Blog Archives

Φάκελος Αγαπημένων Στο Outlook 13

Favorites Folder in Outlook 13

Στο Outlook 13, μπορούμε να κάνουμε οποιονδήποτε φάκελο που έχουμε στο Γραμματοκιβώτιό μας, να εμφανίζεται στο πάνω μέρος του Παραθύρου Περιήγησης (Folder Pane) και συγκεκριμένα στην περιοχή Αγαπημένα (Favorites), έτσι ώστε να το εντοπίσουμε γρήγορα και απλά. Πολλές φορές όταν έχουμε πολλούς Λογαριασμούς Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail Accounts), σημαίνει ότι η περιήγηση στους φακέλους για να εντοπίσουμε τον επιθυμητό Φάκελο (Folder) γίνεται δύσκολα και αρκετά χρονοβόρα. Για να προσθέσουμε έναν Φάκελο (Folder) στην περιοχή Αγαπημένα (Favorites) θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Favorites in Outlook 13

Read the rest of this entry

Advertisements

Favorites Folder in Outlook 13

In Outlook 13, we can make any folder we have in our Inbox to appear at the top of the Folder Pane and specifically in the Favorites,area, in order to find the folders we use more often easier and quicker. If we have many E-mail accounts, means that our Folder Pane becomes crowded, making the process of searching for a Folder, time consuming and hard to find. To add a Folder in the Favorites area just follow the steps below.

Favorites in Outlook 13

Read the rest of this entry

Functions In A Word Table

Συναρτήσεις Σε Πίνακα Του Word

Πολλές φορές έχουμε δημιουργήσει έναν πίνακα στο Word το οποίο απεικονίζει αριθμητικά δεδομένα, και στο τέλος της στήλης ή της γραμμής θέλουμε να απεικονίσουμε τα συνολικά δεδομένα της αντίστοιχης στήλης ή γραμμής. Αυτό που πολλοί κάνουν είναι να ξεκινήσουν την εφαρμογή της Αριθμομηχανής (Calculator), εκτελούν τις πράξεις εκεί και έπειτα καταχωρούν το αποτέλεσμα στο αντίστοιχο κελί του πίνακα του Word.

Τι γίνεται όμως όταν αλλάξουν τα αριθμητικά δεδομένα του πίνακα; Ξαναρχίζουμε τις πράξεις με την Αριθμομηχανή (Calculator);

Στο Word έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε έναν Τύπο (Formula) που θα εκτελεί υπολογισμούς στο κελί του πίνακα.

Για να δημιουργήσουμε έναν τύπο μέσα σε έναν πίνακα θα πρέπει ο εισαγωγέας μας να βρίσκεται στο κελί που θέλουμε να εμφανίσουμε το αποτέλεσμα.

01a

Για παράδειγμα τοποθετώ τον εισαγωγέα μου στο τελευταίο κελί της δεύτερης στήλης, και θέλω να αθροίσω τα δύο κελιά που βρίσκονται πάνω από το κελί και που αφορούν τα δεδομένα των Προϊόντων Α και Β που αφορούν το Α’ Τρίμηνο.

Από τη στιγμή που ο εισαγωγέας μας είναι μέσα στο κελί του πίνακα, ενεργοποιείται το tab Εργαλεία Πίνακα (Table Tools) όπου επιλέγουμε το Tab Διάταξη (Layout). Έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Δεδομένα (Data) επιλέγουμε την εντολή Τύπος (Formula) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

02

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τύπος (Formula), όπως παρατηρούμε και στην παρακάτω εικόνα. Το Word γνωρίζει ότι ο εισαγωγέας βρίσκεται στο τελευταίο κελί της στήλης, γνωρίζει ότι βρίσκονται αριθμητικά δεδομένα στα από πάνω κελιά και υποθέτει ότι θέλουμε να τα προσθέσουμε και γι’ αυτό εμφανίζει τον τύπο =SUM(ABOVE) (δηλαδή =Άθροισμα(Από Επάνω).

03

Εάν βρισκόμασταν στο τέλος της γραμμής θα υπέθετε ότι θα θέλουμε να προστεθούν τα δεδομένα που βρίσκονται από αριστερά και θα εμφάνιζε τον τύπο =SUM(LEFT) (=Άθροισμα(Αριστερά) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

04

Στην περιοχή του παραθύρου Τύπος (Formula) εάν αναπτύξουμε το πτυσσόμενο μενού δεξιά της περιοχής Μορφή Αριθμών (Format Numbers), μπορούμε να επιλέξουμε το είδος της μορφοποίησης που θα έχει το αποτέλεσμα του τύπου, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

05

Στην περιοχή του παραθύρου Τύπος (Formula) εάν αναπτύξουμε το πτυσσόμενο μενού δεξιά της εντολής Επικόλληση Συνάρτησης (Paste Function), μπορούμε να καθορίσουμε τον τύπο της συνάρτησης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Οι συναρτήσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε έναν πίνακα του Word είναι αρκετές όπως μπορούμε να δούμε και στις παρακάτω εικόνες.

06

07

08

Αφού έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις πατάμε στο κουμπί ΟΚ του παραθύρου διαλόγου Τύπος (Formula) και αμέσως το αποτέλεσμα του τύπου εμφανίζεται στο κελί. Το Word εισάγει το πεδίο στο κελί και εκτελεί την πράξη, σε αυτήν την περίπτωση το άθροισμα και το εμφανίζει στο κελί.

Τι γίνεται όμως όταν αλλάξουν κάποιες τιμές στον πίνακά μας;

Οι πίνακες στο Word μπορεί να μοιάζουν με υπολογιστικά φύλλα, αλλά δεν επαναϋπολογίζουν τους τύπους όταν επεξεργαζόμαστε κελιά. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τα πεδία των τύπων με έναν από τους ακόλουθους τρόπους κάθε φορά που τροποποιούμε μία τιμή στον πίνακα.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να ενημερώσουμε το πεδίο με την τιμή είναι το εξής:

Να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας οπουδήποτε μέσα στο πεδίο και να κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας για να εμφανιστεί το μενού συντόμευσης όπου επιλέγουμε την εντολή Ενημέρωση Πεδίου (Update Field) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Το πεδίο ενημερώνεται κατευθείαν.

09

Μπορούμε επίσης να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στο κελί που βρίσκεται το πεδίο και να πατήσουμε το πλήκτρο F9.

Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο το πεδίο θα ενημερωθεί σύμφωνα με τις αλλαγές.

Functions In A Word Table

Many times we find ourselves creating a Table in Word, which represents values, and at the end of the column or row we want to illustrate the overall value of the corresponding column or row. What most people do is to start the Calculator, perform the math there, and then input the result to the corresponding cell of the table.

What happens though when the values in our table changes? Do we use the Calculator all over again?

In Word we have the advantage of creating a Formula, which will execute all the calculations in the cell of the table.

To create a formula in a table we must be sure that our cursor is in the cell that we want the result to appear.

01a

For example, the cursor is located in the last cell of the second column, and we want to sum the two cells that are located above of my cursor which involve data for Product A and Product B for the First Semester.

Since our cursor is located in the cell of the table, the Table Tools tab activates, where we select the Layout Tab. Then from the area of the ribbon named Data we select the command Formula as we can see in the image below.

02

The Formula window appears as we can see below. Word knows that our cursor is located in the last cell of the table, knows that there are values in the cells above, and assumes that we want to add the cells and that why it shows the formula =SUM(ABOVE).

03

If our cursor was located at the end of the row, it would had assumed that we want to add all the values from the left and would had shown the formula =SUM (LEFT), as we can see in the image below.

04

In the area of the Formula window named Number Format, if we expand the drop down menu at the right, we can select the sort of formatting that the result of the formula should have as shown in the image below.

05

In the area of the Formula window named Paste Function, we can define the sort of the formula that we want to use. The formulas that we can use in a Word Table are a few as we can see in the following images.

06

07

08

Since we have done all the adjustments, we press the OK button of the Formula window and the result appears straight away in the selected cell. Word inserts the field in the cell and executes the formula, in this case the sum and shows the result in the cell.

What happens though we change some values in our table?

Tables in Word may look like spreadsheets, but they don’t re-calculate the formulas when we edit the cells. We must update the fields every time we edit values in our table.

So this is what we must to in order to Update the Fields;

We must have our cursor inside the cell with the field by clicking on it, and then do a right click with our mouse in order for the shortcut menu to appear and from there to select the command Update Field as we can see in the image below. The field will be updated immediately.

09

We can also put our cursor inside the cell with the field and press the F9 button.

One way or the other the field will be updated according to the changes that have been made.

Turning Photos into PowerPoint Slide Shows

Δημιουργία Άλμπουμ Φωτογραφιών στο PowerPoint

Πολλές φορές θα έχουμε βρεθεί στην ανάγκη να δημιουργήσουμε μία Προβολή Παρουσίασης από τις ψηφιακές φωτογραφίες μας. Αντί λοιπόν να εισάγουμε κάθε ψηφιακή εικόνα μία, μία σε διαφορετική διαφάνεια κάθε φορά χρησιμοποιώντας την εντολή Εισαγωγή Εικόνας και έπειτα να τις αλλάζουμε μέγεθος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Άλμπουμ Φωτογραφιών (Photo Album) απλά και γρήγορα. Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την εντολή:

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ξεκινήσουμε το PowerPoint (η ίδια διαδικασία ισχύει για το PowerPoint 2010 και για το PowerPoint 2007). Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) της κορδέλας και έπειτα από την περιοχή Απεικονίσεις (Illustrations) για το PowerPoint 2007 ή περιοχή Εικόνες (Images) για το PowerPoint 2010 επιλέγουμε την εντολή Άλμπουμ Φωτογραφιών (Photo Album) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

01

Από το πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε την εντολή Νέο Άλμπουμ Φωτογραφιών (New Photo Album).

02

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άλμπουμ Φωτογραφιών (Photo Album), όπου από την περιοχή Εισαγωγή Εικόνας Από (Insert Picture From) το κουμπί Αρχείο/Δίσκος (File/Disk).

03

Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Νέων Εικόνων (Insert New Pictures) εμφανίζεται, όπου θα πρέπει να επιλέξουμε τις εικόνες που θέλουμε να εισάγουμε και έπειτα να επιλέξουμε το κουμπί Εισαγωγή (Insert).

04

Από τη στιγμή που οι εικόνες έχουν εισαχθεί επιστρέφουμε στο παράθυρο διαλόγου Άλμπουμ Φωτογραφιών (Photo Album), όπου μπορούμε να δούμε όλες τις εικόνες να έχουν εισαχθεί στην περιοχή Εικόνες Στο Άλμπουμ (Pictures In Album) μαζί με την ονομασία τους όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

05

Επιλέγοντας την εντολή Δημιουργία Πλαισίου Κειμένου (New Text Box) από την περιοχή Εισαγωγή Κειμένου (Insert Text), μία νέα διαφάνεια πλασίου κειμένου θα εισαχθεί για να μπορούμε να προσθέσουμε κείμενο σε αυτή εάν το θελήσουμε.

Από την περιοχή Επιλογές Εικόνας (Picture Options) μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου Λεζάντες Κάτω Από Όλες Τις Εικόνες (Captions Below All Pictures ) όπως επίσης να ενεργοποιήσουμε το κουμπί Όλες Οι Εικόνες Ασπρόμαυρες (All Pictures Black And White).

05a

Στο μέσο του παραθύρου, από τη στιγμή που μία εικόνα είναι επιλεγμένη στην περιοχή Εικόνες Στο Άλμπουμ (Pictures In Album) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κουμπιά Πάνω (Up) Κάτω (Down) για να αναδιοργανώσουμε τη σειρά των εικόνων. Μπορούμε επίσης να καταργήσουμε μία εικόνα επιλέγοντας το κουμπί Κατάργηση (Remove) και στα δεξιά του παραθύρου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές Περιστροφής (Rotate), Κοντράστ (Contrast) και τη Φωτεινότητα (Brightness) όπως μπορούμε αν δούμε και πιο κάτω.

05b

Στην περιοχή του παραθύρου Διάταξη Άλμπουμ (Album Layout) μπορούμε να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού δεξιά της εντολής Διάταξη Εικόνας (Picture Layout) έτσι ώστε να έχουμε μία, δύο, τέσσερις εικόνες σε μία διαφάνεια ή πάλι το ίδιο μαζί με τίτλο στις διαφάνειες.

05c

Στην περιοχή του παραθύρου Διάταξη Άλμπουμ (Album Layout) μπορούμε να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού δεξιά της εντολής Σχήμα Πλαισίου (Frame Shape) έτσι ώστε να μορφοποιήσουμε το πλαίσιο του σχήματος.

05d

Στην περιοχή του παραθύρου Διάταξη Άλμπουμ (Album Layout) μπορούμε να επιλέξουμε το κουμπί Αναζήτηση (Browse) δεξιά της εντολής Θέμα (Theme) για να εφαρμόσουμε ένα θέμα στην παρουσίαση μας.

05dd

Αφού έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις απλώς πατάμε στο κουμπί Δημιουργία (Create) και όλες οι εικόνες έχουν εισαχθεί στην παρουσίασή μας μαζί με όλες τις ρυθμίσεις μας.

05e

Αφού έχουμε δημιουργήσει ένα Άλμπουμ Φωτογραφιών (Photo Album) μπορούμε να το επεξεργαστούμε χρησιμοποιώντας την εντολή Επεξεργασία Άλμπουμ Φωτογραφιών (Edit Photo Album), εντολή που βρίσκεται στο tab Εισαγωγή (Insert), στην περιοχή Απεικονίσεις (Illustrations) ή Εικόνες (Images) ανάλογα με την έκδοση του PowerPoint όπου επιλέγουμε την εντολή Επεξεργασία Άλμπουμ Φωτογραφιών (Edit Photo Album).

05f

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία Άλμπουμ Φωτογραφιών (Edit Photo Album) όπου κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε και έπειτα επιλέγουμε την εντολή Ενημέρωση (Update) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

05g

Turning Photos into PowerPoint Slide Shows

We have often come to the need to turn our digital pictures into a PowerPoint slide show. Instead of inserting every digital image one by one on each separate slide by using the Insert Picture command and then resizing the images, we can use the Photo Album command quickly and easily. Further down I will describe how this could be done:

First of all we must start PowerPoint (the same procedure stands for PowerPoint 2010 and PowerPoint 2007). Then we must click on the Insert tab of the ribbon, and on the area of the ribbon named Illustrations (for PowerPoint 2007) and Images (for PowerPoint 2010) we select the command Photo Album as we can see in the image below.

11

From the drop down menu we select the command New Photo Album as we can see.

12

Once selected the Photo Album window appears where we must select the button File/Disk from the area of the window named Insert Picture From:

13

Once selected the Insert New Pictures window, where we must select the images that we want to insert and then select the Insert button in order for them to be inserted.

14

Once the images have been inserted we return to the Photo Album where we can see all the images inserted in the area Pictures In Album (with their names) as shown in the image below.

15

By selecting the command New Text Box from the area Insert Text a new slide will be inserted where we can add text if we want to.

From the area named Picture Options we can activate the command check box Captions Below All Pictures and also the command All Pictures Black And White.

16

In the middle of the window, once an image is selected in the area Pictures In Album we can use the Up and Down buttons to rearrange the order of the image. We can also delete and image by selecting the Remove button and at the right of the window we can use the commands Rotate, Contrast and Brightness as we can see below.

17

In the area of the window Album Layout we can select the drop down menu next to the command Picture Layout in order to have one, two, four pictures inserted in one slide or the same but with the slides to have a title also.

18

In the area of the window named Album Layout we can select the drop down menu next to the command Frame Shape in order to reshape the borders of our image.

19

In the area of the window named Album Layout we can select the command Browse at the right of the command Theme in order to apply a theme to our presentation.

20

Once we have done all the adjustments we just press the Create button and all the images have been inserted into our presentation will all the adjustments that we had made.

21

Once we have created a Photo Album we can edit it by using the command Edit Photo Album, which is found on the tab Insert and in the area Illustrations or Images (depending the version of PowerPoint) we select the command Edit Photo Album.

22

The Edit Photo Album dialog box appears where we can do all the changes that we want and then press the Update command button in order for them to be applied.

23

%d bloggers like this: