Monthly Archives: November 2016

Εμφάνιση Συναρτήσεων Αντί Τιμών Σε Κελιά του Excel

How To Show Formulas Instead Of Values in Excel

Show Formula

Στο Excel 2016 και σε προγενέστερες εκδόσεις του Excel, έχουμε την επιλογή να εμφανίσουμε τις Συναρτήσεις (Formulas) στα Κελιά (Cell) αντί για τα Αποτελέσματα (Results). Αυτό είναι αρκετά εύχρηστο, εάν δουλεύουμε σε ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που περιέχει πολλούς Τύπους (Formulas), και θέλουμε να κατανοήσουμε πώς όλοι αυτοί οι Τύποι (Formulas) συνδέονται μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε κάθε υπολογισμό έτσι ώστε να ελέγξουμε γρήγορα τους Τύπους (Formulas) για σφάλματα. Για να μάθουμε λοιπόν πώς μπορούμε να εμφανίσουμε Συναρτήσεις (Formulas) αντί για Τιμές (Values) στο Excel απλώς συνεχίστε να διαβάζετε.

Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, το Κελί (Cell) F7 είναι ενεργοποιημένο. Σε αυτό το Κελί (Cell), βλέπουμε την Τιμή που έχει Υπολογιστεί (Calculated Result) αντί για τον Τύπο (Formula). Τον Τύπο (Formula) μπορούμε να τον δούμε στην Γραμμή Τύπων (Formula Bar), όπου σε αυτήν την περίπτωση ο Τύπος (Formula) είναι ο εξής: =sum(B7:E7).

Formula Bar

Read the rest of this entry

Advertisements

How To Show Formulas Instead Of Values in Excel

Show Formula

In Excel 2016 and in previous version of Excel, we have the option to display the Formulas in the Cells instead of the Calculated Results. This comes handy, if we are working in a Worksheet with a lot of Formulas in it and we want to understand how all these Formulas relate to each other. This way we can track the data that is used in each calculation so we can quickly check our Formulas for errors. The procedure to quickly display Formulas in Cells is described in this post.

As we can see in the following image the Cell F7 is activated. In this Cell, we see the Calculated Result instead of the Formula. The Formula can be seen in the Formula Bar, where in this example the Formula is =sum(B7:E7).

Calculated Results

Read the rest of this entry

Δυνατότητα Μεταμόρφωσης Στο PowerPoint

Morph Transition In PowerPoint

Morph Transition

Μία νέα Μετάβαση (Transition) κατέφθασε στο PowerPoint 2016, η οποία ονομάζεται Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph). Με αυτήν την Μετάβαση (Transition), μπορούμε να κάνουμε ομαλές μεταβάσεις, και αντικείμενα να μετακινούνται μεταξύ Διαφανειών (Slides) στην Παρουσίαση (Presentation). Μπορούμε να εφαρμόσουμε τη Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph) όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε την αίσθηση της κίνησης. Για να δούμε πώς δουλεύει η Δυνατότητα Μεταμόρφωσης (Morph) στο PowerPoint 2016 απλά συνεχίστε να διαβάζετε.

Read the rest of this entry

Morph Transition in PowerPoint 2016

Morph Transition

A new transition has arrived in PowerPoint 2016 named Morph. With this transition, we can make animations, transitions and objects to be moved across the Slides in our Presentation. When we apply the Morph Transition on Slides we create the appearance of movement. To find out how the Morph Transition works in PowerPoint 2016 just continue reading.

For the Morph Transition to work properly, we will need first to have two Slides with at least one object in comment. In my example below, I have the Slide that I want, and then I did a right click on the selected Slide and from the drop-down menu that appeared I selected the command Duplicate Slide. This way I have two identical Slides in my Presentation. On the Duplicated Slide, I move the object (for my example Santa Clause) in to a different location on the Slide and even change the size of it. I also changed the Size of the Title and moved it to the Left corner of the Slide. If we add or delete anything on the Duplicated Slide, it will either fade in or fade out once we use the Morph Transition.

Read the rest of this entry

Ιδέες Σχεδίασης Στο PowerPoint 2016

Design Ideas In PowerPoint 2016

Design Ideas

Έχετε ποτέ θελήσει να δημιουργήσετε επαγγελματικές Διαφάνειες (Slides) στο PowerPoint; Έχετε θελήσει οι Διαφάνειες (Slides) να έχουν υψηλή ποιότητα; Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να Εισάγουμε (Insert) μία Εικόνα (Image) στην Παρουσίαση (Presentation) και απευθείας εμφανίζεται οι Ιδέες Σχεδίασης (Designer) όπου θα μας παρέχει Ιδέες για τον Σχεδιασμό της Παρουσίασης (Presentation). Απλώς επιλέγουμε μία από τις Ιδέες (Ideas) και τελειώσαμε. Με τη χρήση της Ιδέας Σχεδίασης (Designer) έχουμε έτσι αρκετό περισσότερο χρόνο για να συγκεντρωθούμε στην Παρουσίασή (Presentation) μας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς δουλεύουν οι Ιδέες Σχεδίασης (Design Ideas) στο PowerPoint 2016.

