Blog Archives

Πώς Να Δημιουργήσετε Μία Παρουσίαση από Διάρθρωση Στο Microsoft PowerPoint;

Microsoft PowerPoint Blog Banner

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint?

Πολλές φορές, δημιουργούμε την δομή ενός Εγγράφου (Document) στο Microsoft Word, με το σκεπτικό ότι θα το εισάγουμε αργότερα σε μία Παρουσίαση (Presentation) του Microsoft PowerPoint. Δημιουργούμε την βασική δομή, συγκεντρωνόμαστε στις ιδέες που μπορεί να έχουμε. Λαμβάνουμε υπόψη την χρονολογική σειρά και πολλά άλλα. Εδώ κάνει την εμφάνισή της η Προβολή Διάρθρωσης (Outline View). Η Προβολή Διάρθρωσης (Outline View) είναι πολύ χρήσιμη όταν δημιουργούμε Επικεφαλίδες (Headings) και Λίστες Κουκκίδων (Bulleted Lists).  Σε προηγούμενη ανάρτησή μου περιέγραψα Πώς Να Αποθηκεύσετε Την Παρουσίασή Σας Ως Διάρθρωση στο PowerPoint, ανάρτηση την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Τι συμβαίνει όμως, όταν θελήσουμε να εισάγουμε το Έγγραφο (Document) σε μία Παρουσίαση (Presentation) του Microsoft PowerPoint σαν Διάρθρωση (Outline) έτσι ώστε να μείνουν όλες οι μορφοποιήσεις που είχαμε κάνει; Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση.

Λάβετε υπόψη, ότι ακόμα και εάν το Έγγραφό (Document) μας, δεν έχει Επικεφαλίδες (Headings) ή Λίστες (Lists), εφόσον βρεθούμε σε Προβολή Διάρθρωσης (Outline View) θα εμφανίζονται σαν Λίστα Κουκκίδων (Bulleted List) με μία ξεχωριστή Κουκκίδα (Bullet) για κάθε Παράγραφο (Paragraph). Μην πανικοβληθείτε νομίζοντας ότι έχετε κάνει άνω κάτω το Έγγραφό (Document) σας.

Πώς Να Δημιουργήσετε Μία Παρουσίαση από Διάρθρωση Στο Microsoft PowerPoint

Read the rest of this entry

How To Create A Presentation From an Outline in Microsoft PowerPoint?

Microsoft PowerPoint Blog Banner

Many times, we create the structure of a Document in Microsoft Word, intending it to be added later in a Microsoft PowerPoint Presentation. We create its basic form; we concentrate on the ideas that we have. We take into consideration the chronological order and many other things. This is where the Outline View comes in. The Outline View is very helpful when we create Headings and Bulleted Lists. In a previous post of mine, I described How To Save Our Presentation as an Outline in Microsoft PowerPoint, post which you can find here.What happens though, when we want this Document to be inserted in a PowerPoint Presentation as an Outline, so it will keep all the formatting that we had applied? Just keep on reading the post below.

How To Create A Presentation From an Outline in PowerPoint

Read the rest of this entry

Ταυτόχρονη Προβολή Εγγράφου του Word σε Δύο Διαφορετικές Προβολές

 View A Word Document in Two Different Views

Στο Word, μπορούμε να χωρίσουμε το παράθυρο σε δύο τμήματα, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε διαφορετικά μέρη του εγγράφου την ίδια χρονική στιγμή. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ χρήσιμο εάν θέλουμε να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε κείμενο από το ένα μέρος του εγγράφου στο άλλο απλά και γρήγορα. Για να διαιρέσουμε λοιπόν ένα Έγγραφο του Word σε δύο διαφορετικά μέρη θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου του Word, μπορούμε να δούμε από πόσες σελίδες αποτελείται το έγγραφό μας όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Pages 6 of 6

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράθυρο (Window) όπως εμφανίζεται και παρακάτω και να επιλέξουμε την εντολή Διαίρεση (Split).

Window - Split

Read the rest of this entry

View A Word Document in Two Different Views

In Word, we can split the window into two panes, in order for us to view different parts of a document at the same time. This is quite handy if we want to copy and paste document from one part to another quickly. In order for us to split a Word Document into two panes, all we have to do is to follow the steps below.

At the bottom left corner of the Word Window as shown in the image below, we can see how many pages our document contains.

Pages 6 of 6

First, we must select the View tab and then locate the area of the ribbon named Window as shown in the image below, and then select the Split command.

Window - Split

Read the rest of this entry

Λειτουργία Ανάγνωσης στο Word 13

Read Mode in Word 13

Αντιμετωπίζεται πρόβλημα διαβάζοντας μεγάλα έγγραφα στο Word; Δεν είστε ικανοποιημένοι με τις προβολές Διάταξη Εκτύπωσης (Page Layout), Ανάγνωση Πλήρους Οθόνης (Full Screening), Διάταξη Web (Web Layout), Διάρθρωση (Outline) και Πρόχειρη (Draft);

Τώρα με το Word 13 έχουμε μια νέα προβολή στη διάθεσή μας, η οποία ονομάζεται Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης ).

Σε τι διαφέρει η προβολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης);

Εργαλεία όπως η γραμμή εργασιών, η κορδέλα και η γραμμή κύλισης εξαφανίζονται από την προβολή. Με τον τρόπο αυτό έχουμε μια καθαρή οθόνη όπου το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στην ανάγνωση του κειμένου. Η οθόνη γεμίζει με κείμενο οριζοντίως, τα περιθώρια φτάνουν σχεδόν στα άκρα της οθόνης, γεγονός που κάνει το κείμενό μας εντελώς ευανάγνωστο.

Για να χρησιμοποιήσουμε την νέα αυτή προβολή θα πρέπει να επιλέξουμε το tab View (Προβολή) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Views (Προβολές Εγγράφου) να επιλέξουμε την εντολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

View tab - Views

Απευθείας μεταφερόμαστε σε προβολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης).

Read Mode

Read the rest of this entry

Read Mode in Word 13

Having trouble reading your long documents in Word? Not satisfied with all the available Views such as Page Layout, Full Screening, Web Layout, Outline and Draft?

Now in Word 13 a new view is available which is named Read Mode.

What’s so different with Read Mode?

Utilities such as the toolbar, the ribbon and the scrollbar disappears from view unless we need them. This way we have a clean screen where we just focus on the reading of our document. The screen fills in with text horizontally, the margins are widen, which nearly reach at both sides of our screen.

In order to use this new view we must select the View tab and then from the area of the ribbon named Views we select the command Read Mode as shown in the image below.

View tab - Views

Straight away we are in Read Mode as we can see below:

Read Mode

Read the rest of this entry

Ομαδοποίηση Φύλλων Εργασιών Στο Excel 2010

Το χαρακτηριστικό της Ομαδοποίησης (Outline) μας επιτρέπει να ελέγχουμε το επίπεδο των λεπτομερειών που εμφανίζονται σε ένα πίνακα δεδομένων ή σε μία λίστα του φύλλου εργασίας. Αφού Ομαδοποιήσουμε έναν πίνακα ή μία λίστα, μπορούμε να συμπτύξουμε τον πίνακα όταν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα επίπεδα των πληροφοριών, και με την ίδια ευκολία μπορούμε να αναπτύξουμε τον πίνακα ή την λίστα για να εμφανίσουμε διάφορα άλλα επίπεδα λεπτομερειών από τα δεδομένα μας.

Εάν έχουμε μια λίστα δεδομένων την οποία θέλουμε να ομαδοποιήσουμε και να συνοψίσουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία διάθρωση έως και οκτώ επίπεδα. Η λειτουργία της διάθρωσης χρησιμεύει για να εμφανίσουμε γρήγορα μια συνοπτική γραμμή ή συνοπτική στήλη, ή να για να εμφανίσουμε τις λεπτομέρειες των δεδομένων της κάθε ομάδας.

Δημιουργία Ομαδοποίησης

Για να δημιουργήσουμε μία ομαδοποίηση για τα δεδομένα ενός πίνακα, επιλέγουμε ένα κελί από τα δεδομένα μας που θέλουμε να ομαδοποιηθούν. Τότε μεταβαίνουμε στο Tab Δεδομένα (Data) και από την περιοχή της κορδέλας Περίγραμμα (Outline), επιλέγουμε την εντολή Ομαδοποίηση (Group), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα και από το πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε Αυτόματη Διάθρωση (Auto Outline).

01

Αμέσως τα δεδομένα του φύλλου εργασίας μας έχουν ομαδοποιηθεί όπως βλέπουμε και στην παρακάτω εικόνα.

02

Εξ’ ορισμού το Excel υποθέτει ότι οι συνοπτικές γραμμές στον πίνακα των δεδομένων είναι κάτω από τις λεπτομέρειες των δεδομένων, και οι συνοπτικές στήλες δεξιά από τις λεπτομέρειες των δεδομένων.

Εάν ωστόσο οι συνοπτικές γραμμές βρίσκονται από πάνω από τις λεπτομέρειες των δεδομένων, και οι συνοπτικές στήλες βρίσκονται στα αριστερά από τις λεπτομέρειες των δεδομένων του, το Excel ακόμα μπορεί να δημιουργήσει την ομαδοποίηση.

Απλώς επιλέγουμε το κάτω δεξιό βέλος που βρίσκεται στην περιοχή Περίγραμμα (Outline) του Tab Δεδομένα (Data) για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου εκκίνησης όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

03

Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις (Settings), απενεργοποιούμε τα κουμπιά ελέγχου δίπλα στις εντολές Συνοπτικές γραμμές κάτω από τις λεπτομέρειες (Summary rows below details) ή Συνοπτικές στήλες στα δεξιά των λεπτομερειών (Summary columns to right). Επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε το Excel να εφαρμόσει αυτόματα κάποια στυλ σε διαφορετικά επίπεδα της ομαδοποίησης ενεργοποιώντας το κουτί ελέγχου Αυτόματα Στυλ (Automatic Styles) και πατώντας στο κουμπί Δημιουργία (Create). Εάν πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ μόνο το Excel θα κλείσει το παράθυρο διαλόγου και δεν θα ομαδοποιήσει τα δεδομένα μας.

04

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τα δεδομένα μας να έχουν ομαδοποιηθεί κατά γραμμή. Βλέπουμε ότι έχουμε δύο επίπεδα γραμμών, όπου είναι επιλεγμένο το επίπεδο 2. Επίσης βλέπουμε το σύμβολο της πρόσθεσης στο επίπεδο της Ανατολής, όπου δεν εμφανίζονται οι λεπτομέρειες των δεδομένων της Ανατολής όπως επίσης και το επίπεδο του Βορρά. Βλέπουμε το σύμβολο της αφαίρεσης στο επίπεδο της Δύσης και του Νότου όπου βλέπουμε τις λεπτομέρειες των δεδομένων τους. Εάν πατήσουμε στο σύμβολο της πρόσθεσης θα αναπτυχθούν και οι λεπτομέρειες των άλλων επιπέδων και αν πατήσουμε στο σύμβολο της αφαίρεσης θα συμπτυχθούν οι λεπτομέρειες των επιπέδων. Βλέπουμε ότι όταν είναι συμπτυγμένα τα επίπεδα το μόνο που εμφανίζεται στις λεπτομέρειες είναι το συνολικό ποσό του αντίστοιχου επιπέδου.

05

Πατώντας στο Επίπεδο Γραμμής 1, κρύβονται αυτόματα όλες οι λεπτομέρειες των δεδομένων μας και εμφανίζονται μόνο οι γραμμές που αφορούν τα συνολικά ποσά των περιοχών. Πατώντας στο Επίπεδο Γραμμής 2, εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες των δεδομένων μας μαζί με τις γραμμές που αφορούν τα συνολικά ποσά των περιοχών

06

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τα δεδομένα μας να έχουν ομαδοποιηθεί κατά στήλη και τα σημεία της διάρθρωσης είναι οκτώ στο σύνολο.

07

Αυτόματο Στυλ Ομαδοποίησης

Όπως αναφέραμε και πιο μπροστά μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα δεδομένα μας χρησιμοποιώντας ένα Αυτόματο Στυλ (Automatic Styles) του Excel. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα Αυτόματο Στυλ (Automatic Styles), θα πρέπει να εμφανίσουμε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις (Settings), που βρίσκεται στην περιοχή Περίγραμμα (Outline) του Tab Δεδομένα (Data). Πριν το κάνουμε όμως παρατηρούμε τα δεδομένα της παρακάτω εικόνας. Έχουμε πληκτρολογήσει τις επικεφαλίδες των στηλών μας, έχουμε πληκτρολογήσει τα συνολικά ποσά της κάθε περιοχής από κάτω από τους μήνες. Καμία μορφοποίηση δεν έχει εφαρμοστεί στα δεδομένα μας έτσι ώστε να είναι πιο κατανοητά.

08

Εμφανίζουμε λοιπόν το πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις (Settings) όπως αναφέραμε πιο πάνω και ενεργοποιούμε το κουτί ελέγχου που αναγράφει Αυτόματα Στυλ (Automatic Styles).

09

Αφού το έχουμε ενεργοποιήσει πατάμε στο κουμπί Δημιουργία (Create) και αμέσως τα δεδομένα μας έχουν ομαδοποιηθεί αυτόματα με ένα Στυλ του Excel. Βλέπουμε τη διάθρωση των δεδομένων μας και οι περιοχές που αφορούν τα συνολικά ποσά των περιοχών να έχει εφαρμοστεί η έντονη γραφή, όπου τώρα τα δεδομένα μας είναι πιο κατανοητά και ευανάγνωστα.

10

Κατάργηση Ομαδοποίησης

Για να καταργήσουμε μία ομαδοποίηση από το φύλλο εργασίας μας θα πρέπει να μεταφερθούμε στο Tab Δεδομένα (Data) της κορδέλας, και από την περιοχή Περίγραμμα (Outline) να πατήσουμε στην εντολή Κατάργηση Ομαδοποίησης (Ungroup) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να διαλέξουμε την εντολή Απαλοιφή Διάρθρωσης (Clear Outline) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

11

Η απαλοιφή της διάρθρωσης δεν επηρεάζει τα δεδομένα μας με κανέναν τρόπο. Επίσης δεν παίζει κανένα ρόλο εάν είχαμε συμπτύξει κάποιες γραμμές ή στήλες, απαλείφοντας την διάθρωση επανεμφανίζονται όλες οι κρυμμένες γραμμές και στήλες από τη λίστα δεδομένων μας.

Προσαρμοσμένες Προβολές Ομαδοποίησης

Από την στιγμή που έχουμε δημιουργήσει μία ομαδοποίηση για τα δεδομένα μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom Views) για τα διάφορα επίπεδα εμφάνισης της λίστας δεδομένων μας. Αντί λοιπόν να πατάμε συνέχεια στα εικονίδια της σύμπτυξης και ανάπτυξης της ομαδοποιημένης περιοχής για να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε λεπτομέρειες μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες προσαρμοσμένες προβολές για τις ανάγκες μας.

Για να δημιουργήσουμε μία προσαρμοσμένη προβολή μεταβαίνουμε στο Tab Προβολή (View) και από την περιοχή Προβολές Βιβλίου Εργασίας (Workbook Views) διαλέγουμε την εντολή Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom Views).

12

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom Views) όπου από την στιγμή που έχουμε κρύψει λεπτομέρειες από την ομαδοποιημένη περιοχή μας πατάμε στο κουμπί Προσθήκη (Add).

13

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο Προσθήκη Προβολής (Add View) όπου πληκτρολογούμε το όνομα της προβολής στο πλαίσιο κειμένου και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

14

Πατώντας ΟΚ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Προβολής (Add View) και επιστρέφουμε στο φύλλο εργασίας μας.

Στην παρακάτω εικόνα έχουμε δημιουργήσει δύο ειδών προβολών, μία για τις περιοχές Ανατολή – Δύση, και μία για Βορράς – Νότος.

15

Όποτε θα επιλέγουμε την προβολή Ανατολή – Δύση και πατήσουμε στο κουμπί Εμφάνιση (Show) θα εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για αυτές τις περιοχές όπως εμφανίζεται παρακάτω.

16

Όποτε θα επιλέγουμε την προβολή Βορράς – Νότος και πατήσουμε στο κουμπί Εμφάνιση (Show) θα εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για αυτές τις περιοχές όπως εμφανίζεται παρακάτω.

17

Outlining Worksheets In Excel 2010

The Outline features let us control the level of details that will be shown in a data table or in a list of a worksheet. Once we have Outlined a table or a list, we can condense the table in order to show certain levels of information, and also easily expand the table or list to display various levels of data.

If we have a data list which we want to group and condense, we can create an outline up to eight different levels. The Outline feature helps us to show quickly a summary row or summary column, or to display all the data’s details for every group.

Creating An Outline

To create an Outline for the data of a table, we select a cell from where our data is and that we want to be grouped. Then we select the Data Tab and from the area of the ribbon named Outline, we select the command Group as we can see in the following image where from the drop down menu we select the command Auto Outline.

01

Straight away our data of the spreadsheet have been outlined as we can see in the image below.

02

Excel assumes that the summary rows in the data table are below their detailed data, and that the summary columns are to the right of the detailed data. If though, the summary rows are above and the summary columns are to the left, Excel can still build the outline

In order to do that we just select the right arrow that is in the corner of the Outline area of the Data tab, in order for the appropriate dialog box to appear as we can see in the image below.

03

In the window Settings that appears, we deactivate the check boxes next to the commands Summary Rows Below Detail or Summary Columns To Right. We could also make Excel to apply different styles to different levels of the outline by activating the check box Automatic Styles and pressing the Create button. If we press the OK button only Excel we close the dialog box and will not outline our data.

04

In the image below we see our data that have been grouped by line. We see that we have two level lines, and the one selected is level 2. We also notice the plus sign at the East area, which means that the details for the East area are not shown, as same with the North. We also see the minus sign at the levels of West and South where we can see the details of the data. If we press the plus symbol all the details of the other levels will expand and if we press the minus symbol all the details will condense. We also notice that when the details are condensed that only detail that appears is the summary amount of the each level.

05

By pressing on Level Line 1, automatically all the details of our data condense and only the lines that are about the summary amounts appear. By pressing the Level Line 2, all the details of our data expand with the summary lines.

06

In the image below we can see our data that have been outlined by column and the levels of the outline are eight.

07

Automatic Styles

As mentioned above, we can outline our data by using an Automatic Style. In order to use the Automatic Style, we must show the Settings dialog box, which is in the area Outline of the Data tab. Just before we do it, let’s take a look at the data of the image below. We have typed in the headings for our columns, we have typed in the summary amounts for each are below the months. No formatting has been applied to our data in order for them to be more understandable.

08

Then from the Settings dialog box as mentioned above we activate the Automatic Styles check box.

09

Once activated we press the Create button, and straight away our data has been outline with and Excel style. Now we see the outline of our data and that the area of the summary amounts of the areas has been applied with bold style. I believe now our data is more understandable are readable.

10

Ungroup

For us to ungroup an outline from our spreadsheet we must select the Data tab of and in the area of the ribbon named Outline we select the command Ungroup, and from the drop down menu to select the command Clear Outline as we can see in the image below.

11

Clearing the outline doesn’t affect our data in anyway. It also doesn’t matter if we have condensed or expand some rows or columns. By clearing the outline all the hidden rows and columns appear again.

Custom View

From the moment that we have created an outline for our data, we can create Custom Views in order on how the different levels of data to be shown. Instead of pressing the condense and expand button of our outlined area to show or to hide details we can create our own custom views for our needs.

For us to create a custom view we select the View Tab and in the area of the ribbon named Workbook Views we select the command Custom Views as shown below.

12

The Custom Views dialog box appears, and from the moment that we have hidden details from our outline area we press the Add button.

13

The Add View dialog box appears where we type in the name of the view in the Name text box area and press the OK button.

14

By pressing the OK button, the Add View dialog box closes and we return to our spreadsheet.

In the image below I have create two custom views, one for the areas East-West and one for the North-South.

15

When we select the East-West view and press on the Show button, the details for these areas will be shown as we can see below.

16

When we select the North-South view and press the Show button, the details for these areas will be shown as we can see below.

17

Πώς Να Εμφανίσουμε Το Τμήμα Παραθύρου Περιοχής Στυλ

How to Show The Style Area Pane in Word 2010

Ακόμα και εάν δεν το γνωρίζουμε όλα τα Έγγραφα του Word περιέχουν Στυλ, ακόμα και εάν δεν το έχουμε εφαρμόσει εμείς οι ίδιοι. Όταν δημιουργούμε ένα Νέο Κενό Έγγραφο (Blank New Document), αυτό είναι βασισμένο στο Πρότυπο Normal.dot και το κείμενο που πληκτρολογούμε είναι βασισμένο στο Βασικό Στυλ (Normal Style).

Ένας τρόπος για να δούμε τι στυλ έχουν εφαρμοστεί στο έγγραφό μας είναι να εμφανίσουμε το Τμήμα Παραθύρου Περιοχής Στυλ στις Προβολές Διάρθρωση (Outline) και Πρόχειρη (Draft). Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε το Tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολές Εγγράφου (Documents Views) να επιλέξουμε είτε την προβολή Διάρθρωση (Outline) είτε την προβολή Πρόχειρη (Draft).

01

Στο Word 2010, θα πρέπει να επιλέξουμε το Tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage και από το πτυσσόμενο μενού να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options). Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), όπου θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) από τα αριστερά του παραθύρου. Αφού το έχουμε επιλέξει πλοηγούμαστε στα δεξιά του παραθύρου μέχρι να εντοπίσουμε την κατηγορία Εμφάνιση (Display) και τότε στα δεξιά της εντολής που αναγράφει Πλάτος Τμήματος Παραθύρου Περιοχής Στυλ Στις Προβολές Πρόχειρο και Διάρθρωση (Style Area Pane Width in Draft and Outline View) θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το πλάτος των εκατοστών που θέλουμε για το Παράθυρο Περιοχής Στυλ.

02

Μόλις πληκτρολογήσουμε το πλάτος που θέλουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να επιστρέψουμε στο έγγραφό μας. Τότε θα πρέπει να επιλέξουμε είτε την προβολή Διάρθρωση (Outline) είτε την προβολή Πρόχειρη (Draft) όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω και θα παρατηρήσουμε στα αριστερά της οθόνης μας το στυλ που έχει εφαρμοστεί στο κείμενο του εγγράφου μας.

03

Για να αφαιρέσουμε ή να μικρύνουμε το πλάτος της γραμμής, μπορούμε να επιλέξουμε την κατακόρυφη μαύρη γραμμή με το ποντίκι μας και να το σύρουμε προς τα αριστερά λίγο για να το μικρύνουμε είτε να το σύρουμε εντελώς στα αριστερά για να φύγει. Για να κλείσουμε την προβολή Διάρθρωσης (Outline View) θα πρέπει να επιλέξουμε το Tab Διάρθρωση (Outline) και να επιλέξουμε το κουμπί Κλείσιμο Προβολής Διάρθρωσης (Close Outline View) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

04

Εάν είχαμε επιλέξει προβολή Πρόχειρη (Draft) θα πρέπει να επιλέξουμε το Tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολές Εγγράφου (Document Views) να επιλέξουμε την προβολή Διάταξη Εκτύπωσης (Print Layout) για να εμφανιστεί και πάλι το έγγραφό μας όπως ακριβώς θα εκτυπωθεί.

05

How to Show The Style Area Pane in Word 2010

Even if we don’t know it all of Microsoft Word Documents contain styles, even though if we haven’t applied one. When we create a New Blank Document it is based on the Normal Template, and the text that we type are based on the Normal style.

One way of seeing what styles have been applied to our document is to show the Style Area Pane in the Draft and Outline View. For this we must select the View Tab and from the area of the window named Documents Views to select either Outline or Draft as shown in the image below.

01

In Word 2010, we must select the File Tab in order to go to Backstage View and from the drop down menu to select the category Options. Once the Word Options window appears we select the category Advanced from the left of the window. Once selected we scroll down in the Word Options window until we find the category Display and then at the right of the command Style Area Pane Width in Draft and Outline View we type in the centimeters of the width we want for the pane to be.

02

Once we have typed the width we want we press the OK button to return to our document. Then we must select the Draft or Outline View as we mentioned before and we will notice the style for each paragraph shown in the column to the left of our text.

03

To remove or to make the width line less, we can select the vertical black line with our cursor and drag it to the left a little bit or completely to remove it. To switch back to our Print Layout View without the style pane to be showing we must close the Outline View for which we must select the Outlining Tab which is activated and select the Close Outline View button as shown in the image below.

04

If we have selected the Draft View, we must select the View Tab again and from the area of the window named Document Views we must select the Print Layout View.

05

%d bloggers like this: