Πώς Να Δείτε, Εισάγετε ή Επεξεργαστείτε Αλλαγές Σελίδων Στο Excel

How To View, Insert or Edit Page Breaks in Excel

Οι Αλλαγές Σελίδων (Page Breaks) είναι διαχωριστικά που χωρίζουν το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) σε διάφορες Σελίδες (Pages) για εκτύπωση. Στο Excel, οι Αυτόματες Αλλαγές Σελίδων (Automatic Page Breaks) έχουν εισαχθεί ανάλογα με το Μέγεθος Σελίδας (Paper Size), Ρυθμίσεις Περιθωρίων (Margin Settings), Επιλογές Κλιμάκωσης (Scale Options) και από τις θέσεις των Αυτόματων Αλλαγών Σελίδων (Manual Page Breaks) που έχουμε εισάγει. Εάν θέλουμε να Εκτυπώσουμε (Print) το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) με το ακριβή αριθμό Σελίδων (Pages) που θέλουμε, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τις Αλλαγές Σελίδων (Page Breaks) στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) πριν δώσουμε την εντολή. Για να δούμε λοιπόν πώς γίνεται, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Εισαγωγή-Διαγραφή-Αναθεώρηση Αλλαγών Σελίδων Στο Excel

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την αριστερή περιοχή της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Προβολές Βιβλίου Εργασίας (Workbook Views), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

View Tab - Workbook Views - Page Break Preview

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Προβολές Βιβλίου Εργασίας (Workbook Views), επιλέγουμε την εντολή Προεπισκόπηση Αλλαγών Σελίδας (Page Break Preview), όπου και μπορούμε να Δούμε Που Θα Εμφανίζονται Οι Αλλαγές Σελίδων Κατά Την Εκτύπωση Του Εγγράφου (See Where The Page Breaks Will Appear When Our Document Is Printed).

Page Break Preview

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Προεπισκόπηση Αλλαγών Σελίδας (Page Break Preview), όπου και μπορούμε να δούμε την Σελίδα (Page) που πρόκειται να εκτυπωθεί όταν το αποφασίσουμε. Παρατηρούμε την αρίθμηση Σελίδα 1 (Page) στο μέσο του Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet) όπου δεν είναι εκτυπώσιμος χαρακτήρας, και παρατηρούμε μία Μπλε Οριζόντια (Horizontal) και μία Μπλε Κατακόρυφη (Vertical) Γραμμή (Line) που καθορίζουν που τελειώνει η Σελίδα (Page). Η Οριζόντια (Horizontal) και η Κατακόρυφη (Vertical) Μπλε Γραμμή (Blue Line) φανερώνουν την Χειροκίνητη Αλλαγή Σελίδας (Manual Page Break) που έχουμε εισάγει.

Page Break Preview

Εάν χρειαστεί να αλλάξουμε την Αλλαγή Σελίδας (Page Break) χειροκίνητα, θα πρέπει να κάνουμε κλικ πάνω της και να επιλέξουμε είτε την Οριζόντια (Horizontal) ή την Κατακόρυφη (Vertical) Γραμμή (Line), ή εκεί που τέμνονται οι γραμμές στην κάτω δεξιά γωνία και να το μετακινήσουμε με το ποντίκι μας στη θέση που θέλουμε όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Page Break Preview

Αφού μετακινήσουμε τις γραμμές στη θέση που θέλουμε, παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα ότι έχουμε τέσσερις (4) Σελίδες (Pages) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet). Παρατηρούμε επίσης ότι η διάταξη των Σελίδων (Pages) ξεκινάει από Πάνω (Top) προς τα Κάτω (Bottom) και έπειτα από Αριστερά (Left) στα Δεξιά (Right), χαρακτηριστικό που μπορούμε να αλλάξουμε και θα περιγραφεί σε επόμενη ανάρτησή μου. Παρατηρούμε επίσης ότι εκτός από τις Συνεχόμενες Μπλε Γραμμές (Straight Blue Lines) οριζόντιες και κάθετες έχουμε Διακεκομμένες Μπλε Γραμμές (Dotted Blue Lines) και Οριζόντιες (Horizontal) και Κάθετες (Vertical). Οι Διακεκομμένες Μπλε Γραμμές (Dotted Blue Lines) και Οριζόντιες (Horizontal) και Κατακόρυφες (Vertical) φανερώνουν ότι πρόκειται για Αυτόματες Αλλαγές Σελίδων (Automatic Page Breaks).

Page Break Preview

Εάν θέλουμε να Εισάγουμε (Insert) δικές μας Αλλαγές Σελίδας (Page Breaks) και να μην χρησιμοποιήσουμε τις Αυτόματες Αλλαγές Σελίδων (Automatic Page Breaks), θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Page Layout Tab - Page Setup Area

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας Διαμόρφωσης Σελίδας (Page Setup) του tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout), επιλέγουμε την εντολή Αλλαγές Σελίδων (Breaks). Αφού επιλέξουμε την εντολή Αλλαγές Σελίδων (Breaks), από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται έχουμε τις εξής εντολές στη διάθεσή μας και που είναι οι εξής:

  • Εισαγωγή Αλλαγής Σελίδας (Insert Page Break): Μία Αλλαγή Σελίδας (Page Break) θα εισαχθεί, ανάλογα με ποιο είναι το ενεργό Κελί (Cell) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) μας.
  • Κατάργηση Αλλαγής Σελίδας (Remove Page Break): Η Χειροκίνητη Αλλαγή Σελίδας (Manual Page Break) που είχε εισαχθεί θα καταργηθεί.
  • Επαναφορά Αλλαγών Σελίδων (Reset All Page Breaks): Όλες οι Χειροκίνητες Αλλαγές Σελίδων (Manual Page Breaks) θα καταργηθούν και θα μείνουν μόνο οι Αυτόματες Αλλαγές Σελίδων (Automatic Page Breaks).

Εάν θέλουμε να Εισάγουμε (Insert) μία Κατακόρυφη Αλλαγή Σελίδας (Vertical Page Break), θα πρέπει να επιλέξουμε την από κάτω Γραμμή (Row) από όπου θέλουμε η Αλλαγή Σελίδας (Page Break) να εισαχθεί.

Εάν θέλουμε να Εισάγουμε (Insert) μία Οριζόντια Αλλαγή Σελίδας (Horizontal Page Break), θα πρέπει να επιλέξουμε τη Στήλη (Column) δεξιά από όπου θέλουμε την Αλλαγή Σελίδας (Page Breaks) να Εισαχθεί (Inserted).

Page Setup - Insert Breaks

Ένας άλλος τρόπος για να Εισάγουμε (Insert) μία Αλλαγή Σελίδας (Page Break) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Κελί (Cell) που θέλουμε και να κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας. Από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή Αλλαγών Σελίδας (Insert Page Break) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Page Break Short Cut Menu

Η διαδικασία είναι αρκετή απλή και εύκολη για να Εισάγουμε Αλλαγές Σελίδων (Insert Page Breaks) στο Excel. Όταν ανοίγουμε ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) ή ένα ολόκληρο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) στο Excel, δεν μπορούμε να δούμε πού αρχίζουν και που τελειώνουν οι σελίδες. Το μόνο που βλέπουμε είναι τα Κελιά (Cells) που είναι μέρος του Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet). Όπως αναφέρθηκα, για να δούμε τις Αλλαγές Σελίδων (Page Breaks), θα πρέπει να εντοπίσουμε την περιοχή Προβολές Βιβλίων Εργασίας (Workbook Views), και έπειτα να επιλέξουμε την εντολή Προεπισκόπηση Αλλαγών Σελίδας (Page Break Preview).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Δείτε, Εισάγετε ή Επεξεργαστείτε Αλλαγές Σελίδων Στο Excel (How To View, Insert or Edit Page Breaks in Excel).

Μην Ξεχάσετε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 25, 2019, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Δείτε, Εισάγετε ή Επεξεργαστείτε Αλλαγές Σελίδων Στο Excel.

Comments are closed.