Read the rest of this entry

Design Ideas in PowerPoint 2016

Design Ideas

Have you ever wanted to create professional Slides in a few seconds? Do you want your Slides to have high quality? All we must do, is to Insert an Image in a Presentation and straight away Designer will provide us with several Design Ideas. We just select the one that we need and we are finished. By using Designer, we have more time for us to concentrate on our Presentation. Below you can see how Design Ideas work in PowerPoint 2016.

Read the rest of this entry

Επαναχρησιμοποιείστε Κείμενο Σε Έγγραφο του Word 2016

Tap, Tap – Reuse Content in a Word 2016 Document

Document Item Tap

Έχετε βρεθεί ποτέ στη θέση να θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε κείμενο καθώς δουλεύετε σε ένα Έγγραφο του Word; Έχετε ποτέ βρεθεί στη θέση να θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε ήδη υπάρχον υλικό, έτσι ώστε να έχετε την προσοχή σας εξολοκλήρου στη δημιουργία του εγγράφου από το να ψάχνετε και αναζητείται διάφορα αρχεία για να βρείτε τις πληροφορίες που θέλετε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Παράθυρο Εργασιών Προτάσεις (Tap Task Pane). Το χαρακτηριστικό Προτάσεις (Tap) βρίσκει σχετικά αρχεία που χρησιμοποιούνται από εμάς από το Word, Excel και το PowerPoint και τα εμφανίζεται στο Παράθυρο Εργασιών (Task Pane).

Πρώτα επιλέγουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Tap, και έπειτα επιλέγουμε την εντολή Στοιχείο Εγγράφου (Document Item) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Tap - Document Item

Read the rest of this entry

Tap, Tap, Reuse Content in a Word 2016 Document

Document Item Tap

Have you ever found yourself in the need to reused content while working in a Word Document? Have you ever found yourself the need to use existing content to keep yourself focused on the document creation rather than searching and looking throughout files to find information? This is where the Tap feature comes in. The Tap feature finds relevant files mostly used by us from Word, Excel and PowerPoint and displays them in the task pane.

We then select the Insert tab and we locate the area of the ribbon named Tap, and then select the Document Item command as shown in the image below.

Tap - Document Item

 

Read the rest of this entry

Χρήση Ερευνητή Σε Έγγραφο του Word 2016

Use Of Researcher in A Word Document

Μερικές φορές σε ένα Έγγραφο του Microsoft Word, βρισκόμαστε στο σημείο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να εισάγουμε περιεχόμενο από μία αξιόπιστη πηγή στο έγγραφό μας απλά και γρήγορα. Χρειαζόμαστε να αναζητήσουμε και να εξερευνήσουμε το υλικό το οποίο σχετίζεται με το περιεχόμενο με το οποίο θέλουμε εμείς να εισάγουμε στο έγγραφό μας χωρίς να χρειάζεται να φύγουμε από το Word. Εδώ κάνει την εμφάνιση του ο Ερευνητής (Researcher). Με τη χρήση του Ερευνητή (Researcher), μπορούμε να εξερευνήσουμε και να εισάγουμε κείμενο στο Έγγραφο του Word και ακόμα και να εισάγουμε Παραπομπή (Cite) στο κείμενο. Για να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ερευνητή (Researcher) απλώς συνεχίστε να δουλεύετε.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναφορές (References) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Έρευνα (Research) επιλέγουμε την εντολή Ερευνητής (Researcher) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

References - Researcher

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Ερευνητής (Researcher) που εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης μας όπως και στην παρακάτω εικόνα. Τότε από την περιοχή Αναζήτησης (Search) του παραθύρου εργασιών Ερευνητής (Researcher), θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε την λέξη κλειδί από αυτό που αναζητάμε. Για το δικό μου παράδειγμα έχω πληκτρολογήσει τη λέξει Πληθυσμός (Population), όπου μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα εμφανίζονται τα Αποτελέσματα (Results) στο κάτω μέρος του παραθύρου εργασιών Ερευνητής (Researcher)

Researcher Task Pane

Read the rest of this entry

Researcher in a Word 2016 Document

Some times in a Microsoft Word Document, we come to the point that we want to use and add content in it from reliable sources quickly and easily. We need to explore and research the material that is related to our content and we want to add it in our document without leaving Word. This is where the Researcher command comes in. With the use of Researcher, we can explore and insert content in our Word Document and even Cite the content. For you to find out how the Researcher works just continue reading.

We must select the References tab and then from the area of the ribbon named Research, we select the Researcher command as shown in the image below.

References - Researcher

Once selected the Researcher task pane appears at the right of our screen as shown in the image below. Then in the Search Area of the Researcher task pane, we must type in the key word of what we are searching for. For my example, I have typed in the keyword Population, and after a while all the Results are displayed at the bottom of the Researcher task pane.

Researcher Task Pane

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: