Blog Archives

Μην Περιμένετε, Γραφτείτε!!!

Έχετε ποτέ βρεθεί ποτέ στη θέση να έχετε «κολλήσει» κατά την εκτέλεση μίας εργασίας σε κάποιο πρόγραμμα του Microsoft Office;

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πλέον. Εδώ κάνει την εμφάνιση μου το Ιστολόγιό μου και το Κανάλι Μου στο YouTube για να σας βοηθήσει και να σας καθοδηγήσει.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεό μου στο κανάλι μου στο YouTube, και εάν έχετε ακόμα κάποιες απορίες μπορείτε να διαβάσετε τις αναρτήσεις μου που περιγράφουν τα πάντα λεπτομερώς. Οι αναρτήσεις και τα βίντεο είναι διαθέσιμα και στην Αγγλική και στην Ελληνική έκδοση του Microsoft Office. Περιγράφουν λειτουργίες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι σε καθημερινή βάση. Περιγράφουν επίσης τις νέες και επερχόμενες δυνατότητες που είναι ή θα είναι διαθέσιμες στο Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook.

subscribe-philippospan

Πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές στο YouTube και αναγνώσεις στο WordPress.

Σχεδόν Χίλιες αναρτήσεις στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα.

Περισσότερα από 600 βίντεο

Advertisements

Don’t Wait, Subscribe!!!

Have you ever have found yourself stuck, completing a task in a Microsoft Office Program?

Well you don’t have to worry anymore. This is where my Blog and YouTube Channel can help and guide you!

You can watch my videos on YouTube, and if you have more questions you can read the posts related, describing everything in detail, step by step. The posts and videos are available in both the English and Greek Version of Microsoft Office Programs. They are about daily tasks and difficulties that we all find on a regular basis. They are also about the new and upcoming features that are or will be available in Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and Microsoft Outlook.

subscribe-philippospan

More than a million views on YouTube and WordPress.

Nearly a thousand posts in both the English and Greek Languages

More than 600 Videos

Πώς Να Τροποποιήσουμε Τις Επιλογές Υπολογισμού Σε Βιβλίο Εργασίας Του Excel;

How To Modify The Calculation Options in a Microsoft Excel Workbook?

Στο Microsoft Excel, όλα τα ήδη ανοιχτά Βιβλία Εργασίας (Workbook), χρησιμοποιούνε την ίδια μέθοδο Υπολογισμού (Calculation) ανεξάρτητα σε ποια λειτουργία τα έχουμε αποθηκεύσει. Για να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Modes), θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές διαδικασίες για να δουλέψουμε με Βιβλία Εργασίας (Workbooks) που χρησιμοποιούν διαφορετικές Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Modes). Από προεπιλογή, ο τρόπος που έχει οριστεί για τον επαναϋπολογισμό σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) είναι ο αυτόματος. Εάν κάνουμε κάποιες αλλαγές σε ένα κελί που αναφέρεται σε έναν Τύπο (Formula), το Excel θα επαναϋπολογίσει τον Τύπο (Formula) έτσι ώστε να επιστρέψει το σωστό αποτέλεσμα βασισμένο στις αλλαγές. Να έχετε υπόψη, ότι εάν ο Τύπος (Formula) που επαναϋπολογίζεται χρησιμοποιείται σαν Αναφορά Κελιού (Cell Reference) σε άλλου Τύπους (Formulas), όλοι οι άλλοι Τύποι (Formulas) που εξαρτώνται από τον επανϋπολογιζόμενο Τύπο (Formula) θα επανϋπολογιστεί επίσης. Για να μάθουμε πώς μπορούμε να Τροποποιήσουμε Τις Επιλογές Υπολογισμού (Modify The Calculation Options) σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Πώς Να Τροποποιήσουμε Τις Επιλογές Υπολογισμού Στο Excel

Read the rest of this entry

How To Modify The Calculation Options in a Microsoft Excel Workbook?

In Microsoft Excel, all the currently open Workbooks, use the same of Calculation no matter in which mode we have saved them. For to use different Calculation Modes, we must use different procedures to work with Workbooks that use different Calculation Modes. By default, the mode set to recalculate in an Excel Workbook is automatically. If we make any changes in a cell that is referenced in a Formula, Excel will automatically recalculate the Formula so that it returns a correct result based on the changes. Keep in mind, that if the Formula that it recalculates and is used as a Cell Reference in other Formulas, all the other Formulas that is dependent on the recalculated Formula will also be recalculated. To find out how to Modify the Calculation Options in an Excel Workbook just keep reading the post below.

How To Modify Calculation Options in Excel

Read the rest of this entry

Πώς Να Επεξεργαστούμε Τις Επιλογές Διάταξης Ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα;

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel?

Φανταστείτε να έχουμε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα (PivotTable) και το έχουμε διαμορφώσει όπως ακριβώς το θέλουμε και έχουμε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο πάνω του. Τι γίνεται με αυτές τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει; Πρέπει να επαναλάβουμε τις ίδιες επεξεργασίες ξανά και ξανά για μελλοντικούς Συγκεντρωτικούς Πίνακες (PivotTables) που θέλουμε να δημιουργήσουμε; Λοιπόν, είναι δυνατό να εισάγουμε και να μεταφέρουμε αυτές τις ρυθμίσεις σε άλλους Συγκεντρωτικούς Πίνακες (PivotTables) παρά να τα επεξεργαζόμαστε ένα, ένα ξεχωριστά. Εάν αλλάξουμε τις Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις (Default Settings) ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα (PivotTable), όλες αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και σε νέους Συγκεντρωτικούς Πίνακες (PivotTables) μελλοντικών Βιβλίων Εργασίας (Workbooks). Συγκεντρωτικοί Πίνακες (PivotTables) που ήδη έχουν δημιουργηθεί δεν θα επηρεαστούν καθόλου από τις αλλαγές που θα κάνουμε στην Προεπιλεγμένη Διάταξη (Default Layout). Εάν θέλετε να μάθετε πώς να διαμορφώσετε και να τροποποιήσετε την Προεπιλεγμένη Διάταξη (Default Layout) των Συγκεντρωτικών Πινάκων (PivotTables) απλώς συνεχίστε να διαβάζεται την παρακάτω ανάρτηση.

Επιλογές Διάταξης Ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα

Read the rest of this entry

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel?

Imagine that we have an existing PivotTable laid out exactly the way we want it to be, where we have spent a lot of time on it. What happens to those settings though? Do we have to repeat them again and again for future PivotTables that we create? Well, it is possible to import these settings, otherwise will have to edit them one by one, individually. If we change the Default Settings of a PivotTable, all these settings will take place to all the new PivotTables in all future Workbooks. PivotTables that already exist, will not be affected at all by the changes that are made to the Default Layout. If you want to find out, how to modify and change the Default Layout of PivotTables just keep on reading the post below.

How To Change Default Layout Of PivotTables in Excel

Read the rest of this entry

Πώς Να Βρείτε Συνώνυμα Σε Ένα Έγγραφο του Word;

How To Find Synonyms in a Microsoft Word Document?

Έχετε ποτέ ‘κολλήσει’, ψάχνοντας να βρείτε ένα Συνώνυμο (Synonym) για μία Λέξη (Word) μέσα στο Έγγραφο (Document); Επαναλαμβάνεται μία Λέξη (Word) αρκετές φορές μέσα σε στο Έγγραφο (Document) και θέλετε να το αντικαταστήσετε αλλά να μην χάσετε το νόημα της φράσης. Εδώ κάνει την εμφάνισή του ο Θησαυρός (Thesaurus) μέσα στο Microsoft Word. Ένα εργαλείο, το οποίο είναι σαν ένα βιβλίο το οποίο περιέχει λέξεις σε ομάδες από Συνώνυμα (Synonyms) και συ σχετιζόμενες έννοιες, όπου και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εύκολα μέσα στο Έγγραφο (Document). Συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω για να μάθετε πώς.

Πώς Να Βρείτε Συνώνυμα Σε Ένα Έγγραφο του Word

Read the rest of this entry

How To Find A Synonym in a Word Document?

Have you ever been stuck, trying to find a Synonym for a Word in a Document? Have you repeated a particular Word so much in a Document, that you need to replace it but not to lose the meaning of it? This is where the Thesaurus appears in Microsoft Word. A tool for us, which is like a book that lists words in groups of Synonyms and related concepts, that we can easily use in our Documents. Keep on reading the post below to find how.

How To Find A Synonym in a Word Document

Read the rest of this entry

Πώς Να Κάνουμε Χρήση του Πλήκτρου Insert αντί Συνδυασμών Πλήκτρων Ctrl+V Για Επικόλληση Κειμένου Στο Word;

How To Use the Insert Key instead of CtrlV when it comes to Paste Text in Word?

Πόσες φορές θελήσατε να κάνετε Επικόλληση (Paste) κειμένου στο Microsoft Word, και βρήκατε τον εαυτό σας να ψάχνει για την εντολή Επικόλληση (Paste) ή προσπαθούσατε να θυμηθείτε τον συνδυασμό Πλήκτρων Ctrl+V. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον, γιατί μπορούμε με το πάτημα του πλήκτρου Insert να επικολλήσουμε ότι έχουμε αντιγράψει στο σημείο που βρίσκεται ο εισαγωγέας μας στο Έγγραφο (Document). Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση.

Insert αντί Συνδυασμών Πλήκτρων Ctrl V Για Επικόλληση

Read the rest of this entry

How To Use the Insert Key instead of CtrlV when it comes to Paste Text in Word?

How many times have you wanted to Paste text in Microsoft Word, and you found yourself looking for the Paste command or trying to remember the combinations of Keystrokes Ctrl+V. Well, you don’t need to anymore, because you can just choose the Insert key and whatever you have Copied will be inserted where the cursor is located in your Document. To find out, how to change this setting just keep on reading the post below.Insert Key instead of CtrlV when it comes to Paste Text in Word

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: