Blog Archives

Πώς Να Ελέγξουμε Το Έγγραφό Μας Για Γραμματικά, Ορθογραφικά & Άλλα Λάθη στο Word;

How To Check Your Document For Grammar, Spelling and Other Mistakes in our Word Document?

Ορθογραφία (Spelling), Γραμματική (Grammar), Βελτιώσεις (Refinements), Σαφήνεια & Συνοπτικότητα (Clarity & Conciseness), Γλώσσα Περιεχομένου (Inclusive Language), Σημεία Στίξεως (Punctuation), Επιλογές Λεξιλογίου (Vocabulary Choices) και άλλα πολλά. Αυτά είναι όλα λάθη που συχνά εμφανίζονται όταν δουλεύουμε σε ένα Έγγραφο (Document) του Word. Πώς τα διορθώνουμε όμως, έτσι ώστε το Έγγραφό (Document) μας να εμφανίζεται άκρως επαγγελματικό, ελκυστικό και πάνω από όλα χωρίς λάθη; Ευτυχώς που εδώ κάνει την εμφάνισή του το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane). Απλώς συνεχίστε να διαβάζετε την παρακάτω ανάρτηση για να μάθετε πώς δουλεύει το Παράθυρο Εργασιών Πρόγραμμα Επεξεργασίας (Editor Task Pane).

Ελέγξτε Το Έγγραφό Σας Για Ορθογραφικά & Γραμματικά Λάθη

Read the rest of this entry

How To Check Your Document For Grammar, Spelling and Other Mistakes in our Word Document?

Spelling, Grammar, Refinements, Clarity & Conciseness, Inclusive Language, Punctuation Conventions, Vocabulary Choices and many more to show up. These are all mistakes that we make usually when we work in a Word Document. How do we solve them though for our Document to be efficient and error free? Well, luckily this is where the Microsoft Word Editor comes along. Just continue to read the post below to find out how the Editor task pane works in Microsoft Word.

Check Your Document For Spelling & Grammar Mistakes in Word

Read the rest of this entry

Καθορισμός Γλωσσών Επεξεργασίας & Εμφάνισης στις Εφαρμογές του Microsoft Office 365

Set Proofing and Display Language in Microsoft Office 365 Applications

Σε έναν πολυπολιτισμικό κόσμο που ζούμε, συχνά βρίσκουμε τον εαυτό μας σε ανάγκη στις Εφαρμογές του Microsoft Office, την ανάγκη να εργαστούμε σε άλλες Γλώσσες (Languages) εκτός της μητρικής μας Γλώσσας (Language). Μπορούμε ακόμα και να ρυθμίσουμε την Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language) και την Γλώσσα Επεξεργασίας (Editing Language) να είναι οι ίδιες, ή ακόμα και να είναι διαφορετικές εάν το επιθυμούμε. Μπορούμε να έχουμε πολλαπλές γλώσσες εγκατεστημένες, και να εναλλασσόμαστε αναμεταξύ τους μες ευκολία και γρήγορα.

Παρακάτω, θα περιγράψω και θα δείξω πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε τις Εφαρμογές του Microsoft Office να εμφανίζονται σε διαφορετική Γλώσσα (Language).

Θα πρέπει να προσέξουμε τις τρεις βασικές περιοχές, όπου και μπορεί να θελήσουμε να αλλάξουμε την Γλώσσα (Language) και που είναι οι εξής:

  • Γλώσσα Εμφάνισης (Display Language): Επίσης γνωστός ως Διεπαφή Χρήστη (User Interface), όπου και είναι όλα τα κουμπιά, εντολές, μενού στο Office.
  • Γλώσσα Επεξεργασίας (Editing Language): Είναι η Γλώσσα (Language), όπου και πληκτρολογούμε και επεξεργαζόμαστε το περιεχόμενο.
  • Εργαλεία Γλωσσικού Ελέγχου (Proofing Tools): Για να μπορέσουμε να κάνουμε τον Ορθογραφικό (Spelling) και Γραμματικό (Grammar) έλεγχο.

Επιλογή Γλωσσών Επεξεργασίας & Εμφάνισης Στο Word 365

Read the rest of this entry

Set Proofing and Display Language in Microsoft Office 365 Applications

In our multicultural word, we often find ourselves within Microsoft Office applications, the necessity to work in other languages rather than our native language. We can even set both the Display Language and the Editing Language to be the same, or we can make them to be in different languages if we want. We can have multiple languages installed, and switch between them quickly and easily.

Below, I will describe and show how to make Microsoft Office applications to work in another language.

We must pay attention to the three basic areas, where we might want to change the language:

  • Display Language: Also known as User Interface or “UI”, which is all the buttons, menus and commands in Office.
  • Editing Language: Is the Language, where we type and edit our content.
  • Proofing Tools: So we can do the Spelling and Grammar check.

Set Proofing and Display Language in Microsoft Word 365

Read the rest of this entry

Προσθήκη Λέξεων Στο Προσαρμοσμένο Λεξικό του Word

Add A Word In the Custom Dictionary of Word 13

Έχετε δημιουργήσει ένα έγγραφο στο Word και στο τέλος αφού το έχετε τελειώσει, παρατηρείτε κάποιες κόκκινες υπογραμμίσεις σε λέξεις του κειμένου; Παρόλο που οι λέξεις είναι σωστές και δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος, ο ορθογραφικός έλεγχος δείχνει ότι είναι λανθασμένες. Το Word θεωρεί ότι η συγκεκριμένη λέξη είναι λάθος. Αυτό συμβαίνει αρκετές φορές με τα επίθετά μας. Τι κάνετε σε αυτήν την περίπτωση; Προσθέτουμε την “άγνωστη”, στο λεξικό του προγράμματος, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα την πληκτρολογήσουμε και πάλι να μη μας την υποσημειώνει με κόκκινη υπογράμμιση και να τη θεωρεί λάθος. Παρακάτω θα περιγράψω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία.

Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να προσθέσουμε μία λέξη στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) είναι να εντοπίσουμε την άγνωστη “λανθασμένη” λέξη (το υποδηλώνει η κόκκινη υπογράμμιση) και να κάνουμε ένα δεξί κλικ οπουδήποτε μέσα στη λέξη. Αφού κάνουμε το δεξί κλικ, ένα μενού συντόμευσης εμφανίζεται όπως και στην παρακάτω εικόνα.

Read the rest of this entry

Add A Word In the Custom Dictionary of Word 13

Have you ever create a document in Word and after finishing typing it, you notice some red underlines in certain words of the document? Even though the words are correct and you haven’t typed anything wrong, the spelling check shows that they are incorrect? Word assumes that these particular words are misspelled. So what do we do? We add these “unknown” words in the programs dictionary, so the next time that we type these words, they will not be marked by the red underline and considered misspelled. Below I will describe how this can be done.

The easiest and quickest way to add a word in the Custom Dictionary is to locate it (by its red underline) and to do a right click anywhere in the word. Once we do the right click, a shortcut menu appears as shown in the image below.

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: