Blog Archives

Δημιουργία Προεπισκόπησης Μικρογραφιών Σε Εφαρμογές Του Microsoft Office

 How To Generate a Thumbnail Preview Of Microsoft Office Applications

Αρκετές φορές έχουμε βρεθεί στη θέση να πλοηγούμαστε στην Εξερεύνηση Των Windows (Windows Explorer) όπου και έχουμε Έγγραφα (Documents) του Word, Βιβλία Εργασίας (Spreadsheets) του Excel. Τα έχουμε βεβαίως δώσει όνομα, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε μία γρήγορη ιδέα για το τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα Αρχεία (Files). Το μόνο που βλέπουμε είναι μία Προεπισκόπηση (Preview) ενός Εγγράφου (Document) του Word ή ενός Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet) του Excel. Ευτυχώς μπορούμε να δημιουργήσουμε Μικρογραφίες (Thumbnails) Εγγράφων (Documents) του Word και Βιβλία Εργασίας (Spreadsheets) του Excel, έτσι ώστε να έχουμε μία γρήγορη και περιεκτική ματιά για το τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα Αρχεία (Files). Απλώς συνεχίστε να διαβάζεται παρακάτω.

Δημιουργία Προβολής Μικρογραφίας Στο Office 365-1

Read the rest of this entry

Advertisements

How To Generate a Thumbnail Preview Of Microsoft Office Applications

Many times, we navigate in a Windows Explorer where we have Word Documents and Excel Spreadsheets. Of course, we have named them, but we need to get a quick idea of what these Files actually contain. The only thing that we see is a Preview of a Word Document or an Excel Spreadsheet. Thankfully, we can generate Thumbnails of Microsoft Word Documents and Microsoft Excel Spreadsheets in order to have a glimpse of what these Files actually contain. Just keep on reading below.

Thumbnail Preview of Office 365 Applications

Read the rest of this entry

Κατάργηση Φόντου Εικόνων Στο Office

Remove Background of Pictures in Office

Στο Microsoft, PowerPoint, Excel και Outlook μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αυτοματοποιημένη κατάργηση φόντου σε μία εικόνα, ή ακόμα να σχεδιάσουμε γραμμές για να υποδείξουμε ποιες περιοχές από το Φόντο Εικόνας (Picture Background) θέλουμε να κρατήσουμε ή να απορρίψουμε. Με τη χρήση της εντολής Κατάργηση Φόντου (Background Removal), τονίζουμε ή επισημαίνουμε το θέμα της εικόνας ή καταργούμε τα σημεία τα οποία μας αποσπούν την προσοχή. Η εντολή Κατάργηση Φόντου (Background Removal) δεν είναι διαθέσιμη για Αρχεία Διανυσματικών Γραφικών (Vector Graphic Files). Για να δούμε πώς η εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background) λειτουργεί, απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Αφαίρεση Φόντου Στο Microsoft Office

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτή την εφαρμογή του Microsoft Word, όπου και έχω εισάγει μία εικόνα στο Έγγραφο (Document). Αφού επιλεγεί η εικόνα, εμφανίζεται το tab Μορφοποίηση (Format) όπου από τα αριστερά της κορδέλας και από την περιοχή που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust) επιλέγουμε την εντολή Κατάργηση Φόντου (Remove Background).

Remove Background - Word

Read the rest of this entry

Background Removal of Pictures in Microsoft Office

In Microsoft Word, PowerPoint, Excel and Outlook we can use the automatic background removal or we can even draw lines to indicate which areas of the Picture Background we want to keep or which areas we want to keep. By using the Background Removal, we accent or highlight the subject of the picture or to remove the distracting detail. Background Removal is not available for Vector Graphic Files. In order to learn how the Background Removal command works just continue reading.

Remove Background in Office English

In the image below, I have Microsoft Word running, and I have inserted an image in the Document. Once the image is selected, the Format tab appears where from the left of the ribbon and at the area named Adjust we select the command Remove Background.

Remove Background - Word

Read the rest of this entry

Εντολή Αναπαραγωγή Γραφής στο Microsoft Office 365

Ink Replay command in Microsoft Office 365

Τις σημερινές ημέρες οι χρήστες θέλουν να χρησιμοποιούν τις πένες γραφής τους για να σχολιάζουν, να επεξηγούν και να απεικονίζουν τις ιδέες τους και σκέψεις τους στα έγγραφα, στα φύλλα εργασίας και στις παρουσιάσεις τους. Η δυνατότητα για να επαναλαμβάνονται οι Πένες Γραφής (Ink Strokes) όπως είχαν σχεδιαστεί μας επιτρέπει να τα σχεδιάσουμε βήμα προς βήμα και ακόμα να δείξουμε τη διαδικασία των ιδεών που ακολουθήθηκαν. Εδώ κάνει την εμφάνιση του η εντολή Αναπαραγωγή Γραφής (Ink Replay).

Ink Replay In Office 365

 

Read the rest of this entry

Ink Replay command in Microsoft Office 365

In nowadays users want to use their pens to comment, annotate and illustrate ideas and thoughts on documents, spreadsheets and presentations. The ability to replay ink strokes like they were drawn lets us design things step by step or even to show a process of thoughts. This is where the Ink Replay command appears.

Ink Replay In Office 365

In a previous post of mine named Start Inking in PowerPoint, I described the feature of Drawing-Using Ink in a Presentation. We can find the Inking Tools by activating the Draw tab of the Ribbon. Inking Tools are available in Microsoft Word 365 and Microsoft Excel 365, and Microsoft PowerPoint 365. Why Inking though?

We use this procedure to comment, mark up and annotate content with the use of a pen, a highlighter or felt tip pen. We can also erase any changes that we make and change the color and weight of a line or text that we have added while marking up the content.

An extra command now that has been added on the Draw tab is the Ink Replay command. What is the use of the Ink Replay command?

Read the rest of this entry

Δημιουργία Χάρτη Γραφήματος Στο Excel 365

How To Create A Map Chart In Excel 365

Insert Maps in Excel 365

Τώρα στο Excel 365 μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Χάρτη Γραφήματος (Map Chart) που συγκρίνει τιμές και δείχνει κατηγορίες μεταξύ Γεωγραφικών Περιοχών (Geographical Regions). Χρησιμοποιούμε Χάρτη Γραφήματος (Map Chart) όταν έχουμε Γεωγραφικές Περιοχές (Geographical Regions) στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) μας, όπως Χώρες – Περιοχές – Πολιτείες – Χώρες ή Ταχυδρομικοί Κώδικες. Για να δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Χάρτη Γραφήματος (Map Chart) στο Excel 365 απλώς συνεχίστε να διαβάζεται.

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μία στήλη για τις Γεωγραφικές Τοποθεσίες (Geographic Location) (χώρες/ζώνες, κράτη ή επαρχίες, νομοί ή ταχυδρομικοί κώδικες), στη συνέχεια η αριθμητικές ή κατηγορηματικές τιμές στη δεύτερη στήλη. Μπορεί επίσης να χρειαστούμε ακόμα ένα επίπεδο από γεωγραφικές λεπτομέρειες.

Read the rest of this entry

Create A Map Chart In Excel 365

Insert Maps in Excel 365

Now in Excel 365 we can use a Map Chart to compare values and show categories across Geographical Regions. We use a Map Chart when we have Geographical Regions in our spreadsheet such as CountriesRegionsStatesCounties or Postal Codes. To find out how to create a Map Chart in Excel 365 just keep reading.

We should have one column for our geographic location (country/region, state or province, county or postal code), then our numeric or categorical values in the second column. We might also need to add another level of geographic detail.

Read the rest of this entry

Changing Margins in Excel 13

In Page Layout view, we can check out the Margins of our Spreadsheet in order to see where the page starts and where it ends. We can also use the Excel Backstage View and the Print Preview on the right side of the Print pane in order to check out the Margins. What happens though when we want to adjust and change the Margins of our Spreadsheet? All we have to do is to follow the steps described below.

First, we must select the Page Layout tab and then from the area of the ribbon named Page Setup we select the Margins command as shown in the image below. Once the Margins command is selected, the drop down menu appears with all the default Margins that we can use. The default Margins that we can use followed by the measurements are the following:

  • Normal
  • Wide
  • Narrow

Read the rest of this entry

Create A Chart In Word From Your Data That Is In A Table

Δημιουργία Γραφήματος από Δεδομένα Ενός Πίνακα Του Word

Μερικές φορές σε ένα έγγραφό μας θα έχουμε δημιουργήσει έναν πίνακα με τις τιμές που θα θέλουμε να απεικονίσουμε σε γράφημα. Συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να καταχωρίσουμε τα δεδομένα μας και σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel και αφού δημιουργήσουμε το γράφημα εκεί, να κάνουμε αντιγραφή και επικόλληση στο έγγραφο του Word. Χρονοβόρα διαδικασία και κουραστική. Με το Word η διαδικασία να μετατρέψουμε έναν πίνακα σε ένα έγγραφο σε γράφημα είναι πολύ απλή. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

1. Δημιουργούμε τον πίνακα και καταχωρούμε τα δεδομένα μας τα οποία θέλουμε να απεικονίσουμε σε γράφημα. Για να δημιουργήσουμε έναν πίνακα απλώς επιλέγουμε το Tab Εισαγωγή (Insert) όπως απεικονίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

01

2. Αφού έχουμε δημιουργήσει τον πίνακα και έχουμε καταχωρίσει τα δεδομένα μας επιλέγουμε τον πίνακα όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

02

3. Από την στιγμή που τον έχουμε επιλέξει τον πίνακα επιλέγουμε πάλι το Tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας Κείμενο (Text) επιλέγουμε την εντολή Αντικειμένου (Object) και από το μενού επιλέγουμε την εντολή Αντικείμενο (Object) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

03

4. Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Αντικείμενο (Object) όπου θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η καρτέλα Δημιουργία Νέου (Create New) και από τη λίστα της περιοχής που αναγράφει Τύπος Αντικειμένου (Object Type) θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Γράφημα του Microsoft Graph (Microsoft Graph Chart) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

04

a. Αμέσως το Word δημιουργεί μία γραφική αναπαράσταση από τα δεδομένα του πίνακά μας, όπου επίσης εμφανίζεται και το φύλλο δεδομένων το οποίο περιέχει τα αριθμητικά δεδομένα του πίνακά μας όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

05

b. Επίσης παρατηρούμε ότι έχει αλλάξει όψη η κορδέλα και έχει εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων μορφοποίησης του γραφήματος, όπου μπορούμε να αλλάξουμε τον τύπο του γραφήματος, να το μορφοποιήσουμε όπως επιθυμούμε μαζί με άλλες χρήσιμες εντολές.

06

5. Όταν επεξεργαζόμαστε το γράφημα ή το φύλλο δεδομένων του γραφήματος θα πρέπει να προσέξουμε να μην κάνουμε κλικ το πλήκτρο του ποντικιού μας οπουδήποτε στον κενό χώρο του εγγράφου μας γιατί θα απενεργοποιηθεί η επεξεργασία του γραφήματος και θα πάρει την τελική του μορφή. Εάν κατά λάθος απενεργοποιηθεί η επεξεργασία του γραφήματος αρκεί να κάνουμε ένα διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μας για να μπορέσουμε και πάλι να το επεξεργαστούμε. Άλλος τρόπος είναι να επιλέξουμε το γράφημα κάνοντας ένα κλικ πάνω του και έπειτα να κάνουμε ένα δεξί κλικ του ποντικιού μας και από το μενού συντόμευσης να επιλέξουμε την εντολή Αντικείμενο Γράφημα (Object) και στα δεξιά να επιλέξουμε την εντολή Επεξεργασία (Edit), όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

07

6. Όταν έχουμε τελειώσει την επεξεργασία του Γραφήματος (Chart) απλώς κάνουμε ένα κλικ στον κενό χώρο και συνεχίζουμε την επεξεργασία του εγγράφου μας.

Σίγουρα όλοι μας θα έχουμε παρατηρήσει ότι στην κορδέλα και στο Tab Εισαγωγή (Insert) υπάρχει η εντολή Γράφημα (Chart) στην περιοχή Απεικονίσεις (Illustrations).

08

Ο λόγος που δεν χρησιμοποιούμε αυτήν την εντολή για να οπτικοποιήσουμε τα δεδομένα του πίνακα είναι ο εξής: Θα δημιουργηθεί ένα γράφημα με τη χρήση του Excel και θα τοποθετηθεί απευθείας στο έγγραφό μας, ωστόσο το Word δεν δημιουργεί το γράφημα με βάση τα επιλεγμένα δεδομένα του πίνακά μας, αλλά τοποθετεί το γράφημα στο πρώτο κελί του επιλεγμένου πίνακα με αποτέλεσμα να διαγράφει οτιδήποτε βρισκόταν σε αυτό το κελί.

09

Σε άλλα άρθρα θα περιγράψω άλλους τρόπους δημιουργίας γραφήματος σε έγγραφα του Word έτσι ώστε τα δεδομένα μας να ενημερώνονται αυτόματα κάθε φορά που θα αλλάζουν και τα αριθμητικά δεδομένα.

Whoever wants to read this post in English can do so at the following address:

https://officesmart.wordpress.com/2011/08/27/how-to-create-a-chart-in-word-from-your-data-that-is-in-a-table/

%d bloggers like this: