Blog Archives

Φάκελος Αρχειοθέτησης Στο Microsoft Outlook

Archive Folder in Microsoft Outlook

Ένα νέο χαρακτηριστικό συμπεριλαμβάνεται στο Outlook, όπου και μπορούμε να στείλουμε Μηνύματα (Messages) σε έναν Φάκελο Αρχειοθέτησης (Archive Folder). Αφού μετακινήσουμε ένα ή περισσότερα μηνύματα στον Φάκελο Αρχειοθέτησης (Archive Folder), δεν σημαίνει ότι τα διαγράφουμε, αλλά τα αποθηκεύουμε σε ένα μέρος για γρηγορότερη πρόσβαση. Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα στο να μετακινούμε Αντικείμενα (Items) στον Φάκελο Αρχειοθέτησης (Archive Folder);

  • Είναι πιο εύκολα να βρούμε Αντικείμενα (Items) που έχουμε Αρχειοθετήσει (Archive) από ότι το Πλαίσιο Αναζήτησης (Search Box).
  • Τα Αντικείμενα (Items) που έχουμε Αρχειοθετήσει (Archived) είναι διαθέσιμα ακόμα και στα Τηλέφωνά (Phones) μας, και σε άλλες Συσκευές (Devices).

Archive Folder in Outlook Greek

Απλώς συνεχίσετε να διαβάζετε παρακάτω για να μάθετε πώς να γίνεται Μετακίνηση Αντικειμένων (Move Items) στον Φάκελο Αρχειοθέτησης (Archive Folder).

Read the rest of this entry

Archive Folder in Microsoft Outlook

A new feature in Outlook is included where we can send Messages to the Archive Folder. Once we move one or more messages to our Archive Folder, it doesn’t mean that we are deleting them, we just store them there in order to find them easier and quicker. What are the benefits though of moving Items to the Archive Folder;

  • It is easier to find Items that we have Archived or by the Search box.
  • The Items in the Archive Folder are still available on our Phone or other Devices.

Archive Folder in Outlook

Just keep on reading below, to find out How to Move Items to our Archive Folder.

Read the rest of this entry

Εισαγωγή Αρχείων SVG Στο Microsoft Office 365

Insert SVG Files In Microsoft Office 365

Μία νέα Μορφή Αρχείου (File Format) έχει κάνει την εμφάνιση του για χρήση σε Προγράμματα του Microsoft Office 365, μαζί με όλες τις άλλες Μορφές Αρχείων (File Formats) που ήταν ήδη διαθέσιμες. Αυτή η Μορφή Αρχείου (File Format) ονομάζεται Scalable Vector Graphics (SVG).

Insert SVG Files Greek

Τι είναι όμως το Scalable Vector Graphics (SVG); Τα αρχικά SVG προέρχονται από τις λέξεις Scalar Vector Graphics. Είναι μία ειδική γλώσσα για προγραμματισμό 2-διάστατων γραφικών βασισμένη στα διανυσματικά σχήματα, κείμενο κλπ. Είναι βασισμένη στη μορφή αρχείων XML. Τα αρχεία κώδικα SVG είναι συνήθως μικρά και παρέχουν (προβάλουν) υψηλής ποιότητας γραφικά τόσο σε ιστοσελίδες όσο και σε εκτυπώσεις αλλά και σε περιορισμένων δυνατοτήτων μικροσυσκευές (πχ οθόνες κινητών τηλεφώνων). Επιπλέον η SVG υποστηρίζει συνδιαστική χρήση και άλλων γλωσσών προγραμματισμού καθώς και κινούμενα γραφικά και γι αυτό είναι ιδανική για την παρουσίαση διαδραστικών γραφικών και γραφικών καθοριζόμενων από δεδομένα (data-driven graphics).

Πηγή που χρησιμοποιήθηκε: http://www.e-demography.gr/svg/

Για να Εισάγουμε ένα Αρχείο SVG (SVG File) σε μία από τις εφαρμογές του Microsoft Office 365, απλώς θα πρέπει να συνεχίζετε να διαβάζετε.

Read the rest of this entry

Insert SVG Files In Microsoft Office 365 Programs

A new File Format for Images has arrived for use in Microsoft Office applications among with all the other File Formats that were already available. This File Format is named Scalable Vector Graphics (SVG).

Insert SVG Files English

What is a Scalable Vector Graphics (SVG) though: It is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. SVG images and their behaviors are defined in XML text files. This means that they can be searched, indexed, scripted, and compressed. As XML files, SVG images can be created and edited with any text editor, but are more often created with drawing software.

Source Used:  https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics

In order to Insert a SVG File in one of the Microsoft Office applications, just continue reading below.

Read the rest of this entry

Καθορισμός Δικαιωμάτων Σε Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Στο Outlook 13

Set Permission on E-Mail Messages in Outlook 13

Είναι πολύ εύκολο και απλό να επικοινωνούμε με οποιονδήποτε μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail). Ωστόσο, υπάρχουν φορές που δεν θέλεις μηνύματα που έχεις στείλει να προωθηθούν σε άλλους, να εκτυπωθούν ή να αντιγραφούν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Information Rights Management (IRM) για να βοηθήσουμε στην αποτροπή ευαίσθητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να εκτυπωθούν, να προωθηθούν ή να αντιγραφούν από άτομα μη εξουσιοδοτημένα

Πρώτα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New E-Mail Message) και να συμπληρώσουμε όλα τα απαραίτητα πεδία.

New Message

Read the rest of this entry

Set Permission on E-Mail Messages in Outlook 13

It is easy to communicate with pretty much anyone via email. However, there are times when you do not want email you send to be forwarded to others, or printed out, or copied. You can use Information Rights Management (IRM) to help prevent sensitive email from being read, printed, forwarded, or copied by unauthorized people.

First, we must create a New E-Mail Message and fill in all the appropriate fields needed.

New Message

Read the rest of this entry

Προσθήκη Κουμπιών Εκλογής Στο Outlook

Add Voting Buttons in Outlook

Θέλετε να δημιουργήσετε μία ψηφοφορία στο Outlook με τη προσθήκη κουμπιών εκλογής στο μήνυμα που θα στείλουμε στους παραλήπτες; Τότε, αφού οι παραλήπτες απαντήσουν στην ψηφοφορία θα λάβουμε τις ψήφους τους στα εισερχόμενά μας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, που περιγράφουν τη διαδικασία δημιουργίας ψηφοφορίας στο Outlook.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Email). Για να γίνει αυτό πατάμε στο κουμπί Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Email) που βρίσκεται στην περιοχή Δημιουργία (New) στα αριστερά της κορδέλας όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

New Mail

Read the rest of this entry

Add Voting Buttons In Outlook

Do you want to create a poll in Outlook by including voting buttons in a message that we plan to send to the recipients? Then, once the recipients reply their votes get delivered in our Inbox.

Follow the steps below, describing how to create a poll in Outlook.

First of all we must create a New Email. For that to be done we must press the New Email button which is located on the New area of the ribbon as shown in the image below.

New Mail

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: