Blog Archives

Πώς Μπορούμε Να Ανοίξουμε Φακέλους Άλλων Χρηστών Στο Outlook?

How To Open Other Users Folder in Outlook?

Στο Outlook, έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε κάποιου άλλου ατόμου τα Μηνύματα (Mail) και τα Αντικείμενα Ημερολογίων (Calendar Items). Ο ένας τρόπος είναι να έχουμε Κοινή Χρήση Φακέλων (Shared Folders) και ο άλλος τρόπος είναι να εμπιστευτούμε κάποιον να ενεργήσει εκ μέρους μας. Με την Κοινή Χρήση ενός Φακέλου (Folder), επιτρέπουμε να έχουν πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους Φακέλους (Folders). Αυτό δεν σημαίνει όμως, ότι όποιος έχει πρόσβαση στον Φάκελό (Folder) μας μπορεί να απαντάει σε Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Messages) εκ μέρους μας, ή να απαντάει σε Προσκλήσεις Σύσκεψης (Meeting Requests) για εμάς. Για να δουλέψει αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να έχουμε το Outlook για Office 365 για επιχειρήσεις ή άλλο λογαριασμό που βασίζεται σε Exchange. Εάν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να Ανοίξετε Φάκελο Άλλου Χρήστη Στο Outlook (How To Open Other User’s Folder in Outlook), συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Άνοιγμα Φακέλου Άλλου Χρήστη Στο Outlook 365

Read the rest of this entry

How To Open Other Users Folder in Outlook?

In Outlook, we can manage another person’s Mail and Calendar Items also. There are two ways to work with another person’s Outlook Folders: One way is by Sharing Folders and the other way is to entrust someone to act on your behalf. By sharing a Folder, we let other people to access one or more Folders. This doesn’t mean though, that a person who can access your Folder that can’t reply to Email Messages or respond to meeting requests for you. For this feature to work we must have Outlook for Office 365 for business or another Exchange based Account. If you want to find out How To Open an Other User’s Folder in Outlook, just keep on reading the post below.

How To Open Other User's Folder in Outlook 365

Read the rest of this entry

Πώς να Δημιουργήσουμε Φόρμες Επιστολών στο Outlook

How to create form letters in Outlook

Τι είναι όμως μία Φόρμα Επιστολών (Form Letter); Είναι ένα γράμμα με τυποποιημένο κείμενο που έχει εκτυπωθεί ξανά και ξανά, αλλά με ένα διαφορετικό όνομα και διεύθυνση εκτυπωμένο σε κάθε αντίγραφο.

Για να δημιουργήσουμε μία Φόρμα Επιστολής (Form Letter) στο Outlook θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα θα πρέπει να ξεκινήσουμε το Outlook και από το κάτω αριστερό μέρος της οθόνης μας να επιλέξουμε το εικονίδιο που αναγράφει Επαφές (Contacts), για να εμφανιστούν οι επαφές μας. Τότε από την περιοχή της κορδέλας που αναγράφει Ενέργειες (Actions) επιλέγουμε το κουμπί Συγχώνευση Αλληλογραφίας (Mail Merge) για τους χρήστες του Outlook 2010. Για τους χρήστες του Outlook 2007, θα πρέπει να επιλέξουμε το μενού Εργαλεία (Tools) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Συγχώνευση Αλληλογραφίας (Mail Merge). Οποιαδήποτε έκδοση χρησιμοποιούμε το παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση Αλληλογραφίας Επαφών (Mail Merge Contacts) εμφανίζεται.

01

Αφού εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση Αλληλογραφίας Επαφών (Mail Merge Contacts), από την περιοχή του παραθύρου που ονομάζεται Επιλογές Συγχώνευσης (Merge Options) και που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου επιλέγουμε την εντολή Φόρμα Επιστολών (Form Letters) από το πτυσσόμενο μενού. Αφού το επιλέξουμε θα δούμε να αναγράφεται Φόρμα Επιστολών (Form Letters) στην περιοχή αυτή.

02

Τώρα η επιλογή Συγχώνευση Σε (Merge To) βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της επιλογής Τύπος Εγγράφου (Document Type), όπου θα πρέπει να επιλέξουμε την επιλογή Δημιουργία Εγγράφου (New Document) από το πτυσσόμενο μενού. Συνήθως εμφανίζεται αυτόματα εκεί, αλλά καλό είναι να το τσεκάρουμε.

03

Αφού έχουμε τελειώσει με όλες τις ρυθμίσεις πατάμε στο κουμπί ΟΚ, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου όπου μας ενημερώνει ότι υπάρχουν Λίστες Διανομής (Contact Groups) στις επαφές μας και οι οποίες δεν θα συμπεριληφθούν στη Συγχώνευση Αλληλογραφίας (Mail Merge), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

04

Για να προχωρήσουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

Το Outlook εξάγει τις επαφές μας και μετά από λίγο ξεκινάει η εφαρμογή του Microsoft Word, εμφανίζοντας ένα κενό έγγραφο. Εδώ θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το κείμενο για την Φόρμα Επιστολής (Form Letter). Αφού τελειώσουμε το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να εισάγουμε τα Πεδία Συγχώνευσης (Insert Merge Fields) οπουδήποτε θέλουμε να εμφανίζονται τα δεδομένα από το Βιβλίο Διευθύνσεων του Outlook (Outlook Address Book) στη Φόρμα Επιστολές (Form Letter) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

05

Οποιοσδήποτε θελήσει να διαβάσει για τη λειτουργία της Συγχώνευσης Αλληλογραφίας (Mail Merge) που έχω περιγράψει σε προηγούμενα Post, μπορεί να το κάνει στις ακόλουθες συνδέσεις:

Σύνδεση 1: Συγχώνευση Αλληλογραφίας με τη Χρήση της Κορδέλας

Σύνδεση 2: Συγχώνευση Αλληλογραφίας με τη Χρήση του Οδηγού

How to create Form Letters in Outlook

First of all, what is a Form Letter? It is a letter with standard text that has been printed over and over but with a different name and address printed on each copy.

In order for us to create a Form Letter in Outlook we must follow the below procedure.

First we must start Outlook and from the left area of the screen we must select the Contacts button in order for the contacts to appear. Then from the area of the ribbon named Actions we select the Mail Merge button (this procedure is for Outlook 2010). For the users of Outlook 2007, we select the menu Tools and from the drop down menu that appears we select the command Mail Merge. Whatever version we are using the Mail Merge Contacts window appears.

01

Once the Mail Merge Contacts window appears, from the area of the window which is named Merge Options and is located at the lower left corner of the window we select the Form Letters option from the drop down menu. Once selected the Form Letters appears once we have made our choice.

02

Now the Merge To list is located at the right of the Document Type, where we must select the New Document options from the drop down menu. Usually it appears automatically but we check it just in case.

03

Once we have done the adjustments, and by pressing the OK button, a warning window will appear notifying us that we have contact groups in our contacts that will not be included in our mail merge, as shown in the image below.

04

In order to continue we press the OK button.

Outlook starts exporting our Contacts and after a little bit Microsoft Word starts up, displaying a blank document. Here we type our Form Letter. Once finished typing our Form Letter all that is left to do is to Insert Merge Fields everywhere that we want the data from our Outlook Address book to appear in our form letter shown as shown in the image below.

05

Whoever wants to check out the Mail Merge procedure, that I have described in earlier posts can do so at the following links:

Link 1: Mail Merge With the Use of the Ribbon

Link 2: Mail Merge With the Use of the Wizard

Δημιουργία Λίστας Διανομής Στο Outlook

How to Set Up a Contact Group in Outlook

Πολλές φορές θα τύχει σε εμάς να θελήσουμε να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας σε πολλά άτομα. Με λίγα λόγια θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα σε μία λίστα από ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Αυτή η λίστα στο Outlook ονομάζεται Λίστα Διανομής (Distribution List or Contact Group). Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Λίστα Διανομής (Distribution List or Contact Group  στο Outlook.

Ξεκινάμε το Outlook σε περίπτωση που δεν το έχουμε κάνει. Έπειτα από την αρχική οθόνη του Outlook επιλέγουμε το Tab Αρχείο (File) και από το πτυσσόμενο μενού διαλέγουμε την εντολή Δημιουργία (Create) όπου εμφανίζεται το υπομενού όπου και επιλέγουμε την εντολή Λίστα Διανομής (Distribution List) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

01

Εναλλακτικός τρόπος είναι να πατήσουμε στο κουμπί Επαφές (Contacts) που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης μας και έπειτα να πατήσουμε στο κουμπί Δημιουργία (Create) και από το πτυσσόμενο μενού να διαλέξουμε την εντολή Λίστα Διανομής (Distribution List) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

02

Όποιον τρόπο και να ακολουθήσουμε θα εμφανιστεί το ίδιο παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Λίστα Διανομής (Distribution List), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στο παράθυρο διαλόγου Λίστα Διανομής (Distribution List) θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Επιλογή Μελών (Select Members) για να μπορέσουμε να προσθέσουμε τις επαφές τις οποίες θέλουμε ως μέλη της λίστας διανομής.

03

Πατώντας στο κουμπί Επιλογή Μελών (Select Members) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Μελών : Επαφές (Select Members: Contacts).

04

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου θα πρέπει να επιλέξουμε την επαφή που θέλουμε να προσθέσουμε και να πατήσουμε στο κουμπί Μέλη (Members) που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του παραθύρου για να προστεθεί στη λίστα. Αφού έχουμε προσθέσει τα μέλη που θέλουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

05

Αφού πατήσουμε το κουμπί ΟΚ επιστρέφουμε στο παράθυρο διαλόγου Λίστα Διανομής (Distribution List) όπου στην περιοχή Όνομα (Name) πληκτρολογούμε ένα όνομα για τη Λίστα Διανομής (Distribution List). Εάν θέλουμε να προσθέσουμε ένα μέλος το οποίο δεν έχουμε ήδη στις επαφές μας θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Προσθήκη Νέου (Add New) από την περιοχή Μέλη (Members) και να πληκτρολογήσουμε όλα τα απαραίτητα πεδία. Εάν έχουμε τελειώσει με τα μέλη της Λίστας Διανομής (Distribution List) και την έχουμε ονομάσει πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο (Save & Close) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα

06

Αφού έχουμε δημιουργήσει τη Λίστα Διανομής (Distribution List), θέλουμε τώρα να τη προσθέσουμε σε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού έχουμε δημιουργήσει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να επιλέξουμε ένα από τα πεδία Προς (To), Κοιν. (Bc) ή Ιδιαίτ. Κοιν. (Bcc) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Ονομάτων: Επαφές (Select Names: Contacts) όπου εμφανίζονται οι επαφές μας μαζί με τη Λίστα Διανομής (Distribution List) που μόλις δημιουργήσαμε. Την επιλέγουμε όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα και έπειτα διαλέγουμε σε ποιο πεδίο θέλουμε να την εισάγουμε. Στην παρακάτω εικόνα την έχω εισάγει στο πεδίο Προς (To) και εφόσον δεν θέλω να προσθέσω άλλες επαφές για το μήνυμά μου πατάω στο κουμπί ΟΚ.

07

Η Λίστα Διανομής (Distribution List) έχει εμφανιστεί τώρα στο αντίστοιχο πεδίο που την είχα εισαγάγει και το μήνυμά μου είναι έτοιμο για αποστολή.

08

Το εικονίδιο της Λίστας Διανομής (Distribution List) διαφέρει από ότι το εικονίδιο των επαφών μας, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

09

ΟΙ εντολές και οι εικόνες είναι από το Outlook 2007.  Επειδή οι επιλογές διαφέρουν στο Outlook 2010, όποιος θέλει να διαβάσει το post στα Αγγλικά μαζί με τις εικόνες από το Outlook 2010 μπορεί να το κάνει στην παρακάτω διεύθυνση:

The commands and screenshots are taken from Outlook 2007.  Because the options differ in Outlook 2010, whoever wants to read this post in English and with screenshots from Outlook 2010 can do so at the following address:

https://officesmart.wordpress.com/2011/10/02/how-to-set-up-a-contact-group-in-outlook/

How to Set Up a Contact Group in Outlook

A lot of times it will occur to us that we want to send an email to as many people as possible. In other words we want to send the message to a mailing list. Contact Group is what it is called in Outlook. By using a Contact Group, we can send an email to a group of people very easily. In this post I will to describe how to set up a Contact Group in Outlook.

We must start Outlook, just in case that we haven’t. Then from the main screen of Outlook, we select the Home tab and then select the New Items button.  From the drop down menu that appears we select the command More Items and then at the right we select the command Contact Group.

01

An alternative way is to press the button Contacts which is shown at the bottom of our screen and then to press the New Contact Group button from the area of the ribbon named New as we can see in the image below.

02

Whatever way we use the same dialog box will appear which is named Contact Group as shown in the image below. Now we have to select the command Add Members and from the drop down menu we can select members from Outlook Contacts, From Address Book, or New E-Mail Contact.

03

By selecting any one of them the Select Members: Contacts window appears.

04a

In this window we must select the contacts that we want to add and press the Member button which is shown at the bottom of the window in order to add it to our Contact Group. Once we have added the members that we want we press the OK button.

05

Once we have pressed the OK button we return to our Contact Group window, where in the area named Name we must type in a name for our Contact Group. If we want to add a member that is not already in our Contacts we must select the New E-Mail Contact command from the Add Members drop down menu and type in all the necessary fields. Once we have finished with our Contact Group and typed in a name for it we press the Save & Close button as shown below.

06

Once we have created the Contact Group, we want to add it to a new message. Once we have created the new message we must select one of the fields To:, Bc:, Bcc:, in order to open the Select Names: Contacts window, where all our contacts are shown as well with our Contact Group that we just created. We select it as we can see below and then we select in which field we want to add it to. In the following image I have inserted it in the To: field and if I don’t want to add any other contacts for my message I press the OK button.

07

The Contact Group name will appear in the corresponding field that I had inserted it and my message is ready to be sent.

08

The Contact Group icon differs from the contacts icon as we can see in the image below.

09

%d bloggers like this: