Μετακίνηση Σελίδας: Μικρογραφίες Σε Έγγραφο του Word

Page Movement: Thumnails in a Word Document

Page Movement Greek

Θέλετε να δείτε όλες τις σελίδες στο Έγγραφό (Document) ταυτόχρονα και να περιηγηθείτε σε μία συγκεκριμένη σελίδα γρήγορα και αποτελεσματικά; Θα πρέπει να κάνουμε χρήση την εντολή Μικρογραφίες (Thumbnails). Η εντολή Μικρογραφίες (Thumbnails) είναι ένα νέο χαρακτηριστικό στο Microsoft Word που θα περιγραφεί παρακάτω. Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε.

Read the rest of this entry

Page Movement in a Word Document

Page Movement

Do you want to see all the pages in your Document at once and to easily navigate to the page that we want, quickly and efficiently? We just have to use the Thumbnails command. The Thumbnails command is a new feature available in Microsoft Word and will be described in the post below. Just keep on reading.

Read the rest of this entry

Χρήση Εντολής Μεγέθυνσης Στο PowerPoint

Use Zoom For PowerPoint

Θέλετε να κάνετε την Παρουσίασή (Presentation) πιο συναρπαστική και πιο δυναμική; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η εντολή Μεγέθυνση (Zoom) στο PowerPoint 365. Όταν δημιουργούμε μία Μεγέθυνση (Zoom) στο PowerPoint, μπορούμε να μετακινηθούμε από και προς από συγκεκριμένες Διαφάνειες (Slides), Ενότητες (Sections) στην Παρουσίασή (Presentation) με όποια σειρά αποφασίσουμε εμείς καθώς εκτελούμε την παρουσίαση.

Χαρακτηριστικό Μεγέθυνση Στο  PowerPoint

Μία Προεπισκόπηση Σύνοψης (Summary Zoom) είναι σαν ένα μέρος που εναποθέτουμε όλα τα μέρη της Παρουσίασής (Presentation) μας. Άλλο γεγονός είναι, ότι κατά την παρουσίαση με τη χρήση της Μεγέθυνσης (Zoom) μετακινούμαστε από ένα μέρος σε άλλο μέρος με οποιαδήποτε σειρά θελήσουμε. Μπορούμε να επανεξετάσουμε μέρη της Παρουσίασης Διαφανειών (Slide Show) χωρίς να διακόπτουμε καθόλου την ροή της Παρουσίασης (Presentation).

Read the rest of this entry

Use The Zoom Feature in PowerPoint

Do you want to make your Presentation more exciting, fascinating and dynamic? This is where Zoom in PowerPoint 365 appears. When we create a Zoom in PowerPoint, we can jump to and from to specific Slides, Sections in our Presentation in an order which is up to us to decide while we are presenting.

Zoom Feature in PowerPoint

A Summary Zoom is like a place where we gather and see all the pieces of our Presentation all in one. Another fact is, that when we are presenting we can use Zoom to go from one place to another in our Presentation in any order we want. We can revisit pieces of our Slide Show without interrupting the flow of our Presentation. Below will be described hot to create a Summary Zoom, a Section Zoom and a Slide Zoom in our Presentation.

Read the rest of this entry

Γόμα Τμήματος Στο PowerPoint 365

Segment Eraser in PowerPoint 365

Γόμα Μολυβιάς Στο Office 365

Εάν έχουμε χρησιμοποιήσει την Πένα (Pen) ή το Εργαλείο Επισήμανσης (Highlighter) για να σχεδιάσουμε στην Διαφάνειά (Slide) της Παρουσίασής (Presentation) μας, θα έχουμε σίγουρα χρησιμοποιήσει και τη Γόμα (Eraser). Τώρα κάνει την εμφάνισή της μία νέα Γόμα (Eraser) στο PowerPoint 365. Η ονομασία της είναι Γόμα Τμήματος (Segment Eraser) και αυτό που κάνει είναι ότι μας επιτρέπει να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο όταν νοικοκυρεύουμε μία Σχεδίαση Μελανιού (Ink Drawing).

Read the rest of this entry

Segment Eraser in Office 365

Segment Eraser in Office 365

If we have used the Pen or Highlighter to draw on our PowerPoint Slide, we have also used the Eraser feature that is available. Now, a new eraser has appeared in PowerPoint 365. The name is Segment Eraser at what it does, is that it allows us for precise control when we are tidying up and Ink Drawing. It erases Ink back to where it intersects with another line.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: