αριθμητική τιμή στα επιλεγμένα κελιά. Αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Άθροισμα (Sum): Επιλέγεται από προεπιλογή, Αυτή η επιλογή εμφανίζει το άθροισμα των αριθμητικών τιμών στα επιλεγμένα κελιά.
Κατάσταση Αποστολής (Upload Status): Εμφανίζει έναν δείκτη ένδειξης στη γραμμή κατάστασης όταν ανεβάζουμε αρχεία στο Διαδίκτυο.
Προβολή Συντομεύσεων (View Shortcuts): Εμφανίζει τα τρία κουμπιά προβολής που μπορούμε να εναλλαχθούμε μεταξύ τους, την Κανονική Προβολή, Διάταξη Σελίδας και Προεπισκόπηση Αλλαγής Σελίδας
Ρυθμιστικό Ζουμ (Zoom Slider): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει το βαθμό Ζουμ. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Ζουμ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ζουμ, όπου μπορείτε να καθορίσετε το ποσοστό μεγέθυνσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Ζουμ (Zoom): Επιλέγεται από προεπιλογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζει το ρυθμιστικό Ζουμ με τα κουμπιά Σμίκρυνση και Μεγέθυνση. Στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό ή να κάνετε κλικ στα κουμπιά Σμίκρυνση και Μεγέθυνση για να μεγεθύνετε το περιεχόμενο στο φύλλο εργασίας και να έχετε καλύτερη εικόνα ή για να σμικρύνετε το περιεχόμενο στο φύλλο εργασίας για να προβάλετε περισσότερο περιεχόμενο.

Customize Status Bar

Η πηγή των που περιγράφονται οι εντολές της Γραμμής Κατάστασης του Excel 13 προήλθαν από:

https://support.office.com/el-gr/article/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-Excel-6055ecd9-e20f-4a7a-a611-4481bd488c55

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Προσαρμογή της Γραμμής Κατάστασης στο Excel 13 (Customize the Excel 2013 Status Bar).

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 29, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προσαρμογή Γραμμής Κατάστασης Στο Excel 13.

Comments are closed.