Δημιουργία Φύλλου Πρόβλεψης Στο Excel 2016

Create  A Forecast Sheet In Excel 2016

Πρόβλεψη ορισμός: Να προβλέψουμε (μία μελλοντική συνθήκη ή εμφάνιση); Υπολογισμός εκ των προτέρων

Εάν έχουμε δεδομένα που βασίζονται στον χρόνο, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Πρόβλεψη (Forecast) στο Excel 2016. Για να δημιουργήσουμε μία Πρόβλεψη (Forecast) στο Excel θα πρέπει να έχουμε δύο σειρές δεδομένων που αντιστοιχούν το ένα με το άλλο.

 • Μία σειρά με καταχωρίσεις ώρα ή χρόνου για τη Λωρίδα Χρόνου (Timeline)
 • Μία σειρά με αντίστοιχες τιμές

Όταν δημιουργούμε μία Πρόβλεψη (Forecast), το Excel δημιουργεί ένα νέο φύλλο εργασίας που περιέχει ένα πίνακα με το ιστορικό και τις προβλεπόμενες τιμές, όπως επίσης και ένα γράφημα που αντιπροσωπεύει τα δεδομένα. Η Πρόβλεψη (Forecast) μπορεί να μας βοηθήσει να προβλέψουμε μελλοντικές πωλήσεις, προτιμήσεις πελατών, κ.α.

Όπως ανέφερα και πιο πάνω θα πρέπει να καταχωρίσουμε τα κατάλληλα δεδομένα για να δημιουργήσουμε το Φύλλο Πρόβλεψης (Forecast Sheet), όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού ολοκληρώσουμε με τις καταχωρήσεις επιλέγουμε όλα τα δεδομένα.

Excel Table

Τότε θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Δεδομένα (Data) και από την δεξιά περιοχή της κορδέλας εντοπίζουμε την εντολή Πρόβλεψη (Forecast) και επιλέξουμε το κουμπί Φύλλο Πρόβλεψης (Forecast Sheet) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Data - Forecast Sheet

Αφού επιλεγεί η εντολή Φύλλο Πρόβλεψης (Forecast Sheet), ένα νέο παράθυρο εμφανίζεται που ονομάζεται Δημιουργία Φύλλου Εργασίας Πρόβλεψης (Create Forecast Worksheet) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μας προτείνει τη Χρήση Δεδομένων Ιστορικού Για Τη Δημιουργία Ενός Φύλλο Εργασίας Οπτικοποιημένης Πρόβλεψης (Use Historical Data To Create A Visual Forecast Worksheet). Στο δεξί πάνω μέρος του παραθύρου μπορούμε να οπτικοποιήσουμε το Γράφημά (Chart) είτε με τη χρήση Γράφημα Γραμμής (Line Chart) ή Γράφημα Στηλών (Column Chart). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι επιλέξουμε αυτό που θέλουμε. Στο κάτω μέρος του παραθύρου και κάτω από την προεπισκόπηση του Γραφήματος (Chart), μπορούμε να αλλάξουμε το Τέλος Πρόβλεψης (Forecast End), πατώντας πάνω στο κουμπί το Ημερολογίου (Calendar) ή να πατήσουμε στο κουμπί Επιλογές (Options) για να περισσότερες εντολές.

Create Forecast Sheet

Αφού επιλέξουμε την εντολή Επιλογές (Options), περισσότερες εντολές εμφανίζονται που είναι διαθέσιμες προς χρήση και είναι οι εξής:

 • Έναρξη Πρόβλεψης (Forecast Start): Μπορούμε να επιλέξουμε την έναρξη της πρόβλεψής μας σε αυτό το σημείο.
 • Διάστημα Εμπιστοσύνης (Confidence Interval): Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας κανονική κατανομή.
 • Εποχικότητα (Seasonality): (Δηλώνει τον αριθμό των σημείων σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο επιοχιακά
 •      Αυτόματος Εντοπισμός (Detect Automatically): Δηλώνει τον αριθμό των σημείων σε ένα περιοδικό εποχιακό μοτίβο.
 •      Ορισμός Με Μη Αυτόματο Τρόπο (Set Manually): Δηλώνει τον αριθμό των σημείων σε ένα περιοδικό εποχιακό μοτίβο.
 • Συμπερίληψη Στατιστικών Στοιχείων Πρόβλεψης (Include Forecast Statistics): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε έναν πίνακα με μετρήσεις ακρίβειας προβλέψεων και παράγοντες εξομάλυνσης.
 • Περιοχή Λωρίδας Χρόνου (Timeline Range): Η λωρίδα χρόνου ιστορικού που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό της πρόβλεψης.
 • Περιοχή Τιμών (Values Range): Οι τιμές ιστορικού που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της πρόβλεψης.
 • Συμπλήρωση Σημείων Που Λείπουν Με Χρήση (Fill Missing Points Using)
 • Συνάθροιση Διπλοτύπων Με Χρήση (Aggregate Duplicates Using)

Αφού έχουμε τελειώσει με τις ρυθμίσεις, απλώς πατάμε στο κουμπί Δημιουργία (Create) για να δημιουργηθεί το Φύλλο Πρόβλεψης (Forecast Sheet).

Create Forecast Sheet

Αμέσως, εμφανίζεται δημιουργείται ένα νέο φύλλο εργασίας, όπου εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που μας ενημερώνει με τα εξής:

Φύλλο Πρόβλεψης (Forecast Sheet):

 • Αυτό ο πίνακας περιέχει ένα αντίγραφο των δεδομένων σας με πρόσθετες τιμές πρόβλεψης στο τέλος.
 • Μπορείτε να επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο τους τύπους πρόβλεψης σε αυτό το φύλλο ή να επιστρέψετε στα αρχικά δεδομένα σας για να δημιουργήσετε ένα διαφορετικό φύλλο πρόβλεψης.
 • (The table contains a copy of your data with additional forecasted values at the end.
 • You can manually edit the forecasting formulas in this sheet, or return to your original data to create a different forecast worksheet)

Forecast Chart

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε το Γράφημα Πρόβλεψης (Forecast Chart) που έχει δημιουργηθεί μαζί με έναν Πίνακα Δεδομένων (Data Table) που περιέχει Πρόβλεψη (Forecast)-(Sales), Κατώτερο Όριο Πρόβλεψης (Lower Confidence Bound)(Sales) and Ανώτερο Όριο Πρόβλεψης (Upper Confidence Bound)- (Sales).

Μπορούμε να αναλύσουμε το Φύλλο Πρόβλεψης (Forecast Sheet), ανάλογα με τα Δεδομένα (Data) που έχει δημιουργηθεί ή μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Νέο Φύλλο Πρόβλεψης (New Forecast Sheet)

Forecast Chart

Η διαδικασία λοιπόν για να δημιουργήσουμε ένα Φύλλο Πρόβλεψης (Forecast Sheet) είναι αρκετά εύκολο. Όλα εξαρτώνται από τα δεδομένα που θα εισάγουμε στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet), έτσι ώστε να δημιουργηθεί.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας Φύλλου Πρόβλεψης (Forecast Sheet) στο Excel 2016.

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 1, 2016, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία Φύλλου Πρόβλεψης Στο Excel 2016.

Comments are closed.