Blog Archives

Καθορισμός Γλωσσών Επεξεργασίας & Εμφάνισης στις Εφαρμογές του Microsoft Office 365

Set Proofing and Display Language in Microsoft Office 365 Applications

Σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο που ζούμε, συχνά βρίσκουμε τον εαυτό μας σε ανάγκη στις Εφαρμογές του Microsoft Office, την ανάγκη να εργαστούμε σε άλλες Γλώσσες (Languages) εκτός της μητρικής μας Γλώσσας (Language). Μπορούμε ακόμα και να ρυθμίσουμε την Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language) και την Γλώσσα Επεξεργασίας (Editing Language) να είναι οι ίδιες, ή ακόμα και να είναι διαφορετικές εάν το επιθυμούμε. Μπορούμε να έχουμε πολλαπλές γλώσσες εγκατεστημένες, και να εναλλασσόμαστε αναμεταξύ τους μες ευκολία και γρήγορα.

Παρακάτω, θα περιγράψω και θα δείξω πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις Εφαρμογές του Microsoft Office να εμφανίζονται σε διαφορετική Γλώσσα (Language).

Θα πρέπει να προσέξουμε τις τρεις βασικές περιοχές, όπου και μπορεί να θελήσουμε να αλλάξουμε την Γλώσσα (Language) και που είναι οι εξής:

  • Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language): Επίσης γνωστός ως Διεπαφή Χρήστη (User Interface), όπου και είναι όλα τα κουμπιά, εντολές, μενού στο Office.
  • Γλώσσα Επεξεργασίας (Editing Language): Είναι η Γλώσσα (Language), όπου και πληκτρολογούμε και επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο.
  • Εργαλεία Γλωσσικού Ελέγχου (Proofing Tools): Για να μπορέσουμε να κάνουμε τον Ορθογραφικό (Spelling) και Γραμματικό (Grammar) έλεγχο.

Επιλογή Γλωσσών Επεξεργασίας & Εμφάνισης Στο Word 365

Read the rest of this entry

Set Proofing and Display Language in Microsoft Office 365 Applications

In our multicultural word, we often find ourselves within Microsoft Office applications, the necessity to work in other languages rather than our native language. We can even set both the Display Language and the Editing Language to be the same, or we can make them to be in different languages if we want. We can have multiple languages installed, and switch between them quickly and easily.

Below, I will describe and show how to make Microsoft Office applications to work in another language.

We must pay attention to the three basic areas, where we might want to change the language:

  • Display Language: Also known as User Interface or “UI”, which is all the buttons, menus and commands in Office.
  • Editing Language: Is the Language, where we type and edit our content.
  • Proofing Tools: So we can do the Spelling and Grammar check.

Set Proofing and Display Language in Microsoft Word 365

Read the rest of this entry

Replace Fonts In PowerPoint 13

We have finished creating our Presentation, and we then realize that a particular Font that we have used in it is not the one that we wanted. What do we do? Well we don’t go through our presentation and start changing them one by one throughout the whole Presentation. We simply use the Replace Font command that is available in PowerPoint 13. In the post below I will describe this feature.

 

Read the rest of this entry

Απαλοιφή Μορφοποιήσεων Στο Excel 13

Clear All Formatting in Excel  13

Πιστεύω πως οι περισσότεροι από εμάς έχουμε προσπαθήσει να απαλείψουμε τα περιεχόμενα ενός συγκεκριμένου κελιού στο Excel. Πατάμε στο κουμπί Delete του πληκτρολογίου και τα περιεχόμενα του κελιού έχουν απαλειφθεί. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να απαλείψουμε την μορφοποίηση που μπορεί να έχουμε εφαρμόσει σε ένα συγκεκριμένο κελί ή σε μία περιοχή κελιών; Τι γίνεται όταν θέλουμε να απαλείψουμε ένα Σχόλιο (Comment) ή μία Υπερσύνδεση (Hyperlink) που έχουμε εισάγει σε ένα κελί ή σε μία περιοχή κελιών; Εδώ κάνει την εμφάνισή της η εντολή Απαλοιφή (Clear). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Selected Cells

Read the rest of this entry

Clear All Formatting in Excel 13

I believe most of us have tried to clear the content of a specific cell in Excel. We press the Delete button on our keyboard and the content of the cell has been cleared. What happens though, when we want to clear the format that we might have applied on a cell or on an area of cells? What happens when we want to clear a Comment or a Hyperlink that we have inserted to a cell or on any area of cells? That is where the Clear command comes in use. All we have to do is to follow the steps described below.

Selected Cells

Read the rest of this entry

Γρήγορη Συμπλήρωση Στο Excel 13

Flash Fill in Excel 13

Flash a-ah

Savior of the Universe

Flash a-ah

He’ll save every one of us

Οι στίχοι παραπάνω είναι από το soundtrack του έργου Flash Gordon από τους Queen (παρεμπιπτόντως κάτσε καλά τραγούδια) και είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε μόλις είδα τη λειτουργία Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση) στο Excel 13.

Φανταστείτε το παρακάτω: Έχουμε όλα τα δεδομένα όπως εμφανίζονται και στην παρακάτω εικόνα, τα οποία όμως δεν είναι σε επεξεργάσιμη μορφή. Τα δεδομένα θα έπρεπε να είναι απλωμένα κατά το μήκος των στηλών έτοιμα για επεξεργασία, αλλά αντίθετα βρίσκονται όλα μέσα σε μία στήλη και κελί. Τι κάνουμε λοιπόν;

Χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις Left ή Right ή οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση έτσι ώστε τα δεδομένα να εμφανιστούν στην επιθυμητή μορφή; Όχι!!!

Εδώ κάνει την εμφάνιση του η λειτουργία Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση). Το καινούργιο χαρακτηριστικό στο Excel 13. Η νέα αυτή λειτουργία είναι εδώ για να απλουστεύσει τη ζωή μας.

Mixed Data

Για να δούμε λοιπόν πώς δουλεύει το Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση). Στο κελί Α2 έχουμε όλα τα μικτά δεδομένα μας «Φίλιππος, Κασσάνδρα, 12400, Εισηγητής” όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο κελί Β2, Β4, Β5, Β6 και Β7 και κάτω από την στήλη Όνομα θέλουμε να εξάγουμε τα ονόματα των ατόμων.

Filled In Information

 

Read the rest of this entry

Flash Fill in Excel 13

Flash a-ah

Savior of the Universe

Flash a-ah

He’ll save every one of us

The lyrics above are from the soundtrack Flash Gordon composed by Queen (awesome soundtrack) and is the first thing that came to me when I saw the Flash Fill function.

Picture this; We have all this data as shown in the image below, which is not in a workable format. The data should have been spread across columns but instead it is all in one column. So what do we do?

Do we use Left and Right formulas or any other sort of functions in order to reformat and rearrange the data? No!!!

This is where Flash Fill comes in. The new feature in Excel 13. This new feature is here to help us make most of the common task easier to accomplish.

Mixed Data

Let us see how Flash Fill works; In cell A2 we have all this mixed data “Philippos, Kassandra, 12400, Instructor” as show in the image below. In cell B2, B3, B4, B5, B6 and B7 under the column Name we want to extract the names of the persons.

Filled In Information

 

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: