Blog Archives

Πώς Να Καθορίσουμε Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365

How To Set Calendar Permissions in Outlook 365

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου αναφέρθηκα πώς να Αποστείλουμε (E-mail), να ορίσουμε Κοινή Χρήση (Share) και να κάνουμε Δημοσίευση (Publish) ένα Ημερολόγιο (Outlook). Ήρθε η στιγμή να δούμε το Επίπεδο (Level) των Δικαιωμάτων (Permissions) που μπορούμε να ορίσουμε σε κάποιον έτσι ώστε να μπορεί να Επεξεργαστεί (Edit), να Τροποποιήσει (Modify), να Διαγράψει (Delete), κτλ., ένα Ημερολόγιο (Calendar). Εάν συνεχίσετε να διαβάζεται θα μάθετε Πώς Να Καθορίσουμε Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365 (How To Set Calendar Permissions in Outlook 365).

Δικαιώματα Ημερολογίων Στο Outlook 365

Read the rest of this entry

Advertisements

How To Set Calendar Permissions in Outlook 365

In previous posts, I mentioned how to E-Mail, Share and Publish our Calendar in Outlook. It’s about time to see the Level of Permissions that we can give to anyone in order for them to Edit, Modify, Delete, etc., our Calendar. Below you can keep on reading to see How Can We Set Calendar Permissions in Outlook 365.

How To Set Calendar Permissions in Outlook 365

Read the rest of this entry

Δημιουργία Προεπισκόπησης Μικρογραφιών Σε Εφαρμογές Του Microsoft Office

 How To Generate a Thumbnail Preview Of Microsoft Office Applications

Αρκετές φορές έχουμε βρεθεί στη θέση να πλοηγούμαστε στην Εξερεύνηση Των Windows (Windows Explorer) όπου και έχουμε Έγγραφα (Documents) του Word, Βιβλία Εργασίας (Spreadsheets) του Excel. Τα έχουμε βεβαίως δώσει όνομα, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε μία γρήγορη ιδέα για το τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα Αρχεία (Files). Το μόνο που βλέπουμε είναι μία Προεπισκόπηση (Preview) ενός Εγγράφου (Document) του Word ή ενός Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet) του Excel. Ευτυχώς μπορούμε να δημιουργήσουμε Μικρογραφίες (Thumbnails) Εγγράφων (Documents) του Word και Βιβλία Εργασίας (Spreadsheets) του Excel, έτσι ώστε να έχουμε μία γρήγορη και περιεκτική ματιά για το τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα Αρχεία (Files). Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Δημιουργία Προβολής Μικρογραφίας Στο Office 365-1

Read the rest of this entry

How To Generate a Thumbnail Preview Of Microsoft Office Applications

Many times, we navigate in a Windows Explorer where we have Word Documents and Excel Spreadsheets. Of course, we have named them, but we need to get a quick idea of what these Files actually contain. The only thing that we see is a Preview of a Word Document or an Excel Spreadsheet. Thankfully, we can generate Thumbnails of Microsoft Word Documents and Microsoft Excel Spreadsheets in order to have a glimpse of what these Files actually contain. Just keep on reading below.

Thumbnail Preview of Office 365 Applications

Read the rest of this entry

Δημιουργία Συνάντησης και Σύνδεση Με Την Επαφή Στο Outlook

Create an Appointment and Link the Contact in Outlook

Μία Σύσκεψη (Meeting) είναι μία Συνάντηση (Appointment) όπου προσκαλούμε άτομα ή παρέχουμε πόρους. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αποστείλουμε προσκλήσεις για Συσκέψεις (Meetings) και για Δέσμευση Πόρων (Reserve Resources) με τη χρήση του Φακέλου του Ημερολογίου (Calendar Folder) στο Outlook (όπου είναι και ο πιο σύνηθες τρόπος), όπου μεταβαίνουμε σε μία Ημερομηνία (Date) και έπειτα προσθέτουμε την Επαφή (Contact) στην Αίτηση Συνάντησης (Meeting Request). Με τη διαδικασία που θα περιγράψω παρακάτω, θα δημιουργήσω μία Συνάντηση (Appointment) με τη χρήση του Φακέλου Επαφών (Contacts Folder). Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίζετε να διαβάζετε.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ανοίξουμε τον Φάκελο των Επαφών (Contacts Folder) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού το κάνουμε, πλοηγούμαστε με το ποντίκι μας πάνω στο εικονίδιο του Ημερολογίου (Calendar) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του Outlook όπως εμφανίζεται και στην κάτω εικόνα. Αφού βρεθούμε με τον κέρσορα πάνω από το εικονίδιο, κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας, όπου και εμφανίζεται ένα μενού συντόμευσης που περιέχει τις παρακάτω εντολές προς χρήση:

 • Δημιουργία Σύσκεψη (Address New Meeting)
 • Αντιγραφή Εδώ Ως Συνάντηση Με Κείμενο (Copy Here As Appointment With Text)
 • Αντιγραφή Εδώ Ως Συνάντηση Με Συντόμευση (Copy Here As Appointment With Shortcut)
 • Αντιγραφή Εδώ Ως Συνάντηση Με Συνημμένο (Copy Hear As Appointment With Attachment)
 • Μετακίνηση Εδώ Ως Συνάντηση Με Συνημμένο (Move Here As Appointment With Attachments)
 • Άκυρο (Cancel)

Drag To Appointment

Read the rest of this entry

Create an Appointment and Link the Contact in Outlook

A Meeting is an Appointment where we invite people or reserve resource for. We can create and send Meeting requests and Reserve Resources using the Calendar Folder in Outlook, (which is the usual way) by going to a specific Date and then adding the Contact in the Meeting Request. With the procedure described below, instead of opening the Calendar Folder, I will create the Appointment by opening the Contacts Folder. All you have to do is to continue reading.

First of all, we open the Contacts Folder in Outlook as shown in the image below. Once done, we hover over with our mouse over the Calendar icon which is located at the bottom left corner of Outlook as shown in the image below. Then we do a right click with our mouse and then the shortcut menu appears with the following commands in order to use:

 • Address New Meeting
 • Copy Here As Appointment With Text
 • Copy Here As Appointment With Shortcut
 • Copy Hear As Appointment With Attachment
 • Move Here As Appointment With Attachments
 • Cancel

Drag To Appointment

Read the rest of this entry

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Προσθέτων Στο Office 13

Enable Disable Add-Ins in Office 13

Ένα πρόσθετο είναι μια εγκατεστημένη λειτουργικότητα που προσθέτει προσαρμοσμένες εντολές και νέες δυνατότητες προγράμματα του Microsoft Office System. Αυξάνουν την παραγωγικότητά μας και κάνουν τη δουλειά μας πιο αποτελεσματική. Για να τα ενεργοποιήσουμε ή να τα απενεργοποιήσουμε θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options

Read the rest of this entry

Enable Disable Add-Ins And Coms in Office 13

An add-in is installed functionality that adds custom commands and new features to Microsoft Office System programs. They increase our productivity and get things done very efficiently. In order to activate them or deactivate them we must follow the steps below.

First, we must select the File tab in order to move to backstage view and then from the drop down menu that appears we select the Options category from the left of the menu as we can see in the image below.

File - Options

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: