Blog Archives

Επιλογές Εμφάνισης Φύλλου Εργασίας Στο Excel

Display Options For Worksheet in Excel

Όπως έχω αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτησή μου Επιλογές Εμφάνισης Βιβλίου Εργασίας Στο Excel (Display Options for Workbook), το ίδιο περίπου μπορεί να συμβεί και σε Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Διάφορα στοιχεία μπορεί να μην εμφανίζονται, ή άλλα στοιχεία που δεν έχουμε συνηθίσει να εμφανίζονται. Στοιχεία όπως, Κεφαλίδες (Headings) Στηλών (Columns) και Γραμμών (Rows), Συναρτήσεις (Formulas) μπορεί να εμφανίζονται στα Κελιά (Cells) αντί του Αποτελέσματος (Results), Αλλαγές Σελίδων (Page Breaks) μπορεί να εμφανίζονται και άλλα πολλά. Τι κάνουμε; Όλα εξηγούνται στην παρακάτω ανάρτησή μου.

Display Options for Worksheet Greek

Read the rest of this entry

Display Options For Worksheet in Excel

As mentioned in the previous post of mine Display Options for Workbooks in Excel, the same thing might happen when we are working in a Worksheet. Elements might be missing, or the elements that we are not used to, might appear. Elements such as, Column and Row Headings, Formulas might appear in Cells instead of the calculated result, Page Breaks might appear and many more. What do we do? Everything is explained in the post described below.

Display Options for Worksheet

Read the rest of this entry

Επιλογές Εμφάνισης Βιβλίου Εργασίας Στο Excel

Display Options For Workbook in Excel

Μερικές φορές μπορεί να μας συμβεί, όταν δουλεύουμε σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel να μην εμφανίζεται η Οριζόντια (Horizontal) ή Κατακόρυφη (Vertical) Γραμμή Κύλισης (Scroll Bar). Μπορεί ακόμα και να μην είναι ορατά τα Φύλλα Εργασίας (Sheet Tabs), ή ακόμα τα Αντικείμενα (Objects) που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Τι έχει συμβεί; Όλα θα εξηγηθούν και θα περιγραφούν στην παρακάτω ανάρτηση.

Display Options for Workbook Greek

Read the rest of this entry

Display Options For Workbook in Excel

Sometimes it may occur to us, when we are working in an Excel Workbook for the Horizontal or Vertical Scroll bar not to be displayed. We may even cannot see the Sheet Tabs, or even nor the Objects that we know exist in our Workbook. What has happened? All will be explained in the post described below.

Display Options for Workbook

Read the rest of this entry

Αλλαγή Προκαθορισμένης Θέσης Αρχείου Στο Microsoft Office

Set a Default Folder in Microsoft Office

Ο προκαθορισμένος φάκελος αποθήκευσης Εγγράφων (Documents), ο προκαθορισμένος φάκελος αποθήκευσης Βιβλίων Εργασίας (Workbooks) και ο προκαθορισμένος φάκελος αποθήκευσης Παρουσιάσεων (Presentations) είναι αυτά στα οποία όλα τα αρχεία αποθηκεύονται όταν τα δημιουργούμε με τα προγράμματα του Microsoft Office. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε ένα διαφορετικό προεπιλεγμένο φάκελο εάν το επιθυμούμε. Ο φάκελος αυτός που θα επιλέξουμε εφαρμόζεται μόνο στο πρόγραμμα το οποίο εκτελούμε εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

File Recent Activity in  Microsoft Word 365 Greek

Read the rest of this entry

Set a Default Folder in Microsoft Office

The default Documents folder, the default Workbooks folder and the Presentations default folder are the ones that all of the files that we create in our Microsoft Office programs. We are able to select a different default working folder if we need to. The folder that we select apply only to the program that we are currently working on. All you need to do is to follow the steps below.

File Recent Activity in Microsoft Word 365

Read the rest of this entry

Αντίγραφα Χωρίς Σύνδεση & Με Σύνδεση Στις Εφαρμογές του Microsoft Office

Offline and Online Copies in Microsoft Office Applications

Αντίγραφα Χωρίς Σύνδεση Στο Office 365

Φανταστείτε πώς για κάποιον λόγο δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet. Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι πώς θα τελειώσουμε την εργασία μας. Θα προλάβουμε να την παραδώσουμε στην ώρα μας πριν εκπνεύσει η προθεσμία; Όλα αυτά τα σκεφτόμαστε σε πρώτη φάση μαζί με κάποιες άλλες σκέψεις. Τι κάνουμε λοιπόν;

Για να λειτουργήσει αυτό που θα αναφέρω παρακάτω, θα πρέπει να έχουμε πρωτίστως ανεβάσει το Έγγραφό (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (Presentation) στον Χώρο Αποθήκευσής μας στο OneDrive.

Τότε, αφού ακόμα και εάν δεν έχουμε συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιούμε την ίδια διαδικασία να ανοίξουμε το Έγγραφό (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (Presentation), μόνο που το ανοίγουμε από τα τον Προσωπικό μας Λογαριασμό στο One Drive (OneDrive Personal Account). Έπειτα συνεχίζουμε να δουλεύουμε στο Έγγραφό (Document), Βιβλίο Εργασίας (Workbook) ή Παρουσίαση (Presentation) καθώς είμαστε Χωρίς Σύνδεση (Offline), και οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε, αυτό θα «ανέβει» στον διακομιστή καθώς θα ξανασυνδεθούμε σε κάποιο Δίκτυο (Network). Το Office Χωρίς Σύνδεση (Office Online) είναι διαθέσιμο για όλους και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό από οποιαδήποτε συσκευή και είναι πολύ χρήσιμο για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Για να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί.

Read the rest of this entry

Offline and Online Copies in Microsoft Office Applications

Offline Files In Microsoft Office 365

Say for some reason we are not connected to the Internet, the first thing that we think is how are we going to get our work done? Will we be on time for the deadline? Among with many other questions. So, what do we do?

First of all in order for this to work, means that we must have uploaded our Document, Workbook or Presentation on our OneDrive Storage Space.

Then, even though we are not connected to the Internet, we use the same procedure to Open our Document, Workbook or Presentation, only that we open them from our OneDrive Personal Account. We then continue to work on our Document, Workbook or Presentation while we are Offline, and anything that we change or do will be uploaded to the server when we reconnect to a Network. Office Online is completely free, can easily be accessed from any device, and is better for real-time collaboration.

Let’s see this in action then.

Read the rest of this entry

Εμφάνιση Συναρτήσεων Αντί Τιμών Σε Κελιά του Excel

How To Show Formulas Instead Of Values in Excel

Show Formula

Στο Excel 2016 και σε προγενέστερες εκδόσεις του Excel, έχουμε την επιλογή να εμφανίσουμε τις Συναρτήσεις (Formulas) στα Κελιά (Cell) αντί για τα Αποτελέσματα (Results). Αυτό είναι αρκετά εύχρηστο, εάν δουλεύουμε σε ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που περιέχει πολλούς Τύπους (Formulas), και θέλουμε να κατανοήσουμε πώς όλοι αυτοί οι Τύποι (Formulas) συνδέονται μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε κάθε υπολογισμό έτσι ώστε να ελέγξουμε γρήγορα τους Τύπους (Formulas) για σφάλματα. Για να μάθουμε λοιπόν πώς μπορούμε να εμφανίσουμε Συναρτήσεις (Formulas) αντί για Τιμές (Values) στο Excel απλώς συνεχίστε να διαβάζετε.

Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα, το Κελί (Cell) F7 είναι ενεργοποιημένο. Σε αυτό το Κελί (Cell), βλέπουμε την Τιμή που έχει Υπολογιστεί (Calculated Result) αντί για τον Τύπο (Formula). Τον Τύπο (Formula) μπορούμε να τον δούμε στην Γραμμή Τύπων (Formula Bar), όπου σε αυτήν την περίπτωση ο Τύπος (Formula) είναι ο εξής: =sum(B7:E7).

Formula Bar

Read the rest of this entry

How To Show Formulas Instead Of Values in Excel

Show Formula

In Excel 2016 and in previous version of Excel, we have the option to display the Formulas in the Cells instead of the Calculated Results. This comes handy, if we are working in a Worksheet with a lot of Formulas in it and we want to understand how all these Formulas relate to each other. This way we can track the data that is used in each calculation so we can quickly check our Formulas for errors. The procedure to quickly display Formulas in Cells is described in this post.

As we can see in the following image the Cell F7 is activated. In this Cell, we see the Calculated Result instead of the Formula. The Formula can be seen in the Formula Bar, where in this example the Formula is =sum(B7:E7).

Calculated Results

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: