Πώς Να Αλλάξουμε Τη Διάταξη Αρίθμησης Σε Ένα Φύλλο Εργασίας Του Excel;

How To Change The Page Numbering In An Excel Spreadsheet?

Αρκετές φορές σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel, τα δεδομένα δεν χωράνε σε μία σελίδα γιατί είναι αρκετά. Τα Κελιά (Cells) μετακινούνται σε άλλη σελίδα, ανάλογα με το πώς έχουμε οργανώσει τα δεδομένα μας, και χρειάζεται να αλλάξουμε τη σειρά των σελίδων μόνοι μας έτσι ώστε να είναι καλύτερα για τον αναγνώστη. Αρκετές φορές Στήλες (Columns) θα εκτυπωθούν στην άκρη του Φύλλου (Sheet), αφού έχουν εκτυπωθεί οι Γραμμές (Rows), και άλλα πολλά θέματα προκύπτουν. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τη διάταξη των Σελίδων (pages) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Αλλαγή Διάταξη Σελίδων Στο Excel

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε την διάταξη των Αλλαγών Σελίδας (Page Breaks) που έχουμε στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) μας. Μπορούμε να δούμε τη Σελίδα 1 (Page 1), ακριβώς από κάτω την Σελίδα 2 (Page 2), όπου και πάει μέχρι την Σελίδα 5 (Page 5). Τότε ξαναρχίζει η αρίθμηση από το μέσο με την αρίθμηση Σελίδα 6 (Page 6), Σελίδα 7 (Page ) και φτάνει μέχρι τη Σελίδα 10 (Page 10). Η αρίθμηση των Σελίδων (Pages) ξεκινάει από το πάνω αριστερό μέρος του Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet), φτάνει μέχρι κάτω όπου και έχουμε καταχωρίσει δεδομένα, έπειτα ξεκινάει ακριβώς από πάνω δεξιά και φτάνει πάλι μέχρι το τέλος όπου έχουμε καταχωρίσει δεδομένα και ούτω καθεξής. Για να αλλάξουμε λοιπόν τη Διάταξη (Order) των Σελίδων (Pages) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet), θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup). Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της περιοχής, όπου και έχουμε περισσότερες Επιλογές Μορφοποίησης Σελίδων (Page Formatting Options). Να έχετε υπόψη, ότι για να μπορέσουμε να δούμε την Αρίθμηση Σελίδων (Page Numbering), θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View), και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολές Βιβλίων Εργασίας (Workbook Views), επιλέγουμε την εντολή Προβολή Αλλαγή Σελίδων (Page Break Preview).

Page Layout Tab - Page Setup Area

Αφού επιλέξουμε το βέλος στο κάτω αριστερό μέρος της περιοχής Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) χωρίζεται σε τέσσερις (4) καρτέλες και που είναι οι εξής: Σελίδα (Page), Περιθώρια (Margins), Κεφαλίδα/Υποσέλιδα (Header/Footer) και Φύλλο (Sheet). Για χάρη της ανάρτησης, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την καρτέλα Φύλλο (Sheet).

Page Setup Dialog Box - Sheet Tab

Η καρτέλα Φύλλο (Sheet) του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) απαρτίζεται από διάφορα τμήματα. Για να αλλάξουμε λοιπόν την Διάταξη (Order) των Σελίδων (Pages), θα πρέπει να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Διάταξη Σελίδων (Page Order) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Κάτω από την περιοχή Διάταξη Σελίδων (Page Order), βρίσκονται οι ακόλουθες δύο εντολές που μπορούμε είτε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε και που είναι οι εξής:

  • Κάτω Και Κατόπιν Κατά Πλάτος (Down, Then Over): Είναι ενεργοποιημένο εξ’ ορισμού, και εάν το αφήσουμε έτσι όπως είναι, η Αρίθμηση (Numbering) των Σελίδων (Pages) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) θα μείνουν όπως περιγράφηκε πιο πάνω.
  • Κατά Πλάτος Και Κατόπιν Κάτω (Over, Then Down): Εάν ενεργοποιήσουμε αυτήν την εντολή, ενεργοποιώντας το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής, η διάταξη της Αρίθμησης (Numbering) των Σελίδων (Pages) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) θα αλλάξει.

Page Order

Στην επόμενη εικόνα, έχω ενεργοποιήσει την εντολή Κατά Πλάτος Και Κατόπιν Κάτω (Over, Then Down) και έπειτα έχω επιλέξει το κουμπί Οκ για να επιστρέψω στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet). Τώρα μπορούμε να δούμε πώς η Αρίθμηση (Numbering) των Σελίδων (Pages) στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) έχουν αλλάξει. Η Αρίθμηση (Numbering) ξεκινάει από Πάνω (Top) και αριστερά έως το Τέλος (End), και έπειτα ακριβώς από Κάτω (Down) και αριστερά έως το Τέλος (End) και συνεχίζεται ξανά και ξανά μέχρι εκεί που υπάρχουν δεδομένα.

Preview of Page Order

Έτσι λοιπόν, εάν κάποιος θέλει να αλλάξει την σειρά της Αρίθμησης Σελίδων (Page Numbering) σε ένα Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) του Excel, η διαδικασία είναι πολύ απλή και γρήγορη.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Να Αλλάξουμε Τη Διάταξη Αρίθμηση Σε Ένα Φύλλο Εργασίας Του Excel; (How To Change The Page Numbering In An Excel Spreadsheet)?

Μην Ξεχάστε Να Γραφτείτε Στο Κανάλι Μου Στο YouTube.

YouTube Channel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 1, 2019, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Αλλάξουμε Τη Διάταξη Αρίθμησης Σε Ένα Φύλλο Εργασίας Του Excel;.

Comments are closed.